Årsrapport 2020

6.8 Pedagogisk-psykologisk teneste

Januar 2020 overtok PPT saksporteføljen til barnehagar, skular og oppvekstsenter frå Randaberg og Midt-Ryfylke PPT. To stillingar blei i samband med dette overførte frå Randaberg PPT.

Det blei i starten av 2020 lagt stor vekt på gjennomgang av Meld. St. 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Meldinga gir PPT tydelege føringar for at kompetansen skal tettare på barna, det tverrfaglege samarbeidet skal styrkast, og det skal i tillegg settast i gang eit varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for tilsette i barnehage, skule og PPT.

Kapittel 4 i stortingsmeldinga handlar om PPT og la saman med gjennomgangen av ny læreplan grunnlaget for interne fagdagar for heile tenesta – med tanke på konsekvensar for sakkyndigarbeidet og bistanden vår til barnehagar og skular i arbeidet deira med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å kunna legga til rette for barn med særskilde behov.

Tilvisingsgrunnlag

I 2020 fekk PPT 1141 nye tilvisingar. Av desse var 643 barn i førskulealder og 474 i skulealder. I tillegg blei det motteke ca. 310 meldingar om nye behov i allereie tilviste saker. Det blei utarbeidd 1129 sakkyndige vurderingar i 2020.

Konsultasjonar

Aktiviteten i konsultasjonsteama i PPT har i 2020 vore lågare enn tidlegare år. Dette blir forklart med nedstenging av skular og barnehagar i delar av året.

Det har vore gjennomført 26 konsultasjonar i skulevegringssaker og ca. 30 konsultasjonar for tolking av skulen sine kartleggingar med Logos, leserettleiing og språkutvikling.

Tenestelevering under pandemien

PPT stengde dørene 19. mars. Dei tilsette gjennomførte etter dette ikkje arbeidsoppgåver med direkte klientkontakt. Kapasitetsutfordringar hadde ført til eit etterslep i den skriftlege delen av sakkyndigarbeidet som det under nedstenginga blei mogleg å jobba inn ein del av.

I perioden utan direkte kontakt med barn blei det etablert digital kontakt med føresette og samarbeidspartnarar så langt dette lét seg gjera. Det blei òg gjort noko nødvendig sakkyndigarbeid basert på informasjon frå skular, barn og føresette og med PPT sine eigne kartleggingar. I dei tilfella der sakkyndige vurderingar blei utarbeidde på avgrensa grunnlag, blei dette notert i vurderinga, og det blei sett tidsavgrensing på gyldigheit.

Skulevegringsproblematikk utgjer ein betydeleg del av tilvisingsgrunnlaget til PPT. Tilvisingar i slike saker kjem ofte seint i skuleløpet og når fråværet allereie er etablert. Talet på konsultasjonar i slike saker er halvert i 2020 samanlikna med fjoråret. Ressursgruppa Psykisk helse og livsmestring fekk i 2019 produsert ein kortfilm om skulevegring for overgangen frå barnehage til skule. Hensikta var å forsterka innsatsen for å identifisera risikofaktorar og auka det førebyggande arbeidet allereie dei første skuleåra. I 2020 blei det produsert ein tilsvarande film som kan visast til elevar, føresette og tilsette i overgangen til ungdomsskulen.
Filmane er gjorde tilgjengelege for alle skulane i Stavanger.

Systemretta, førebyggande arbeid i ressursteam og tverrfagleg barnehageteam

Det individretta og systemretta arbeidet til PPT utgjer eit nødvendige og gjensidig utfyllande perspektiv i arbeidet med inkludering av barn i barnehagar og skular.

I slutten av året hadde skulane og PPT eitt års erfaring med arbeid i ressursteam. Ordninga med ressursteam skal gjera mogleg at PPT og skule saman prøver å løysa utfordringar på annan måte enn ved tilvising av enkeltelevar. Målet er at PPT skal kunna ha meir tid nærare barna, og hjelpa skulen i å styrka det allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske tilbodet for å få sett inn rett hjelp tidleg og bidra til auka inkludering.

Denne gradvise omstillinga i arbeidsform er krevjande.  Medarbeidarane i PP-tenesta har vore positive pådrivarar i dette arbeidet. Denne måten å jobba på er òg ønskeleg på barnehagefeltet. I etterkant av evalueringa av tverrfagleg barnehageteam blei det byrja eit arbeid med planlegging av ressursteamordning i barnehagar. Tverrfagleg barnehageteam (TBT) skal bidra til å styrka kvaliteten, sikra retten barn har eit tilpassa barnehagetilbod, bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling og dessutan tilby bistand til enkeltbarn. PPT koordinerer TBT i kvar kommunedel. Teamet består av fysio- og ergoterapitenesta, barneverntenesta, helsestasjonane og PPT.

Kompetanseutvikling i tenesta

PPT som lærande organisasjon organiserer og vidareutviklar særskild kompetanse i ressursgrupper innanfor områda grunnleggande evner, psykisk helse og livsmeistring, språk og kommunikasjon og inkluderande barnehage og skule. Dette blir gjort i ressursgrupper der alle tilsette i fagteam deltek. I tillegg til generalistkompetanse har tilsette i PPT òg særskild kompetanse innanfor ulike område. Gjennom arbeidet i ressursgruppene skal dette implementerast i tenesta og vera tilgjengeleg for alle tilsette, til bruk i arbeid i enkeltsaker eller i systemretta arbeid ute i skular og barnehagar.

Økonomi

Rekneskapsresultatet for PPT viser eit mindreforbruk på kr 0,5 mill. av ei budsjettramme på kr 50,1 mill. Dette svarer til ein forbruksprosent på 98,9. Mindreforbruket kjem av vanskar i samband med rekruttering av enkelte yrkesgrupper eller særskild kompetanse.