Årsrapport 2020

6.6 Helsestasjonane og skulehelsetenesta

Ny organisering

I samband med kommunesamanslåinga blei helsestasjons- og skulehelsetenesta omorganisert. Det har vore utfordrande å gjennomføra dette med god kommunikasjon og dialog i eit år med pandemi og restriksjonar. At helsestasjonen for ungdom og skulehelsetenesta for vidaregåande skular no også er organiserte under helsestasjons- og skulehelsetenesta, viste seg å vera ein fordel under pandemien.

Mangel på helsesjukepleiarar

Det er stor etterspurnad etter helsesjukepleiarar i landet og vanskeleg å få tilsett nok kvalifiserte medarbeidarar. Fleire sjukepleiarar arbeider deltid som helsesjukepleiarar, medan dei tek vidareutdanning parallelt med jobben. Stavanger har færre helsesjukepleiarar på skulane enn tilrådd, noko som gjer at enkelte oppgåver i skulehelsetenesta må prioriterast ned.

Mitt Liv – psykisk helse

Skulehelsetenesta har i 2020 samarbeidd tett med Forandringsfabrikken i prosjektet Mitt Liv – Psykisk helse. Merksemda har vore på barnekonvensjonen og retten barn har til å bli høyrde og kunne snakka trygt.

Foreldrespør.no

Hausten 2020 lanserte Stavanger kommune ei ny spørsmål-og-svar-teneste – foreldrespør.no. Det er ei digital og døgnopen teneste der foreldre kan få gratis rettleiing frå fagfolk. Her kan foreldre også finna nyttige artiklar og oversikt over tilbod frå kommunen. Stavanger kommune har inngått ein samarbeidsavtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om vidareutvikling av tenesta. Spørjetenesta er kopla til nettstaden til direktoratet, foreldrehverdag.no, og det blir vurdert om tenesta skal vere eit tilbod til alle kommunane i landet.

Digitalisering

Frå 1. september 2020 har helsestasjonen kunna senda innkallingar elektronisk til gravide og foreldre. Stavanger kommune har òg vore aktiv i utviklinga av det nasjonale prosjektet DigiHelsestasjon. Prosjektet skal levera digitale helsetenester for helsestasjons- og skulehelsetenesta gjennom den nasjonale plattforma helsenoreg.no.

Økonomi

Rekneskapen viser at helsestasjons- og skulehelsetenesta hadde eit mindreforbruk på kr 2 mill. av ei netto budsjettramme på kr 99 mill. Dette er ein forbruksprosent på 97,9. Mindreforbruket kjem av rekrutteringsutfordringar og vakante stillingar på grunn av sjukefråvær. Det er stor mangel på helsesjukepleiarar i regionen og for låg utdanningskapasitet. Dette er òg ei nasjonal utfordring.