Årsrapport 2020

3.7 Analysar konsolidert rekneskap

3.7.1 Konsolidert rekneskap

Konsolidert årsrekneskap er regulert i kapittel 10 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for kommuner og fylkeskommuner. Den konsoliderte årsrekneskapen skal visa kommunen som éi økonomisk eining. Årsrekneskapane til einingane som skal inngå i konsolideringa, blir slått saman. Transaksjonar og mellomverande mellom einingane skal eliminerast, men berre så langt det følger av god kommunal rekneskapsskikk. Årsrekneskapen til kommunale føretak som fører rekneskap etter rekneskapslova, skal omarbeidast før konsolideringa, så langt det er nødvendig etter god kommunal rekneskapsskikk.

Føresegner om årsavslutning i kapittel 4 i forskrifta, knytte til strykingar av meir-/mindreforbruk i drift og udekt/udisponert i investering, gjeld ikkje for den konsoliderte rekneskapen. Det blei ikkje utarbeidd konsolidert rekneskap saman med opningsbalansen for nye Stavanger kommune. Det finst av den grunn ikkje tal per 1. januar 2020.

Følgande einingar inngår i konsolidert rekneskap:

  • Stavanger kommune
  • Stavanger boligbygg KF
  • Stavanger byggdrift KF
  • Stavanger Natur- og idrettsservice KF
  • Stavanger Parkeringsselskap KF
  • Stavanger utvikling KF
  • Sølvberget KF

Kommunestyret vedtok den 14. desember 2020 i sak 114/20 at Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF og Sølvberget KF skal tilbakeførast til basisorganisasjonen. Det blei vidare vedteke at Stavanger bustadbygg KF skal tilbakeførast til basisorganisasjonen, unnateke dei meir forretningsmessige oppgåvene i føretaket som skal overførast til Stavanger utvikling KF. Dette vil innebera at verksemda til dei nemnde føretaka vil inngå i årsrekneskapen for kommunekassen med verknad frå 2021.

Tabell 3.33, 3.34 og 3.35 viser hovudpostar i Økonomisk oversikt drift, Løyvingsoversikt investering og Økonomisk oversikt balanse i høvesvis årsrekneskap for kommunekassen og konsolidert rekneskap.

Økonomisk oversikt driftRekneskap 2020 - KommunekasseRekneskap 2020 - KonsolidertKonsoliderte transaksjonar
Driftsinntekter- 11 763 047 - 12 124 711 - 361 664
Driftsutgifter 11 684 769 12 015 675 330 906
Brutto driftsresultat- 78 278 - 109 036 - 30 758
Eksterne finanstransaksjonar 160 593 203 590 42 997
Motpost avskrivingar- 530 203 - 586 005 - 55 802
Netto driftsresultat- 447 888 - 491 451 - 43 563
Overført til investeringsrekneskapen 252 298 270 831 18 533
Netto avsetningar, fond 195 590 220 620 25 030
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)---
Tabell 3.33 Hovudpostar i Økonomisk oversikt drift. Alle tal i heile mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)
Løyvingsoversikt investeringRekneskap 2020 - KommunekasseRekneskap 2020 - KonsolidertKonsoliderte transaksjonar
Sum investeringsutgifter 1 109 666 1 155 734 46 068
Sum investeringsinntekter- 897 513 - 915 599 - 18 086
Netto utgifter vidareutlån000
Overføring frå drift 252 298 270 831 18 533
Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond 2 708 2 708 0
Netto avsetningar til eller bruk av ubunde investeringsfond- 42 852 - 19 339 23 513
Dekning av tidlegare års udekt utgjorde0- 14 064 - 14 064
Sum overføring frå drift og netto avsetningar 212 153 240 136 27 983
Framført til inndekning i seinare år (udekt utgjorde)---
Tabell 3.34 Hovudpostar i Løyvingsoversikt investering . Alle tal i heile mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomisk oversikt balanseRekneskap 2020 - KommunekasseRekneskap 2020 - KonsolidertKonsoliderte transaksjonar
Anleggsmidlar 31 531 232 34 116 308 2 585 076
Omløpsmidler 3 837 973 4 162 797 324 824
Sum eigedelar 35 369 205 38 279 105 2 909 900
Eigenkapital 12 361 456 14 300 780 1 939 324
Langsiktig gjeld 21 217 277 22 108 805 891 528
Kortsiktig gjeld 1 790 472 1 869 520 79 048
Sum eigenkapital og gjeld 35 369 205 38 279 105 2 909 900
Tabell 3.35 Hovudpostar i Økonomisk oversikt balanse. Alle tal i heile mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

3.7.2 Økonomiske mål

Krav til utarbeiding av konsolidert årsrekneskap tredde i kraft frå og med rekneskapsåret 2020. Kommunestyret har ikkje fastsett finansielle måltal for Stavanger kommune som juridisk eining. Finansielle nøkkeltal vil likevel kunna bidra til å belysa den økonomiske situasjonen per 31. desember 2020. Sjå kapittel 3.1. og 3.5. for ei omgrepsforklaring knytt til ulike finansielle måltal.

Figur 3.14 viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for kommunekassen og Stavanger kommune som juridisk eining. Netto driftsresultat blir auka med kr 43,6 mill. i konsolidert rekneskap 2020, noko som utgjer ein auke på 0,3 prosentpoeng.

Figur 3.14 Oversikt over netto driftsresultat i kommunekassen og for konsolidert rekneskap i Stavanger kommune. Beløp i millionar kroner.

I konsolidert rekneskap er investeringsutgiftene på kr 1 156 mill. Investeringsutgiftene er i større grad enn for kommunekassen finansiert med bruk av lån, slik at eigenfinansieringsgrada er 55 prosent og dermed noko lågare. Investeringsnivået er 10 prosent av driftsinntektene.

I konsolidert rekneskap er auken i driftsinntektene større enn for langsiktig lånegjeld, samanlikna med rekneskapen for kommunekassen. Dette inneber ein reduksjon i gjeldsgrada for Stavanger kommune som juridisk eining. Gjeldsgrada med og utan startlån er på høvesvis 82 prosent og 63 prosent. Tabell 3.34 viser tilsvarande at eigenkapitalprosenten er høgare i konsolidert rekneskap. Tabellen viser òg at likviditeten per 31. desember 2020 blir styrkt i konsolidert rekneskap.

LikviditetsgradRekneskap for kommunekassen per 31.12.2020Konsolidert rekneskap per 31.12.2020
Likviditetsgrad 1 2,14 2,23
Likviditetsgrad 2 1,47 1,54
Arbeidskapital 2 047 501 2 293 277
Eigenkapitalprosent 34,9 %37,4 %
Tabell 3.36 Likviditet og soliditet
Last ned tabelldata (Excel)