Årsrapport 2020

Tabell 3.33 ny 2

Løyvingsoversikt investeringRekneskap 2020 - KommunekasseRekneskap 2020 - KonsolidertKonsoliderte transaksjonar
Sum investeringsutgifter 1 109 666 1 155 734 46 068
Sum investeringsinntekter- 897 513 - 915 599 - 18 086
Netto utgifter vidareutlån000
Overføring frå drift 252 298 270 831 18 533
Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond 2 708 2 708 0
Netto avsetningar til eller bruk av ubunde investeringsfond- 42 852 - 19 339 23 513
Dekning av tidlegare års udekt utgjorde0- 14 064 - 14 064
Sum overføring frå drift og netto avsetningar 212 153 240 136 27 983
Framført til inndekning i seinare år (udekt utgjorde)---
Last ned tabelldata (Excel)