Årsrapport 2020

Tabell 3.33 Hovudpostar i Økonomisk oversikt drift, Bevilgningsoversikt investering og Økonomisk oversikt balanse.

Økonmisk oversikt driftÅrsrekneskap 2020 - KommunekasseÅrsrekneskap 2020 - KonsolidertEndring
Driftsinntekter- 11 763 047 - 12 124 711 - 361 664
Driftsutgifter 11 684 769 12 015 675 330 906
Brutto driftsresultat- 78 278 - 109 036 - 30 758
Eksterne finanstransaksjonar 160 593 203 590 42 997
Motpost avskrivingar- 530 203 - 586 005 - 55 802
Netto driftsresultat- 447 888 - 491 451 - 43 563
Overført til investeringsrekneskapen 252 298 270 831 18 533
Netto avsetningar, fond 195 590 220 620 25 030
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)---
Bevilgningsoversikt investering   
Sum investeringsutgifter 1 109 666 1 155 734 46 068
Sum investeringsinntekter- 897 513 - 915 599 - 18 086
Netto utgifter vidareutlån000
Overføring frå drift 252 298 270 831 18 533
Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond 2 708 2 708 0
Netto avsetningar til eller bruk av ubunden investeringsfond- 42 852 - 19 339 23 513
Dekning av tidlegare års udekt utgjorde0- 14 064 - 14 064
Sum overføring frå drift og netto avsetningar 212 153 240 136 27 983
Framført til inndekning i seinare år (udekt utgjorde)---
Økonomisk oversikt balanse   
Anleggsmidlar 31 531 232 34 116 308 2 585 076
Omløpsmidler 3 837 973 4 162 797 324 824
Sum eigedelar 35 369 205 38 279 105 2 909 900
Eigenkapital 12 361 456 14 300 780 1 939 324
Langsiktig gjeld 21 217 277 22 108 805 891 528
Kortsiktig gjeld 1 790 472 1 869 520 79 048
Sum eigenkapital og gjeld 35 369 205 38 279 105 2 909 900
Last ned tabelldata (Excel)