Årsrapport 2020

6.3 Barneverntenesta

I januar 2020 flytta barneverntenesta til nye og meir moderne lokale i Hermetikkgata 5. Barneverntenesta har i 2020 vore gjennom store endringar i leiinga, mellom anna blei ny barnevernsleiar tilsett 1. februar.

Det samla talet på bekymringsmeldingar for 2020 viser ein auke samanlikna med 2019. Auken er ikkje markant og var venta grunna etableringa av nye Stavanger. Det blir òg registrert at det var eit markant fall i talet på bekymringsmeldingar dei to første vekene etter nedstenginga av barnehagar og skular. Dette fallet var mellombels, og totalen er som nemnt ein auke for heile 2020.

Det er verdt å merka seg at andelen meldingar frå barnehage og skule har gått ned i 2020, noko som mest sannsynleg kjem av nedstenging og mindre kontakt med barna. Talet på meldingar som omhandlar vald i form av mishandling og familievald, er nokså stabilt i 2020. Det er urovekkande at desse tala er stabile når ein veit at studiar frå Bufdir viser at 1 av 6 ungdommar fortalde om vald eller overgrep dei 8 vekene skulen var stengde. Studiet viser at 20 prosent av desse opplevde psykisk eller fysisk vald for første gong under nedstenginga. Gjennom året er det registrert ein auke i talet på bekymringsmeldingar om barn mellom 11 og 18 år som allereie får tiltak i barneverntenesta. Bekymringa har i stor grad vore knytt til rusmisbruk.

Barneverntenesta og stavangerskulen

I august 2020 blei samarbeidsavtalen mellom barneverntenesta og stavangerskulen ferdigstilt og sett i verk. Samarbeidsavtalen baserer seg på nasjonal rettleiar for samarbeid mellom skule og barnevern. Avtalen inneber faste samarbeidsmøte, at alle skular får faste kontaktpersonar i barneverntenesta, og at det skal haldast felles fagmøte mellom tilsette i skule og barnevern.

Oppfølging under koronastenginga

Barneverntenesta er definert som ei samfunnskritisk teneste, og i Stavanger har barneverntenesta aldri vore nedstengd og vore i tilnærma full drift heile året. Det har frå utbrotet i mars og framover vore veldig tydelege føringar og praksis på at tiltak og oppfølging av sårbare og utsette barn og unge skal haldast oppe. Tilpassingar grunna smittevern er av den grunn halde på eit nødvendig minimum. Det har i periodar der smittetrykket var stort, vore rullering på bruk av heimekontor, og då primært avgrensa til tilsette med helseutfordringar og tilsette utan direkte brukarkontakt. I tillegg har det i desse periodane vore auka bruk av digitale verktøy for å gjennomføra møte.

Barneverntenesta har eit etablert samarbeid med ungdom og fritid, mellom anna gjennom tiltaket Fritidsmentor. Mange barn har hatt eit ståande tilbod her, uansett nedstenging og raude dagar. Ungdom og fritid har hatt ein fleksibilitet i utføringa som barneverntenesta vil trekka fram som særs bra i dette samarbeidet.

Samarbeid med barn og foreldre

Barneverntenesta har i 2020 framleis arbeidd for å styrka retten barn og foreldre har til medverknad, slik dette er utforma i det nasjonale utviklingsprosjektet Mitt Liv. Det har i 2020 vore gjennomført to ulike fagmøte med Forandringsfabrikken. Det første heitte Forstå det viktigste, om korleis barneverntenesta kan få til eit godt samarbeid med valds-/overgrepsutsette barn og unge.

På grunn av koronatiltak har barneverntenesta vore nøydd til å utsetta eller setta på vent faste møte og aktivitetar med erfaringsformidlarar. Det har heller ikkje vore mogleg å følga opp og etablera sjølvhjelp/gruppetiltak for foreldre som har blitt fråtekne omsorga for barna sine. Barnevernet har styrkt innsatsen for å kunna gjennomføra planlagde samvær med tilsyn. I periodar har desse blitt gjennomførte utandørs.

Det er tilsett ein ungdomsrådgivar i 60 prosent med erfaring frå Forandringsfabrikken som deltek i internt utviklingsarbeid og hjelper til i enkeltsaker. Ungdomsrådgivaren har teke kontakt med ungdom som oppheld seg i sentrum og bruker vald. På denne måten har rådgivaren innhenta informasjon om livssituasjonen til unge i risiko, noko som kan gjera kommunen betre i stand til å hjelpa.

Ei kompetent barnevernteneste

For å betra arbeidsflyten har barneverntenesta prøvd ut andre former for intern organisering. Koronautbrotet, nedstenging og omfattande bruk av heimekontor har i periodar vore utfordrande ikkje berre for drifta, men også for konsolidering og utvikling av den nye organisasjonen. Effektar av omorganiseringa skal kartleggast første halvår 2021.

Saksmengda til tilsette i mottak og familieavdelinga er stor og krevjande. Arbeidet for forbetringar på dette området har hatt og vil framleis ha høg prioritet.

Barneverntenesta har etablert eit samarbeid med Pårørandesenteret med søkelys på «Barn som pårørande». Barnekonvensjonen og praksisendring / konsekvensane av EMD-dommane og særleg for fastsetjing av samvær etter omsorgsovertaking har hatt stort fokus.

Opplæringsplanen til barneverntenesta er redusert dette året som følge av restriksjonar. Den digitale kunnskapsportalen «Veilederen.no» har blitt viktig for barneverntenesta dette året. Kunnskapsportalen bidreg til at oppdatert fagleg kunnskap er tilgjengeleg for alle tilsette gjennom e–læringskurs, podkastar, nyheitsbrev og webinar.

Eit likeverdig barnevern

Frå hausten 2019 blei det som eit prøveprosjekt oppretta ei stilling som minoritetsrådgivar.

Minoritetsrådgivaren har i 2020 sluttført to brukarundersøkingar retta mot foreldre og unge med minoritetsbakgrunn. Erfaringane deira i møtet med barneverntenesta har danna grunnlag for ein tiltaksplan retta mot minoritetsmiljø. Riktig og tilstrekkeleg informasjon er eitt av tiltaka. Minoritetsrådgivaren skal styrka brukardialogen med innvandrarmiljø og organisasjonar. Dette arbeidet er lagt på vent som følge av koronatiltak.

For å styrka barneverntenesta sin eigen kompetanse er det oppretta ei «minoritets»-gruppe som spesielt skal arbeida med undersøkingar/oppfølging av hjelpetiltak i minoritetsfamiliar. Minoritetsrådgivaren skal bidra til auka kunnskap i tenesta, og dessutan hjelpa og rettleia i enkeltsaker.

Økonomi

Rekneskapen for barnevern i 2020 viser eit mindreforbruk på kr 9 mill. av ei ramme på kr 273,3 mill. Dette svarer til ein forbruksprosent på 96,7. Budsjettet blei styrkt med kr 5 mill. i tertialrapporteringa per 30. august 2020, som ei eingongsløyving på grunn av ei ekstraordinær utgift. Samanlikna med opphavleg budsjett er mindreforbruket kr 4 mill.

Forbruket knytt til barnevernsadministrasjonen har auka i tråd med kommunesamanslåinga og er i tilnærma balanse i forhold til budsjett. Grafen nedanfor viser rekneskap i perioden 2017–2020 for klientutgifter i barnevernet. Dette viser ein auke frå 2017 til 2019, men ein reduksjon frå 2019 til 2020 – sjølv om tala for 2020 er tal for nye Stavanger kommune, og slik sett ikkje er samanliknbare.

Figur 6.1 Klientutgifter i barnevernet for perioden 2017–2020

Kostnadsnivået har blitt lågare når det gjeld både barn som er plasserte, og barn som ikkje er plasserte, og viser eit mindreforbruk i forhold til budsjett. Det er stort sett kjøp av tiltak som har gått ned og ført til eit lågare kostnadsnivå i 2020. Denne utviklinga er i tråd med forventningane i handlings- og økonomiplanen for 2020–2023.

Det har gjennom året vore arbeidd systematisk for å redusera dei mest kostnadskrevjande tiltaka i barnevernet. Avtalar tilknytte kjøp frå private leverandørar er kraftig redusert. Kjøp av ettervernstenester frå Ungbo har vore gjennomgått og viser ein redusert kostnad, jr. handlings- og økonomiplanen for 2021–2024, tiltak linje nr. 82.

Det har erfaringsmessig vore store variasjonar i klientutgiftene til barnevernet gjennom åra. Det er i byrjinga av 2021 plassert betydeleg mange fleire barn/ungdommar i institusjon enn gjennomsnittet for 2020. Det blir dermed forventa ein utgiftsauke i 2021.