Årsrapport 2020

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets vedtak i sak 71/21, 31. mai 2021:

Årsrekneskap 2020 for Stavanger kommune blir godkjend.

1. Årsrekneskap 2020 for Stavanger boligbygg KF blir godkjend. Årsrekneskapen blir
godkjend som avviklingsrekneskap for føretaket.

2. Årsrekneskap 2020 for Stavanger byggdrift KF blir godkjend. Årsrekneskapen blir
godkjend som avviklingsrekneskap for føretaket.

3. Årsrekneskap 2020 for Natur- og idrettsservice KF blir godkjend. Årsrekneskapen blir
godkjend som avviklingsrekneskap for føretaket.

4. Årsrekneskap 2020 for Sølvberget KF blir godkjend. Årsrekneskapen blir godkjend som
avviklingsrekneskap for føretaket.

5. Årsrekneskap 2020 for Stavanger parkeringsselskap KF blir godkjend med eit årsresultat
på kr 9,78 mill., som blir avsett til eigenkapitalen i føretaket.

6. Årsrekneskap 2020 for Stavanger utvikling KF blir godkjend med eit årsresultat på kr –
11,33 mill., som blir dekt av eigenkapitalen i føretaket.

7. Konsolidert årsrekneskap 2020 for Stavanger kommune blir godkjend.

8. Årsrapport 2020 for Stavanger kommune blir godkjend.

9. Årsrapport 2020 – Likviditet og låneforvaltning for Stavanger kommune blir teken til orientering.