Årsrapport 2020

13 Status tekstvedtak

        
1Lyse AS11Offentlege toalett21Vernemillionen31Fleire i språkopplæring
2Nye bustadformer12Stavanger Utvikling KF22Utsleppsfri oppdrettsnæring32Sjøbad og vassportanlegg
3Byggemodning av bustadområde for familiar13Samfunnstryggleik og beredskap23Nytt system for barnehageopptak33Skateanlegg på Rennesøy
4Studentar i sentrum14Gang- og sykkelsti frå Judaberg til Lauvsnes24L47-bygget34Tennishall på Forum-området
5Servicebygg til domkyrkja15Vern av Mosvatnet og Litla Stokkavatnet25Oppgradering av dagsentertilbod med sanseavdeling35Garderobeanlegg
6Kvalitetssikring av prosjekt16Markagrense rundt Sørmarka26Fasit Stavanger36Bydelshus Eiganes og Våland
7Dyrevernorganisasjonane i Rogaland17Offentlege bygg og område Austre Åmøy27Bestillar/utførar-modellen37Vårt Nabolag
8Ein trygg heim for alle18Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen28Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning  
9Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg19Eigedomsporteføljen til kommunen29Heiltidskultur  
10Hjartesoner rundt skular og barnehagar20Prosjekt friområde30Tillitsreform  
Tabell 13.1 Tekstvedtak
Last ned tabelldata (Excel)

Tekstvedtak frå HØP 2018­–2021

 1. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til ein dialog med Lyse og andre eigarkommunar om behov og vilkår for å etablera nye lån frå eigarane til Lyse.

Status per 30.04.2020:

Utkast til eigarstrategi overfor Lyse AS blir fremma for behandling hausten 2020.

Status per 31.08.2020:

Utkast til eigarstrategi overfor Lyse AS blir fremma for behandling hausten 2020.

Status per 31.12.2020:

Arbeidet med utkast til eigarstrategi overfor Lyse AS blei ferdigstilt i 2020. Eigarstrategien blir fremma for behandling i første kvartal 2021.

 1. Nye bustadformer

Det blir bede om ei sak førelagt bystyret om ein moglegheitsstudie for Mosheim-tomta for å avklara alternative buformer, herunder seniorbustader og bustad for funksjonshemma.

Seniorbustader

For å møta behovet i framtida må Stavanger kommune styrka innsatsen med å etablera og utvikla eit større og meir variert butilbod for eldre innbyggarar. (Utviklinga av alternative, nye buformer kan omfatta insentivordningar for generasjonsbustader, vidareutvikla offentleg–privat samarbeid for utvikling av seniorbustader og bufellesskap). Det blir lagt fram ein eigen strategiplan for tilrettelegging av nye buformer for eldre.

Bustader for funksjonshemma

Bystyret ser på det som eit mål at flest mogleg skal få høve til å eiga eigen bustad. Framdrift i dei ulike prosjekta og totalkostnaden på både drift og investering må gjennomgåast. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF om å samarbeida om å legga fram ei sak for kommunalstyret for levekår og finans om ein modell for rasjonell bygging og drift.

Status per 30.04.2020:

Planforslag til plan 2713 Rogalandsgata 44 er sendt inn.

Status per 31.08.2020:

Plan 2713 Rogalandsgata 44 er på høyring.

Status per 31.12.2020:

Plan 2713 Rogalandsgata 44 var sett opp til behandling i kommunestyret 14.12.2012, men blei utsett og vedteken på ekstramøte 13.01.2021.

Tekstvedtak frå HØP 2019–2022

Samfunns- og næringsutvikling

 1. Byggemodning av bustadområde for familiar

Fleirtalspartia er opptekne av at Stavanger sikrar kapasitet og bustadtypar som gjer at kommunen vår held på og tiltrekker seg ein større del av unge i etableringsfasen. For å sikra dette skal det settast fortgang i byggemodninga av Atlanteren (Hundvåg), Madla/Revheim og Hillevåg. Kommunen vil få tilbake desse betydelege investeringane etter kvart som områda blir bygde ut. Kommunen tek rolla som pådrivar for å sikra størst mogleg tempo i utbygginga.

Fleirtalspartia legg inn 50 millionar kroner til fortgang i byggemodning i Hillevåg, og 50 millionar kroner til byggemodning av Madla/Revheim i 2019. Vidare blir det lagt inn same beløp i 2020 for dei to områda. Midlane går inn i ramma for Stavanger Utvikling KF, og kan eventuelt nyttast til å oppretta eigne prosjektselskap saman med investorar i områda.

Status per 30.04.2020:

Det vil hausten 2020 blir fremma sak for politisk behandling som gjeld mellom anna gjennomføring av overordna infrastruktur i Madla-Revheim.

Status per 31.08.2020:

Det vil hausten 2020 blir fremma sak for politisk behandling som gjeld mellom anna gjennomføring av overordna infrastruktur i Madla-Revheim.

Status per 31.12.2020:

Dette er følgt opp i tertialrapportar, og behandla i eiga prinsippsak (sak 96/20) til kommunestyret om utbygging av Madla/Revheim.

 1. Studentar i sentrum

Bystyret vil legga til rette for eit studentmiljø i sentrum, og ønsker å sjå på moglegheita for eit studenthus med sentral plassering.  I første omgang skal det takast initiativ til dialog med Folken, Universitetet i Stavanger og Studentskipnaden med tanke på mogleg erverv og vidareutvikling av Folken som studenthus.

Status per 30.04.2020:

Sak kjem til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020

Status per 31.08.2020:

Sak kjem til behandling i utval for kultur, idrett og samfunnsdialog hausten 2020.

Status per 31.12.2020:

Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog behandla sak 93/20 om tilrettelegging for ny eigarskap. Førespurnad er send frå Stavanger kommune til studentsamskipnaden (SiS) om mogleg bidrag frå kommunen for å setta SiS i stand til å kjøpa bygget. Styret i SiS behandla saka 2. februar, og vedtok at SiS ikkje ønsker å eiga bygget til Folken. Oppfølgande sak blir lagd fram til behandling i utvalet 1. halvår 2021 med alternative modellar for eigarskap.

Kultur og idrett

 1. Servicebygg til domkyrkja

Domkyrkja treng servicebygg. Stavanger kommune må saman med kyrkjeleg fellesråd arbeide for at dette blir planlagt og seinast bygt til jubileet i 2025.

Bystyret ber om ei sak til kommunalutvalet om arbeidet med planlegginga av jubileumsåret og planlegginga av servicebygg til domkyrkja.

Status per 30.04.2020:

Formannskapet har i sak 73/19 godkjent eit revidert forprosjekt for Domkirken der nokre av dei tiltenkte funksjonane i dette bygget er løyste. Det blir fremma ei eiga sak med eit redusert arealbehov.

Status per 31.08.2020:

Utval for miljø og utbygging har i sak 106/20 behandla sak om brannsikring. Det blir fremma eiga sak om når behovet i større grad er klarlagt.

Status per 31.12.2020:

Utval for miljø og utbygging har i sak 106/20 behandla sak om brannsikring. Det blir fremma eiga sak om når behovet i større grad er klarlagt.

Miljø og utbygging

 1. Kvalitetssikring av prosjekt

Bystyret er oppteke av at Stavanger stiller høge krav til bevaring og vidareutvikling av det arkitektoniske særpreget i byen. For å kunna lykkast med dette blir rådmannen beden om å sikra at det i alle fasar av arbeidet med kommuneplanar, reguleringsplanar og større byggeprosjekt alltid skal takast med kompetente vurderingar av økonomisk og praktisk gjennomførbarheit. Desse vurderingane skal vera ein del av dokumentasjonen som blir lagd ut til høyring, og saksunderlaget til den politiske behandlinga. Det er òg viktig at kommunen sikrar at ein har med kompetanse på økonomi og gjennomføring i dialogen med prosjekteigarar.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma i løpet av hausten 2020.  Arbeidet har blitt utsett grunna kapasitetsmessige forhold og behovet for å prioritera pågåande prosjekt.

Status per 31.08.2020:

Sak blir fremma i løpet av hausten 2020.  Arbeidet har blitt utsett grunna kapasitetsmessige forhold og behovet for å prioritera pågåande prosjekt.

Status per 31.12.2020:

Det er lagt fram sak 155/20 i utval for miljø og utbygging og sak 171/20 i utval for by- og samfunnsutvikling.

 1. Dyrevernorganisasjonane i Rogaland

I samband med dyrevernsplanen skal tilskot til dyrevernorganisasjonane gjennomgåast prinsipielt og vurderast på nytt. I dag får Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midlar medan Dyrebeskyttelsen Noreg Nord-Jæren ikkje får tilskot per i dag.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling i 2020.

Status per 31.08.2020:

I sak 60/20 til kommunestyret 14. september blei det vedteke at ein dyrevelferdsplan skal utarbeidast.

Status per 31.12.2020:

Forslag til dyrevelferdsplan er under utarbeiding. Planen blir lagd fram for politisk behandling i første møterunde i 2021.

Tekstvedtak frå HØP 2020–2023

 1. Ein trygg heim for alle

Det er eit mål for Stavanger kommune at flest mogleg skal kunna eiga eigen bustad i tråd med målsetjing frå bustad-sosial handlingsplan. Ein god, trygg og stabil busituasjon er avgjerande for meistring på andre område i livet. Vanskeligstilte på bustadmarknaden skal ytast nødvendig assistanse til å etablera seg i og bli buande i ein passande bustad i eit godt bumiljø.

Kommunedirektøren legg fram ei sak om korleis Stavanger kommune best kan etablera eit «frå leige til eige»-konsept, der innbyggarar som går inn som leigetakarar, sparar opp eigenkapital til kjøp av etablerarbustaden gjennom leige. Dette kan gjerast i samarbeid med bustadbyggelag. I saka blir det vist til aktuelle tomter og framgangsmåte for å gjennomføra dette.

Kommunedirektøren greier ut og tilrår beste alternativ for bustadfinanseringsordningar som aukar moglegheita for at fleire, både unge i etableringsfasen og eldre, kjem seg inn på bustadmarknaden, til dømes gjennom å oppretta ein kommunal garanti for eigenkapital. I tillegg blir det bede om ei vurdering av den såkalla tilvisingsmodellen med husbankfinansiering.

Status per 30.04.2020:

Utgreiing og sak blir lagde fram 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Utgreiing og sak blir lagde fram vinteren 2020/2021.

Status per 31.12.2020:

Utgreiing og sak blir lagde fram i 1. tertial 2021.

 1. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg

Det skal utarbeidast og gjennomførast ein heilskapleg plan for levekårsløft for områda Kvernevik og delar av Hillevåg bydel. Til gjennomføring blir det òg søkt statlege midlar etter modell for områdeløft Storhaug.

Status per 30.04.2020:

I 1. tertial har kommunedirektøren arbeidd med å forankra arbeidet til kommunen med områdeløft i det overordna plansystemet til kommunen. I sak 49/20 vedtok kommunalutvalet at kvart politiske utval skal vurdera planbehov for verkeområdet sitt for perioden 2020–2024. I den samanhengen foreslår kommunedirektøren at det skal utarbeidast ein Strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft i Stavanger. Strategien skal avklara forventningar og systematisera innsatsen til kommunen i kommunedelane. Områdeløft er peika på som eit metodisk grep for nærmiljøutvikling i område med opphoping av levekårsproblematikk. Strategien skal konkretiserast i temaplanar for Storhaug, Hillevåg og Kvernevik. Arbeidet med strategien vil bli nærare konkretisert i eiga sak innan 2. tertial 2020. Statlege midlar til områdeløfta føreset at kommunen prioriterer satsinga innanfor eigne rammer.

Status per 31.08.2020:

Arbeidet med Strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft startar opp hausten 2020. Strategien skal mellom anna vurdera kriterium for når det skal igangsettast områdeløft, i tillegg til å utvikla ein felles organisasjonsmodell for områdeløfta. Ei slik heilskapleg satsing kan skapa eit godt fundament for nærmiljøutvikling i alle kommunedelar og gi god læringseffekt, samtidig som me kan dra vekslar på felles ressursar.

Status per 31.12.2020:

Kommunestyret vedtok 14.9.2020 (sak 60/20) at temaplanar for områdeløft på Storhaug, Hillevåg og Kvernevik skal bygga på ein samla strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft. Eit forarbeid er igangsett hausten 2020. Strategiarbeidet kjem til politisk behandling våren 2021, og er forventa ferdig innan året. Arbeid med temaplanar følger deretter.

 1. Hjartesoner rundt skular og barnehagar

Me har ingen barn å mista! Ei hjartesone rundt skulen skal gjera det sikrare for elevane å gå eller sykla. Mindre biltrafikk og tryggare stopp- og hentesoner er bra for alle. Samarbeidspartia vil prioritera tryggleiken til elevane og ønsker å innføra hjartesoner ved skulane i kommunen og prioriterer å arbeida for dette i perioden. Kommunedirektøren er beden om å legga fram ei sak som beskriv dagens trafikksituasjon ved skulane i kommunen, og å legga ved ein framdriftsplan for å innføra hjartesoner.

Status per 30.04.2020:

Sak som gjeld trafikksikker kommune, hjartesoner, gatebelysning, og dessutan det systematiske trafikktryggleiksarbeidet rundt skular, blir lagd fram i løpet av 2. kvartal.

Status per 31.08.2020:

Sak 76/20 blei lagd fram til politisk behandling for utval for miljø og utbygging.

Status per 31.12.2020:

Sak 76/20 blei vedteken i utval for miljø og utbygging 17.06.2020. Arbeidet med implementering av vedtaket er i gang.

 1. Offentlege toalett

Kommunedirektøren er beden om å utarbeida eit offentleg toalettkart i sentrum etter modell frå Bergen, der kommunen går i dialog med serveringsstader om å gjera fleire toalett tilgjengelege. Det blir òg innleidd dialog med Stavangerregionen Havn IKS for å undersøka moglegheita for å bygga eit nytt offentleg toalett i hamneområdet. Saka blir lagd fram for utval for miljø og utbygging.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling i utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Dialog med serveringsstader er utsett. Sak blir fremma for politisk behandling i utval for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

Status per 31.12.2020:

Dialog med serveringsstader er utsett. Sak blir fremma for politisk behandling i utval for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

 1. Stavanger Utvikling KF

Stavanger kommune ønsker at Stavanger Utvikling KF tek ei meir aktiv rolle som utbyggar i eigne prosjekt for å sikra at kommunen får ein større gevinst frå utviklinga av eigne område. Ei sak blir lagd fram for behandling i kommunestyret.

 Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling i kommunestyret 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Stavanger utvikling KF har drøfta denne saka i eige styre. Når styret har fullført si behandling, blir saka send over til kommunedirektøren, som legg fram sak til behandling i kommunestyret.

Status per 31.12.2020:

Stavanger utvikling KF har gått gjennom dette og sendt over tilrådinga si til kommunedirektøren. Dette blir no vurdert som ein del av oppdateringa av eigarskapsstrategien for Stavanger utvikling KF.

 1. Samfunnstryggleik og beredskap

Frå årsskiftet får Stavanger ny geografi og nye saksfelt. Dette fører til endringar i risiko- og sårbarheitsbiletet. Det er behov for å sjå på ressursane til og gå gjennom organiseringa av arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap når den nye kommunen blir etablert. Kommunedirektøren legg fram ei sak for kommunalutvalet.

Status per 30.04.2020:

By- og samfunnsplanlegging gjennomførte hausten 2019 ei evaluering av den organisatoriske forankringa av arbeidet med beredskap og samfunnstryggleik. På bakgrunn av denne blei det vedteke å vidareføra organiseringa i avdelinga for beredskap og samfunnsutvikling, og dessutan å auka kapasiteten i avdelinga med inntil to årsverk, så snart som praktisk og økonomisk mogleg. Det er tilsett ein ny avdelingssjef som tiltrer 1. juni, medan den tidlegare avdelingssjefen går inn i ei stilling som spesialrådgivar ved avdelinga og har samtidig rolla som beredskapssjef. Dette inneber ein førebels kapasitetsauke på éin person.

Både ny kommune frå 2020 og pandemisituasjonen gjer det påkravd å oppdatera den heilskaplege risiko- og sårbarheitanalysen for kommunen, med oppfølgande strategi for samfunnstryggleik og beredskap og ein overordna beredskapsplan. I dette arbeidet, som er planlagt gjennomført 2. halvår 2020, blir det gjennomført ei heilskapleg vurdering av arbeidet kommunen gjer med beredskap og samfunnstryggleik, også ressurssituasjonen.

Status per 31.08.2020:

I løpet av hausten 2020 legga fram ei politisk sak som ser på ressursbehov og organisering av arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i samband med etablering av ny kommunestruktur.

Status per 31.12.2020:

Arbeidet med vurdering av behov for oppskalering/ressurstilførsel i samband med ny kommune er ikkje ferdigstilt, mellom anna grunna pandemihandteringa. Det må gjerast vurderingar knytte til både den noverande situasjonen, som ser ut til å halda fram, og situasjonen etter at pandemien avtek.

 1. Gang- og sykkelsti frå Judaberg til Lauvsnes

Arbeidet med å få realisert gang- og sykkelsti frå Judaberg til Lauvsnes blir igangsett. Dette er ein trafikkfarleg veg der mange barn og unge ferdast. Kommunedirektøren blir beden om å utarbeida reguleringsplan for området i tråd med løyving i budsjettet.

Status per 30.04.2020:

Forslag til kommunalplanstrategi har ikkje teke stilling til reguleringsplannivå. Utarbeiding av sykkelnettet i dette området blir gjort i arealdelen i kommuneplanen.

Status per 31.08.2020:

Det er behov for å kvalitetssikra traseen for gjennomførbarheit. Arbeidet med ein moglegheitsstudie startar 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Forprosjekt for gang- og sykkelveg Judaberg–Lauvsnes er gjennomført. Tekstvedtaket er ferdigstilt.

 1. Vern av Mosvatnet og Litla Stokkavatnet

Samarbeidspartia ønsker å verna meir av naturen i Stavanger for å ta vare på biologisk mangfald og sikra områda for kommande generasjonar. Kommunedirektøren legg fram ei sak til utval for miljø og utbygging om Mosvatnet og Litla Stokkavatnet, der det blir gjort greie for kva vernestatus desse kan få, og når og korleis det kan innførast.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling i utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Referatsak med status blir lagd fram for utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Sak om moglegheit for styrkt vern av Mosvatnet og Litla Stokkavatnet blei fremma for politisk behandling for utval for miljø og utbygging 28.10.2020, sak 135/20. Stavanger kommune samarbeider med Statsforvaltaren i Rogaland om den vidare verneprosessen for Mosvatnet.

 1. Markagrense rundt Sørmarka

Det er stadig mindre grøntareal i bynære område i kommunen. For å framleis vera ein attraktiv by for barnefamiliar og bidra til helsefremmande aktivitet er det viktig å verna dei grøne lungene i desse områda. Samarbeidspartia ønsker å verna om Sørmarka og vil derfor greia ut moglegheita for ei markagrense. Kommunedirektøren legg fram ei sak for utval for miljø og utbygging der denne ambisjonen blir teken omsyn til.

Status per 30.04.2020:

Vurdering av markagrense eller anna styrking av vernet av Sørmarka og grøntstruktur blir gjort i eiga sak, i samarbeid med mellom anna FNF. Eventuelt resultat blir innarbeidd i det pågåande arbeidet med arealdelen i kommuneplanen og grøn plan. Utgreiingar av prinsipp og moglegheiter blir framlagde i eiga sak 2. halvår. Første samarbeidsmøte med frilufts- og naturvernorganisasjonen er gjennomført.

Status per 31.08.2020:

Arbeidet med kartlegging av verdiar og utfordringar i området er starta. Ei utgreiing av moglegheiter og prinsipp blir lagd fram som eiga sak for utvalet ved slutten av 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Referatsak med status blei lagd fram for utval for miljø og utbygging 16.12.2020, sak 196/20.

 1. Offentlege bygg og område Austre Åmøy

Bygningane på Austre Åmøy som har vore skule og barnehage, bør brukast til det beste for lokalsamfunnet. Kommunedirektøren blir beden om å legga fram ei sak om etterbruk, eventuelt avhending av dei offentlege bygga på Austre Åmøy. Kommunedirektøren blir vidare beden om å legga fram ei sak som viser vidare bruk av offentleg område på Austre Åmøy. Dette inneber å legga til rette for behova til innbyggarane, og det blir spesielt vurdert om det er mogleg å omregulera noko av området til bustad.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling i utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling i utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Det er forventa å fremma sak for politisk behandling i utval for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

 1. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen

Å legga til rette for uorganisert idrett og aktivitet skal vera ein prioritet for kommunen. Det er i dag ei rekke område som er opparbeidde, men som på grunn av dårleg vedlikehald ikkje kan nyttast fullt ut. Samarbeidspartia ber kommunedirektøren prioritera slike tiltak i årsprogrammet til park og veg. Spesielt er det bede om at området idrettsparken Mosvatnet/Bokkaskogen får særskild merksemd.

Status per 30.04.2020:

Utval for miljø og utbygging har behandla forslag til handlingsplan for investeringar i sak 54/20 i møte 06.05.2020.

Status per 31.08.2020:

Sak 115/20 blei fremma til utval for miljø og utbygging. Ny sak blir fremma i 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Arbeidet med plassering av sykkelbane og oppgradering av aktivitetsanlegg er under arbeid.

 1. Eigedomsporteføljen til kommunen

I ei tid med stram kommuneøkonomi er det nødvendig å prioritera kjerneoppgåvene. Derfor blir kommunedirektøren beden om å legga fram ei sak om kommunal eigarskap i bygningar og eigedom utanfor vår eigen kommune. Samarbeidspartia ønsker kommunedirektøren sine vurderingar rundt framleis eigarskap.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til formannskapet 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

 1. Prosjekt friområde

Kommunen vil prioritera å opparbeida eigne friområde framfor å erverva nye friområde.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til kommunalutvalet 1. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Ny rapport er under utarbeiding og blir ferdigstilt 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Rapport er under utarbeiding og blir ferdigstilt 1. halvår 2021.

 1. Vernemillionen

Tiltaket «Vernemillionen» blir omdisponert til informasjonstiltak om retningslinjer og rettleiing for huseigarar i trehusbyen. Midlane skal ikkje brukast til individuell rådgiving, men øyremerkast éin-til-mange-tiltak og informasjonsverktøy.

Status per 30.04.2020:

Det blir lagt fram ei sak for utval for by- og samfunnsutvikling 18.06.2020.

Status per 31.08.2020:

Sak 100/20 blei lagd fram for utval for by- og samfunnsplanlegging 18.06. I denne saka blei det gitt ei «løypemelding» om korleis midlane var tenkt brukte, samtidig som det skulle komma ei sak på hausten som ein ny status.

Status per 31.12.2020:

Det er brukt 308 000 kr av vernemillionen.

Midlane har gått til

 • eit hefte om hus og restaurering i trehusbyen som skal sendast ut til alle huseigarar i trehusbyen og brukast i formidling til mellom anna skular og tømrarlinjer
 • ein kortversjon av denne informasjonen til bruk i meklarmapper ved sal i trehusbyen
 • prosjektet «Pedersgata hus for hus»: oppteikning av alle ombygde hus i Pedersgata slik dei har sett ut opphavleg, skal munna ut i eit formidlingsopplegg retta mot kvar enkelt huseigar og mot befolkninga generelt
 • ein plakat med teikningar 1:1 av vanlege typar listverk og detaljar på hus i trehusbyen til utdeling til tømrarar og som «veggpynt» hos huseigarar
 • ein kortfilm der tre engasjerte huseigarar fortel om husa og restaureringsprosjekta sine, til bruk på nettsidene til kommunen og som forfilm på kino
 • ein plakatkampanje i JCDecaux’ plakathaldarar rundt i byen («Ta vare på sjelå» – visuell bodskap som viser hus før og etter vellykka restaurering)
 • ein kampanje med tekstar på fortau utanfor interessante / fint restaurerte hus langs sentrale gater for å skapa merksemd om gode prosjekt

Nokre av prosjekta er fullførte, i nokre står det framleis att noko arbeid. Lansering er tenkt samtidig som ein koordinert kampanje, helst i samband med større helgearrangement i byen.

Klima og miljø  

 1. Utsleppsfri oppdrettsnæring

Samarbeidspartia vil at oppdrettsanlegg i kommunen skal ha mål om å vera utsleppsfrie (lus, fôrrestar, kjemikaliar, mikroplast, smittestoff, avføring) – og rømmingsfrie. Me ber kommunedirektøren legga fram ei sak for politisk behandling om korleis og i kva omfang me kan stilla slike krav.

Status per 30.04.2020:

Arbeid med plan for klima- og miljøtiltak innanfor landbruk og havbruk er igangsett. Sak blir planlagd lagd fram i 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Arbeid med temaplan klima og miljø for landbruk og havbruk held på. Sak blir planlagd lagd fram i 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Temaplan klima og miljø i landbruket er utarbeidd og blei lagd på offentleg høyring i desember 2020.  Arbeidet med temaplan klima og miljø i havbruk blei sett på vent i påvente av ressurs innanfor havbruk (tilsett frå 01.02.21 ved landbruks- og havbrukskontoret) som vil vera ein viktig bidragsytar i dette arbeidet.     

Oppvekst 

 1. Nytt system for barnehageopptak

Samarbeidspartia ber om at det blir laga eit nytt digitalt system for innsøking i barnehagar. Det nye systemet må inkludera moglegheit til å stå på venteliste til fleire barnehagar etter tildelt barnehageplass. Det skal òg greiast ut korleis Stavanger kommune kan gå over til barnehagekrinsar.  Kommunedirektøren skal òg legga fram ei sak for utval for oppvekst og utdanning som går gjennom arealnormer, inne og ute, og synleggjer eventuelle avvik frå arealnormer og korleis desse kan rettast.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for oppvekst og utdanning 1. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Sak vil bli fremma for politisk behandling i utval for oppvekst og utdanning 1. halvår 2021.

Status per 31.12.2020:

Sak vil bli fremma for politisk behandling i utval for oppvekst og utdanning 1. halvår 2021.

Helse og velferd

 1. L47-bygget

L47-bygget er i dårleg forfatning, og behovet for oppgradering av butilbodet er tydeleg. Samarbeidspartia vil framskynda moglegheitsstudien som skal vurdera om bygget skal rehabiliterast eller rivast, slik at det blir fortgang i prosessen med å gi brukarane eit betre butilbod. Sak om framdrift blir lagd fram for utval for helse og velferd.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Moglegheitsstudie er starta opp, og det er forventa at sak blir fremma for politisk behandling til utval for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

 1. Oppgradering av dagsentertilbod med sanseavdeling

Det blir gjennomført ei konkret tilstandsvurdering av dagsentertilbodet til utviklingshemma som grunnlag for utgreiing av framtidig organisering. Samarbeid med nabokommunane om sanseavdeling/sansehus bør undersøkast, men må ikkje forseinka utgreiinga. Midlar avsette i HØP 2019 må omgåande brukast til å utbetra tilgjenge slik at også brukarar med store rullestolar får nytta seg av dagsentertilbodet.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

Næring og arbeidsliv 

 1. Fasit Stavanger

Samarbeidspartia ønsker ei omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å styrka kommunen si eiga næringsavdeling i perioden, inkludert eit hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonsførespurnader. Kommunedirektøren blir beden om å utarbeida ei sak for kommunalutvalet der tiltak for å sikra dette, inkludert påkravde ressursar, blir foreslått.

Status per 30.04.2020:

Kommunedirektøren legg fram sak i 2020. Eventuelt behov for auka ressursar vil bli vurdert i samband med handlings- og økonomiplan for 2020–2023.

Status per 31.08.2020:

Kommunedirektøren legg fram sak i 4. kvartal 2020.

Status per 31.12.2020:

Sak blei fremma 08.12.20 i kommunalutvalet, sak 126/20.

 1. Bestillar/utførar-modellen

Samarbeidspartia ønsker å evaluera bestillar/utførar-modellen (BUM) i kommunen med sikte på å avvikla han der det er formålstenleg. Kommunedirektøren blir beden om å setta i gang ei slik evaluering. Representantane for dei tilsette og brukarorganisasjonane skal trekkast med i evalueringa.

 Status per 30.04.2020:

Det blir fremma sak til utval for arbeidsliv og lønn 2. halvår 2020 etter at sak om kommunale føretak er behandla i kommunestyret.

Status per 31.08.2020:

Det blir fremma sak til utval for arbeidsliv og lønn 1. kvartal 2021, etter at sak om kommunale føretak er behandla i kommunestyret.

Status per 31.12.2020:

Det blir fremma sak til utval for arbeidsliv og lønn 1. kvartal 2021, etter at sak om kommunale føretak er behandla i kommunestyret.

 1. Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning

Samarbeidspartia ønsker å etablera kommunalt bemanningssenter på to av tenesteområda til kommunen, oppvekst og utdanning og helse og velferd.  Kommunedirektøren blir beden om å laga ei sak om etableringa av slike bemanningssenter. Dei tilsette i bemanningssentra skal få fast jobb og full stilling. Målet er at Stavanger skal fasa ut bruken av private bemanningsbyrå innanfor tenesteområda oppvekst og utdanning og helse og velferd innan 2023.

Kommunedirektøren blir derfor beden om å gå gjennom bruken av og kostnadene ved kjøp av tenester frå private vikar- og bemanningsbyrå. Etableringa av kommunale bemanningssenter må sjåast i samanheng med målet til samarbeidspartia om å auka grunnbemanninga innanfor tenesteområda oppvekst og utdanning og helse og velferd.

 Status per 30.04.2020:

Sak kjem etter planen til politisk behandling i 2. halvår.

Status per 31.08.2020:

Sak kjem etter planen til politisk behandling i 2. halvår.

Status per 31.12.2020:

Sak behandla 4. kvartal 2020. Vedtak kan lesast her. Sest i samanheng med behandling av HØP 2021–2024.

 1. Heiltidskultur

Samarbeidspartia er bekymra over at for få av stillingane som blir lyste ut i Stavanger kommune, er heiltidsstillingar. Særleg innanfor tenesteområdet helse og velferd blir det lyst ut altfor mange små deltidsstillingar. Kommunedirektøren blir beden om å laga ei sak om korleis Stavanger kommune kan etablera ein heiltidskultur, med mål om at 100 prosent stilling skal vera det normale i kommunen.

Kommunedirektøren blir beden om å setta ned ei arbeidsgruppe som skal arbeida vidare med dette, etter modellen frå «team heltid» i Fredrikstad og heiltidsprosjektet i Sauda.

Status per 30.04.2020:

Oppstart av arbeidsgruppe er forskove til 2. halvår på grunn av koronasituasjonen.

Status per 31.08.2020:

Oppstart av arbeidsgruppe er forskove til 2. halvår på grunn av koronasituasjonen.

Status per 31.12.2020:

Sak om handlingsplan kjem etter planen til politisk behandling 2. halvår 2021.

 1. Tillitsreform

I heimebaserte tenester i Eiganes og Tasta er det igangsett eit prøveprosjekt med friare faglegheit og redusert byråkrati. Målet er å fjerna minuttvedtak og gi tilsette meir tillit i arbeidskvardagen sin. Samarbeidspartia ønsker å utvida dette prosjektet, og ber kommunedirektøren legga fram ei evaluering av prosjektet med vurdering av korleis prosjektet kan utvidast til alle kommunedelar. Saka må sjåast i samanheng med evalueringa av bestillar/utførar-modellen.

Status per 30.04.2020:

Sak kjem til politisk behandling i 2. halvår.

Status per 31.08.2020:

Sak 23/20 blei behandla i utval for arbeidsliv og lønn 7. september og skal behandlast i utval for helse og velferd 29. september.

Status per 31.12.2020:

Saka blei behandla i formannskapet (sak 174/20) den 22.10.2020. Tekstvedtaket er med dette ferdigstilt.

 1. Fleire i språkopplæring

Språk er viktig for deltaking i samfunns- og arbeidsliv. Kommunedirektøren blir beden om å legga fram ei sak om korleis språkopplæringa ved Johannes læringssenter kan tilbydast til fleire enn dei som har tilbod i dag, og om det kan inngåast samarbeid med Nav for å sikra fleire innbyggarar gode norskkunnskapar.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for oppvekst og utdanning 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for oppvekst og utdanning 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for oppvekst og utdanning 1. halvår 2021.

Kultur, idrett og frivilligheit  

 1. Sjøbad og vassportanlegg

Samarbeidspartia er positive til private initiativ til vassportanlegg i Møllebukta, og ber derfor om ei sak til utval for miljø og utbygging etter dialog med initiativtakarane.

Status per 30.04.2020:

Prøveprosjekt er igangsette, evaluering og vurderingar i sak til utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Pilotprosjekt er gjennomført. Evaluering og vurderingar kjem i sak til utval for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

Status per 31.12.2020:

Pilotprosjekt er gjennomført. Evaluering og vurderingar kjem i sak til utval for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

 1. Skateanlegg på Rennesøy

Det er viktig å halda oppe gode tilbod for barn og unge også utanfor sentrumsnære strøk. Rennesøy har tidlegare fullført byggetrinn 1 på skateanlegget. Samarbeidspartia ber kommunedirektøren legga fram ei sak for utval for miljø og utbygging der det blir skissert moglegheiter for å setta i verk byggetrinn 2 på skateanlegget på Rennesøy.

Status per 30.04.2020:

Sak blir lagd fram til utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Sak blir lagd fram til utval for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

Status per 31.12.2020:

Sak blir lagd fram til utval for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

 1. Tennishall på Forum-området

Det er uvisst kva som skjer med bruken av tennishallen på Forum-området i dag. Kommunedirektøren går i dialog med brukarane, og greier ut ei sak til utval for kultur, idrett og samfunnsdialog der framtidig bruk av anlegget blir vurdert.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Sak 87/20 har blitt behandla i kommunalutvalet i september der det blei vedteke at det skal utarbeidast ein moglegheitsstudie for Forum-området der tennishallane skal vera tema samtidig som ein ber om at det blir vurdert å etablera fleire tennisbanar i Bokkaskogen.

Status per 31.12.2020:

Det vil bli lagt fram ein moglegheitsstudie for Forum-området til utval for kultur, idrett og samfunnsdialog og formannskapet 1. halvår 2021.

 1. Garderobeanlegg

Det blir bede om ei sak om moglegheiter for etablering av garderobebygg ved ny fotballbane på Kiellandsmyrå. Saka blir lagd fram for utval for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Det vil bli framlagt ei politisk sak til utval for kultur, idrett og samfunnsdialog 1. halvår 2021.

Politisk styring, lokaldemokrati og inkludering 

 1. Bydelshus Eiganes og Våland

Eiganes og Våland kommunedel er framleis utan bydelshus. Det politiske fleirtalet ønsker å etablera eit slikt, helst i samband med skule eller idrettsbygning. Kommunedirektøren legg fram ei sak om mogleg plassering til utval for miljø og utbygging.

Status per 30.04.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.08.2020:

Sak blir fremma for politisk behandling til utval for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Status per 31.12.2020:

Det har i 2020 ikkje vore kapasitet til å utføra eit eige arbeid knytt til dette, men det har vore vurdert om behovet kunne tilpassast i samband med ulike prosjekt eller initiativ i kommunedelen. Arbeidet vil bli følgt opp i 2021.

 1. Vårt Nabolag

Samarbeidspartia ber kommunedirektøren legga fram ei sak til utval for kultur, idrett og samfunnsdialog om korleis Stavanger kommune kan innføra ei prøveordning med aktiv innbyggarinvolvering og deltakande budsjettering etter modell frå det islandske prosjektet «Better Reykjavik». Samarbeidspartia ønsker at ein legg opp til å prøva ut dette i tre bydelar med levekårsutfordringar i første omgang.

Status per 30.04.2020:

Prosjektet Test av Decidim blir gjennomført vår og vinter 2020/2021 i tett samarbeid med det nasjonale nettverket Smartbyene, og særskilt Trondheim kommune. Testen går føre seg i kommunedelane Hillevåg og Storhaug. Decidim er eit verktøy for deltakande demokrati, utvikla av dei lokale styresmaktene i Barcelona, Spania.

Målet med uttesting av Decidim er at det skal vera enklare for innbyggarar å delta i diskusjonar og enklare å spora opp og påverka avgjerdsprosessar og føresegner om utviklinga av byane og lokalsamfunnet dei bur og oppheld seg i. Det skal òg vera ei samlande plattform for administrasjon, politikarar, innbyggarar, næringsliv og akademia. I testinga er det ønskt å avdekka om dette verktøyet appellerer særskilt til unge, og om det er mogleg å mobilisera fleire i utvikling av byane.

Status per 31.08.2020:

Prosjekt Test av Decidim går no frå innsiktfasen (undersøka og forstå) over til pilotfasen (test) der verktøyet er tilpassa Stavangers formål. Pilotfasen blir utført i tett samarbeid med områdesatsinga på Storhaug og ungdom og fritid. Både verktøyet Decidim og Your Priorities (Better Reykjavik) blir testa saman med ungdomsklubbane i Bekkefaret og på Storhaug. Det er særleg folkebudsjettering som blir testa, der ungdommar saman med administrasjonen skal diskutera og stemma over tiltak til ein verdi av 300 000 kr.

I mars 2021 vil kommunedirektøren presentera erfaringar med uttestinga av Decidim og Your Priorities (Better Reykjavik), inkludert vurderingar av kva oppfølging bruk av verktøyet krev, og kven som skal ha eigarskap og drifta dette. Sak blir fremma for politisk behandling til utval for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Status per 31.12.2020:

Piloteringsfasen blei påbyrja, men sidan prosessen blir utført saman med ungdomsklubbar og ungdom, har han måtta bli sett på vent grunna koronarestriksjonar. Arbeidet startar opp igjen så fort ungdomsklubbane opnar opp. Byutvikling testar òg Decidim i samband med kommuneplanarbeidet. Alle ni kommunedelar har fått eige diskusjonsforum der innbyggarar kan legga inn sine innspel, sjå kva andre diskuterer, og stemma på dei forslaga dei liker.