Årsrapport 2020

12 Verksemdsstyring, brukarundersøkingar og kontroll

12.1 Innleiing

Kommuneloven kapittel 25 Internkontroll
        Kommuneloven kapittel 25 Internkontroll

Kommuneloven kapittel 25 Internkontroll

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året

Stavanger kommune har i 2020 vidareutvikla den heilskaplege verksemdsstyringa og internkontrollen for å kunna ta hand om rolla kommunen har som tenesteytar, samfunnsutviklar, myndigheitsutøvar, demokratisk arena og arbeidsgivar. Verksemdsstyring er summen av dei strukturane, prinsippa, prosessane og verktøya som organisasjonen bruker til planlegging, gjennomføring, oppfølging og utvikling av aktivitetane til organisasjonen. Verksemdsstyringa bidreg til å realisera visjonen til Stavanger kommune, verdiar, mål og strategiar.

God internkontroll inneber å vera systematisk og risikobasert, og å vera trygg på at kommunen leverer gode tenester med riktig bruk av tilgjengelege ressursar. Sjølv om kapittel 25 i kommunelova, som handlar om internkontrollen i kommunen, ikkje tredde i kraft før 1. januar 2021, har dette vore lagt til grunn for internkontrollarbeidet i 2020.

For å legga til rette for ei styrkt heilskapleg verksemdsstyring og internkontroll på overordna nivå har Stavanger kommune teke i bruk og vidareutvikla digitale verktøy for høvesvis styring og kvalitet.

12.2 Verksemdsstyring og internkontroll

12.2.1 Revidering av styringsmodellen og styringsprinsippa til kommunen

Den administrative styringsmodellen i Stavanger kommune frå 2011 er ei overordna framstilling av den strategiske plattforma og leiingsprosessen for korleis kommunen skal levera tenestene sine og bidra til samfunnsbygging, basert på formålet og oppdraget til kommunen. Det blei i løpet av siste tertial av 2020 påbyrja eit arbeid for å oppdatera styringsmodellen og styringsprinsippa til kommunen. Ei forankring av formål og plan for det vidare arbeidet vil halda fram i 2021.

12.2.2 Plattforma – digitalt styringsverktøy

Den digitale løysinga for verksemdsstyring samlar relevant styringsinformasjon for kommunen samla sett og for dei enkelte einingane/verksemdene, inkludert informasjon om tekstvedtak, forvaltningsrevisjonar, internkontroll, tilsettoversikt og sjukefråvær. Ei tverrfagleg gruppe har i 2020 jobba med utvikling av økonomi- og medarbeidarområdet.

Innanfor økonomiområdet er det oppretta kopling mot datasjøen for innhenting av økonomital til Plattformen. Vidare er det i gang ein prosess for å gjera nødvendige justeringar av organisasjonsstrukturen i løysinga og kontrollera talgrunnlaget.

Innanfor medarbeidarområdet er arbeidet med å få på plass ei oversikt over talet på tilsette i tillegg til årsverk påbyrja. Arbeidet innanfor desse områda held fram i 2021 parallelt med vidare implementering og utvikling.

12.2.3 Sjekkliste for leiarar

Internkontrollområde
        Internkontrollområde

Internkontrollområde:
 styring
 medarbeidarar
 økonomi
 informasjonstryggleik og personvern
 HMS/arbeidsmiljø
 innkjøp
 arkiv
 beredskap

Sjekkliste for leiarar blei innført i 2020 som eit rapporteringsverktøy innanfor internkontroll for å erstatta tidlegare enkeltrapporteringar og styrka den heilskaplege internkontrollen. Sjekklista er del av verksemdsstyringssystemet Plattformen og består av utvalde internkontrollområde. Kommunalsjefar, avdelingssjefar og verksemdsleiarar i kommunen svarer på sjekklista i samband med tertial- og årsrapporteringa. Samla svarprosent for kommunen var 68 prosent for 2020 (høvesvis 68, 62 og 75 prosent). Avdekte risikoområde blir vidareformidla til leiargrupper i tenesteområda, hovudarbeidsmiljøutval, arbeidsmiljøutval og avdelingar med fagleg ansvar for internkontrollområda, og blir brukte vidare i forbetringsarbeidet til kommunen.

12.2.4 Heilskapleg kvalitetssystem

Kvalitetssystemet til kommunen består av fleire delar (modular) som saman skal bidra til ein auka kvalitet på tenestene og drifta til kommunen.

«Si ifra!» – avvik og forbetring

«Si ifra!» er kommunen si løysing for å melda inn avvik og forbetringsforslag. Innmelde avvik blir brukte som grunnlag for utarbeiding av risikovurderingar i kommunen. Implementeringa starta desember 2019, og alle tenesteområde tok systemet i bruk i februar 2020. Både gammalt og nytt avvikssystem blei brukt i ein overgangsperiode fram til mars 2020. Opplæring er gitt på leiingsnivå og for den enkelte tilsette ved hjelp av e-læring, klasseromsundervisning og gjennom bruk av den digitale løysinga Microsoft Teams.

Det er gjennom året rapportert inn totalt 6 399 avvik. Dette er færre i forhold til 2019 (8 107), og kjem sannsynlegvis av ei anna oppbygging av det nye systemet og nedstengingsperioden som følge av korona. 3 392 av dei innrapporterte avvika i 2020 gjeld vald og truslar, 883 avvik gjeld personskadar, og 198 avvik gjeld materiell skade/tap. Avvik på tenestekvalitet, eiga teneste eller teneste motteken frå andre internt eller eksternt utgjorde 318 saker. 118 avvik gjeld brot på informasjonstryggleik og personvern.

Verksemdsleiarar og avdelingsleiarar er ansvarlege for å behandla og lukka avvik for eininga si. Avslutta saker har auka med 7 prosentpoeng til 77 prosent, noko som var forventa med tanke på eit meir brukarvennleg avvikssystem.

Varsling av kritikkverdige forhold

Det har i 2020 blitt utvikla og implementert ei ny elektronisk varsling av moglege kritikkverdige forhold i kvalitetssystemet til kommunen. Varslingsskjemaet er eit eksternt skjema der varslaren har høve til, om ønskeleg, å vera anonym.

Eksponeringsregistrering

I forskrift om utføring av arbeid blir det stilt krav til arbeidsgivaren om å føra register over arbeidstakarar som har eller har blitt eksponert for farlege kjemikaliar, biologiske faktorar, støv, stråling og andre helsefarlege stoff. Covid-19 er ein biologisk faktor det blir stilt krav om registreringsføring av. Det blei på bakgrunn av dette tilrettelagt og implementert eksponeringsregistrering i kvalitetssystemet til kommunen hausten 2020. I løpet av hausten 2020 blei det rapportert inn totalt 160 eksponeringar, alle knytte til covid-19. Om lag 70 prosent av eksponeringane blei innrapporterte frå helse og velferd, og 25 prosent blei innrapporterte frå oppvekst og utdanning.

Dokument- og prosessarbeid

Stavanger kommune har i 2020 utvikla og byrja implementering av ein dokument- og prosessmodul i kvalitetssystemet til kommunen. Modulen skal bidra til at styrings- og gjennomføringsdokumentasjon (planar, regelverk, rutinar, prosedyrar o.l.) er samla og oppdaterte. Dokumentasjonen kan knytast til viktige arbeidsprosessar i tenesteområda, og vil vera tilgjengeleg for dei tilsette.

I 2020 er det gjennomført administratoropplæring for utvalde personar i tenesteområda som har eit delansvar for å vidareutvikla systemet i samarbeid med hovudadministratorar sentralt. Arbeidet har trass i koronasituasjonen hatt god framdrift. Arbeidet tek utgangspunkt i ein felles strukturplan som skal sikra ei heilskapleg tilnærming for korleis arbeidsprosessar og styrande dokumentasjon blir bygd i kvalitetssystemet, på tvers av tenesteområda.

Det er oppretta eit samband mellom systemet og intranettet til kommunen for å gjera utvald informasjon meir tilgjengeleg for tilsette, og samtidig legga til rette for at dokumentasjonen er lagra og oppdatert på éin stad. Dokument innanfor administrative rutinar (personal, økonomi m.m.) skal deretter gjerast tilgjengelege som temasider på intranettet for å gjera dei meir brukarvennlege.

12.2.5 Kartlegging av utvalde internkontrollområde

Teamorganiseringa i direktørområdet økonomi og organisasjon som blei innført i 2020, har bidrege til å styrka internkontrollen i Stavanger kommune. Team for overordna internkontroll inngår som eitt av desse teama, og skal ta vare på og vidareutvikla den heilskaplege internkontrollen til kommunen på systemnivå i samsvar med kapittel 25 i kommunelova.

Team internkontroll har i 2020 kartlagt utvalde internkontrollområde i stab/støtte-områda. Hensikta var å tilrå forbetrings- og effektiviseringsområde, og identifisera risikoområde som krev særleg oppfølging framover.

12.3 Brukarundersøkingar

Brukarundersøkingane måler tilfredsheit med utvalde kommunale tenester og er viktige i dialogen kommunane har med brukarane. Undersøkingane gir informasjon om opplevd kvalitet på tenesteproduksjonen i kommunen, og tilbakemeldingane frå brukarane bidreg til å forma utviklinga av tenestetilbodet. Undersøkingane blir tilpassa verksemdsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukarmedverknad og heilskapleg vurdering av tenesta er gjennomgåande for ein stor del av undersøkingane. Undersøkingane blir følgde opp i dei enkelte verksemdene i ettertid, og forbetringstiltak blir utarbeidde.

Følgjande brukarundersøkingar og spørjeundersøkingar er gjennomførte i 2020, i samsvar med handlings- og økonomiplan 2020–2023:

Gjennomførte undersøkingar    
Oppvekst og utdanning Helse og velferd Bymiljø og utbygging Andre 
Skule 3., 6. og 9. trinn (føresette) Avlasting bustad Klima og miljø 
Skule 7. og 10. trinn Tekniske heimetenester   
(elevar)    
Barnehage (føresette) Bustadkontoret   
SFO 2. trinn (føresette)    
Ikkje gjennomførte undersøkingar    
Kulturskulen (føresette) Bufellesskap UH (bebuar)Idrett Politisk sekretariat
Jordmortenesta Destinasjonsparkar Internbrukar
Helsestasjon Nabolagsparkar  
Tabell 12.1 Gjennomførte og ikkje gjennomførte brukarundersøkingar i 2020.
Last ned tabelldata (Excel)

12.3.1 Gjennomførte undersøkingar

Skule 3.,6. og 9. trinn (foreldre)

Foreldreundersøkinga er ei frivillig undersøking som årleg blir gjennomført blant føresette med barn på 3., 6. og 9. trinn i Stavanger. Hausten 2020 svarte 4360 foreldre på undersøkinga, og det tilsvarer ein svarprosent på 73. Resultata viser at foreldra opplever at elevane trivst på skulen, har støttande lærarar, og at dialogen mellom skule og heim er god. Spørsmål om aktiv foreldredeltaking for å skapa eit godt skulemiljø får lågast skår. På skulenivå blir resultata frå foreldreundersøkinga drøfta med FAU, i samarbeidsutvalet og med dei tilsette. Resultat frå undersøkinga inngår i kvalitets- og utviklingsmeldinga som årleg blir lagd fram til behandling i kommunestyret. Resultata frå undersøkinga blir publiserte på nettsidene til Stavanger kommune.

Skule 7. og 10. trinn (elevar)

Elevundersøkinga er ei årleg, nasjonal undersøking. Elevane gir tilbakemelding på opplæringstilbodet sitt og skulekvardagen sin. Undersøkinga er obligatorisk å gjennomføra på 7. og 10. trinn, men dei fleste stavangerskulane gjennomfører undersøkinga blant alle elevar på 5. til 10. trinn. Hausten 2020 svarte 7 800 elevar på undersøkinga. Svara blir analyserte grundig på skule- og kommunenivå, og er ein viktig del av systemet til Stavanger kommune for kvalitetsvurdering og skuleutvikling. På kommunenivå er resultata relativt stabile frå år til år. Dei viser at dei fleste elevane trivst, opplever meistring og har gode relasjonar til lærarar og medelevar. Elevane på 10. trinn er generelt litt mindre tilfredse enn elevane på 7. trinn, til dømes når det gjeld motivasjon og elevmedverknad. Resultata frå undersøkinga blir lagde fram for kommunestyret i den årlege kvalitets- og utviklingsmeldinga. Utdanningsdirektoratet publiserer resultat frå undersøkinga på kommune- og skulenivå i Skoleporten.

Barnehage (føresette)

Foreldreundersøkinga for barnehage blei gjennomførd i perioden 1. november til 20. desember 2020. Stavanger kommune nyttar Utdanningsdirektoratets landsdekkande undersøking. Invitasjon til å delta blei send ut til om lag 8 000 foreldre med ein svarprosent på 68,4. Stavangerbarnehagane har stabilt gode resultat godt over målkravet på alle ni hovudområde i undersøkinga. Trivselen til barnet er det området der foreldre er mest fornøgde (4,7 av 5 poeng). Generell tilfredsheit med tilbodet skårar 4,5 av 5 poeng.

SFO 2. trinn

Foreldreundersøkinga for SFO blei gjennomført i februar/mars 2020, hovudsakleg blant foreldre på 2. trinn. Svarprosenten var 68. Tilbakemeldinga til foreldra er generelt at barna trivst på SFO, og at samarbeidet med personalet er godt. Om lag 9 prosent av foreldra ønsker eit meir tilpassa SFO-tilbod. Spørsmåla om trivselen til eleven og SFO-tilbodet i skuleferiane hadde best resultat. Resultata frå SFO-undersøkinga blir publiserte på nettsidene til Stavanger kommune.

Bustadkontoret

Formålet med undersøkinga er å kartlegga korleis bebuarane opplever buforholda i kommunale bustader. Undersøkinga er ny i Stavanger kommune og blei gjennomført første gong i juni 2020. Bebuarane er i hovudsak fornøgde med bustadene. Over halvparten (61 prosent) gir nest best eller høgast skår på om bustaden oppfyller behova deira, og dei fleste føler seg trygge i nabolaget sitt. Bebuarane opplever i avgrensa grad at dei får opplæring i å ta vare på bustaden. Vidare opplever bebuarane i noka grad at kommunen gir nødvendig oppfølging, og at det er ganske lett å få hjelp til å fiksa manglar i bustaden. Eit stort fleirtal (85 prosent) oppgir at dei ville kjøpt eigen bustad dersom dei fekk moglegheita. Ein låg svarprosent på 11 gjer at resultata må brukast med varsemd.

Tekniske heimetenester

Tekniske heimetenester tilbyr tekniske hjelpemiddel og løysingar for tryggleik og meistring i dagleglivet i samarbeid med helse- og velferdskontora, heimebaserte tenester og fysio- og ergoterapitenesta. Undersøkinga blei gjennomført i perioden 15. oktober til 5. desember 2020. Utvalet i hovudutsendinga bestod av totalt 4 722 brukarar. Ein del av desse stod med open teneste og burde vore avslutta. Svarprosenten for den delen av utvalet som fekk tekniske heimetenester i 2020, var 63. Samla tilfredsheit med tenesta oppnår ein snittskår på 87 av 100 poeng, noko som viser at brukarane alt i alt er svært fornøgde med tenestene dei får. Samlemålet respektfull behandling får ein snittskår på 91 poeng, medan tilsvarande skår innanfor pålitelegheit ligg på 86 poeng. Samlemålet for informasjon og opplæring oppnår ein gjennomsnittsskår på 81, medan gjennomsnittsskåren for innhald og kvalitet (91 poeng) indikerer at brukarane opplever at hjelpemidla held høg kvalitet.

Avlasting bustad

Brukarundersøkinga blei gjennomført i perioden 15. oktober til 30. november 2020, der pårørande til brukarar ved sju avlastingsbustader er intervjua om erfaringane ved avlastingstilbodet. 51 respondentar av eit utval på 109 gav ein svarprosent på 47. Resultata er presenterte for leiarane i dagsenter og avlasting, og blir lagde fram for kommunalutvalet i eiga sak. Skårane er lågare enn ved den førre undersøkinga i 2015. Samla tilfredsheit med tenesta gir ein god skår (76 poeng), og føresette opplever at dei har medverknad med bustaden, og at brukarane blir behandla med respekt. Fleire dimensjonar får likevel ein skår under 70 poeng. Informasjon, trivsel, omfang, innhald og kompetanse er alle på 60-talet. Dette er lågare enn forventa, men heng sannsynlegvis saman med at tilbodet har vore redusert og delvis nedstengt som følge av pandemien. Belastninga for dei pårørande har derfor vore betydeleg, og det er rimeleg å tru at dette kjem til uttrykk gjennom lågare skår.

Klima og miljø

Spørjeundersøking for klima og miljø blei gjennomførd i oktober 2020. Det blei utarbeidd ei felles undersøking for miljø- og renovasjonsseksjonen. Utvalet bestod av 700 personar som representerte alle bydelane i Stavanger kommune. Tilfredsheita og kjennskapen abonnentane har til renovasjonstenestene, blei kartlagd, og tilfredsheita har snittskår på 83 av 100 poeng. Innbyggarane meiner det er viktig at kommunen har høge klima- og miljømålsettingar (snittskår på 81 av 100 poeng). Innbyggarane oppgir at dei i noka grad har endra vanar i ei meir klima- og miljøvennleg retning dei siste åra (53 av 100 poeng). Rapporten frå undersøkinga er til intern bruk.

12.3.2 Ikkje gjennomførte undersøkingar

Bufellesskap for menneske med utviklingshemming

Stavanger kommune har gjennomført fleire pårørandeundersøkingar knytte til bufellesskapa for menneske med utviklingshemming, men ikkje blant bebuarane. 40 intervju fordelte på besøk, telefon og Microsoft Teams skulle i utgangspunktet gjennomførast i desember 2020, men blei avlyst på kort varsel som følge av skjerpa smittevernreglar. Undersøkinga er klar til å gjennomførast når forholda tillèt dette.

Kulturskulen

Stavanger kulturskule gjennomfører brukarundersøking kvart tredje år for å kartlegga tilfredsheita blant føresette som har barn som er elevar ved skulen. Undersøkinga er utsett til mars/april 2021 for å gi nye elevar høve til å bli kjende med skulen. Undersøkinga blir send ut gjennom kvalitetsverktøyet «Insight», som Norsk kulturskuleråd har overteke ansvaret for etter Conexus.

Helsestasjon- og jordmortenesta

Formålet med undersøkinga er å kartlegga kor tilfredse brukarane er med helsestasjonane og jordmortenesta. Målgruppa for undersøkinga er alle brukarar av helsestasjonar underlagde Stavanger kommune og alle brukarar av jordmortenesta som også tidlegare har brukt jordmortenesta minst éin gong. Undersøkinga er utsett til 2021 på grunn av koronasituasjonen.

Idrett

Idrettsundersøkinga blir gjennomført annakvart år og kartlegg tilfredsheit blant brukarane av idrettsanlegga i kommunen. Undersøkinga er retta mot brukarane av anlegga i kommunen i tillegg til trenarar og lagleiarar. Undersøkinga er utsett til 2021 på grunn av koronasituasjonen.

Destinasjons- og nabolagsparkar

Park og veg gjekk i 2019 bort frå å bruka produktet Parkcheck i samband med desse undersøkingane. Det blir vurdert å bruka ei form for Questback, men det føreset å utvikla spørsmål som passar til relevante forhold, og som gir svar på dei viktigaste spørsmåla knytte til opplevingane, ønska og prioriteringane til brukarane. På grunn av redusert kapasitet i seksjonen med ansvar for utvikling og gjennomføring av undersøkinga er dette arbeidet utsett til 2021.

Politisk sekretariat

Formålet med brukarundersøkinga er å kartlegga tilfredsheita til brukarar med politiske verv, eksempelvis med omsyn til servicenivå og tilrettelegging. Overgangen til ny kommune, val av nye folkevalde og utviding av ansvarsområda for spesielt kommunedelsutvala førte til endringar for avdelinga. Som følge av endringane blei den planlagde undersøkinga for 2020 utsett. Gjennomføring av ei ny undersøking er foreslått i 2022.

Internbrukar

Internbrukarundersøkinga blir gjennomført for å få eit inntrykk av korleis støttetenestene (rekneskap, leiarstøtte, bedriftshelsetenesta, innkjøp, økonomistyring, IT, byggforvaltning og park og veg) i Stavanger kommune blir opplevd av alle verksemdsleiarar, avdelingssjefar, direktørar og daglege leiarar i kommunale føretak. Undersøkinga blei sist gjennomført i 2018. Ein betydeleg del av støttetenestene har blitt omorganiserte med verknad frå 2020. For at ei ny organisering skal få høve til å setta seg, er undersøkinga utsett til 2021.

12.4 Tilsyn og forvaltningsrevisjonar

12.4.1 Tilsyn

Tilsyn 2020
Statens helsetilsyn
Landsomfattande tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester 2020. Praktiseringa i kommunane av tvungen somatisk helsehjelp.
Fylkesmannen
Tilsyn 4 barnevernsinstitusjonar
Arbeidstilsynet
Postalt tilsyn AML/fysiske arbeidsmiljø i 1 bofellesskap
Tilsyn Rogaland brann og redning IKS-SASIRO
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Branntilsyn i 27 barnehagar (8 dokumenttilsyn, 19 tilsyn)
Branntilsyn i 16 skular (3 dokumenttilsyn, 13 tilsyn)
Branntilsyn i 11 sjukeheimar og institusjonsbygg (2 dokumenttilsyn, 9 tilsyn)
Branntilsyn i 6 kulturhus/museum/administrasjonsbygg (2 dokumenttilsyn, 4 tilsyn)
Branntilsyn i 5 bufellesskap/omsorgsbustader og kommunale leilegheiter
Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern ved 11 barnehagar, 5 skular, 4 bufellesskap
El. tilsyn
Kontroll av elektriske anlegg i 4 bustader/bufellesskap/eigedommar
Mattilsynet
Tilsyn 1 kafè
Tabell 12.2 Tilsyn
Last ned tabelldata (Excel)

12.4.2 Forvaltningsrevisjonar

Forvaltningsrevisjonar 2020Merknad
Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlege innkjøpFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukarar/rusvernFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging førebygging av svart arbeidFerdigbehandla - Kommunestyret via kontrollutvalet blir orientert når nytt system som byggjer på Oslo-modellen er teken i bruk.
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – handtering av mobbesakerBystyrebehandling 28.5.18. Oppfølgingsrapport innan to år
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging førebygging og handtering av misligheter og korrupsjonFerdigbehandla 28.5.18 - Tilleggsforslag blir opp følgde i eiga sak
Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutinar og konflikthandtering29.10.18: Bystyret ber om at det blir vurdert å gjera ein oppfølgingsrapp. innanfor området i valperiode 2019-2022.
Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vald og skulefråværFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - IT-tryggleikFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Vedlikehald av bygg og vedlikehaldsetterslepFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - SkulehelsetenestaFerdigbehandla
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKSFerdigbehandla
Selskapskontroll Stavanger konserthusFerdigbehandla
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKSFerdigbehandla 30.09.19. Ny rapport blir bestilt av kontrollutvalet i Klepp i feb.2021
Selskapskontroll Stavangerregionen Havn IKSRapport til politisk behandling i Kommunestyret 1.2.21
Selskapskontroll Stavanger Forum ASUtsetjing godkjent av kommunestyret
Forvaltningsrevisjon - Arkiv- og dokumentbehandlinga til Stavanger kommune  Ferdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Beredskap på verksemdsnivåFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - InternkontrollFerdigbehandla – ny rapport blir vurdert på eit seinare tidspunkt
Forvaltningsrevisjon - BarnevernFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Øyremerkte middel / statlege tilskotFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Integrering og busetjingFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - KlimagassutsleppNy bestilling av rapport utsett
Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkereglerFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg / Leve heile livetNy oppfølging om eitt år /evt. ny rapport
Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med frivillige organisasjonarFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Tilskot til private barnehagarOppfølging under behandling i 2021
Forvaltningsrevisjon - Barnevern - ny rapport Kommunestyret ber om evaluering av blandingsmodellen etter at den har fungert i eitt år - blir presentert i utval for oppvekst og utdanning
Forvaltningsrevisjon - BPA - tilbodetUnder behandling
Forvaltningsrevisjon - Tidleg innsatsRapport under arbeid - blir forventa ferdig 1.halvår 2021
Forvaltningsrevisjon - Medisinhandtering Forvaltningsrevisjonsrapport bestilt 17.02.20. Vedtak i Kontrollutvalget 01.04.20 - blir utsett til ny vurdering i 2021.
Forvaltningsrevisjon - Krisehandtering og lærdommar i samband med korona-utbrotetForvaltningsrevisjonen skal dekkja heile perioden med handteringa av virusutbrotet og kan ikkje avsluttast for tidleg - prosjektet  held fram til Stavanger er, eller er nær, tilbake til ein normalsituasjon
Forvaltningsrevisjon - Digitalisering/Smartby/VelferdsteknologiOppstart nov. 2020
Forvaltningsrevisjon - Effektivisering Oppstart 2021
Forvaltningsrevisjon - Handteringa til grunnskulen av urovekkjande skulefråværOppstart 2021
Forvaltningsrevisjon Oppfølging av politiske vedtakOppstart 2021
Tabell 12.3 Forvaltningsrevisjonar
Last ned tabelldata (Excel)