Årsrapport 2020

1 Innleiing

Ved inngangen til 2020 vart Finnøy, Rennesøy og Stavanger slått saman til éin kommune med 143 574 innbyggjarar fordelt på 262 kvadratkilometer og 37 busette øyar. Det første driftsåret til nye Stavanger kommune vart prega av koronapandemien. Mange tiltak vart sett i verk for å førebyggja smitte, og gjennomføra effektiv testing og smittesporing. Trass i pandemien har Stavanger kommune levert gode og forsvarlege tenester til innbyggjarane – takka vera ein uvurderleg innsats frå medarbeidarar, leiarar og politikarar.

Stavanger byggjer fellesskap

2020 er historisk – det første året for nye Stavanger kommune. Den nye kommunen er den fjerde største storbyen i landet, regionsenter og energihovudstaden i landet. I tillegg er den ein av dei viktigaste kommunane i landet innan landbruk, havbruk og reiseliv. “Me byggjer fellesskap” er visjonen for den nye kommunen. Stavanger kommune skal vera eit ope og inkluderande samfunn. Gjennom samarbeid og fellesskap skal kommunen nå måla om å vera regionmotoren, ein grøn spydspiss og bidra til gode hverdagsliv.

Koronapandemien skapte stor uvisse og omstillingsbehov

Koronapandemien vart utfordrande for det lokale næringslivet, spesielt innan servicenæringane og reiselivsbransjen. Den første fasen til pandemien førte til frykt for ein global og lokal lågkonjunktur og medførte ein betydeleg auke i talet på arbeidsledige og permitterte. Dette skapte igjen risiko for eit vesentleg inntektsfall og skattesvikt i kommunane.  Nokre næringar har teke seg opp igjen, og saman med gunstige statlege ordningar trygga dette skattegrunnlaga i kommunane på kort sikt. Arbeidsløysa i Stavanger stabiliserte seg ved utgangen av desember 2020 på eit litt høgare nivå enn året før.

Stavanger kommune har fått nye oppgåver som følgje av koronapandemien, men har òg måtta endra måten me leverer tenestene på i skulane våre, barnehagar og helseinstitusjonar. Vidare har det vore svært viktig å få til god kommunikasjon med innbyggjarane, førebygging av smitte og handtering av smitteutbrot. Teststasjonane har gjennomført 69 511 koronatestar i 2020. 837 innbyggjarar hadde vore smitta av covid-19 ved utgangen av året.

I 2020 vart det brukt om lag kr 61 mill. til smittevernutstyr og testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK), og dessutan kr 227 mill. til førebyggjande tiltak og andre koronarelaterte kostnader. I tillegg kjem lokalpolitiske tiltak som Barnas sommar og tilskot til det lokale næringslivet. Statlege finansieringsordningar har i all hovudsak kompensert koronakostnadene i 2020, utanom dei særskilte lokalpolitiske tiltaka. Nye tiltak og kostnader kjem i 2021.

Tenestetilbodet er halde oppe

Barnehagar, skular, fritidstilbod, barnevern og helsestasjonstenesta har gjort ein stor innsats for å halda ope eit best mogleg tilbod til barn og unge under pandemien.

Helse og velferd har levert gode og forsvarlege tenester under heile pandemien. For mottakarane av helse- og velferdstenestene og pårørande deira, har 2020 likevel vore eit år med periodevis redusert tilgang til tenestene.

Gode økonomiske resultat

Stavanger kommune har gode økonomiske resultat i eit år med uvisse prognosar. Kommunen fekk eit netto driftsresultat på kr 448 mill. Dette svarer til 3,8 prosent av driftsinntektene og er betydeleg høgare enn det budsjetterte netto driftsresultatet, som var på 0,8 prosent. Årsakene er utsette oppgåver, lågare pensjons- og lønnsoppgjer, og dessutan høgare skatteinntekter og statlege korona-kompensasjonar som kom på slutten av året. Eigenkapitalen er styrkt og gir eit auka handlingsrom på kort sikt, samtidig som aukande gjeldsgrad og utsette oppgåver vil utfordra kapasiteten og dei økonomiske rammene til kommunen i 2021 og åra framover. Avsetningar til bundne fond er svært høge, noko som reflekterer utsette oppgåver og tilhøyrande forventa utgifter i 2021.

Langsiktige utfordringar

Koronapandemien vil prega både samfunnet, næringslivet og kommunen i heile 2021, men vil truleg òg gi langsiktige effektar. Det er for tidleg å fastslå dei langsiktige verknadene av pandemien, men det må påreknast at det kan skapa behov for nye og endra tenester i kommunen framover. Dette vil komma i tillegg til utfordringar knytt til kjende demografiske endringar med aukande andel eldre i befolkninga.  Mange oppgåver vil løysast på ein annan måte i framtida enn i dag. Pandemien har samtidig vist oss at det er mogleg å finna nye arbeidsmåtar og samhandlingsarenaer, til dømes gjennom fleire digitale møte som reduserer behovet for reiser.

Felles innsats og tilpassingsevne

Høg tillit til offentlege styresmakter, samt evna og viljen til innbyggjarane til å etterleva tiltak har ført til at Noreg har klart seg bra samanlikna med andre europeiske land, trass i inngripande tiltak i livet til innbyggjarane. Den lange varigheita til pandemien og spreiing av meir smittsame virusvariantar har ført til ein veksande frustrasjon og uvisse, men auka vaksinasjonstakt utover 2021 vil forhåpentleg å føra til normalisering av samfunnet i 2021.

Årsrapporten for 2020 viser at Stavanger kommune har ein tilpasningsdyktig og sterk organisasjon som evner å møta uventa og store utfordringar. Det er lagt ned ein uvurderleg innsats frå medarbeidarar, leiarar og politikarar.

 

Per Kristian Vareide

kommunedirektør