Årsrapport 2020

5.7.1 Lærlingar

Stavanger kommune har lærlingplassar i helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget, IKT-servicefag og institusjonskokkfag. Kommunen si forvaltning av lærlingeordninga blir teken hand om av det interne opplæringskontoret i kommunen, som gjennom 2020 har styrkt omdømmet sitt regionalt og nasjonalt.

Kommunen sette ny rekord i talet på søkarar til lærlingplass i 2020, med 280 unike søkarar. Det blei gjennomført 140 intervju, og over 100 lærlingar fekk lærlingkontrakt i kommunen.

Pandemien gjorde at lærlingeforvaltninga blei sett på prøve, men med bruk av ny teknologi som digitale kurs for lærlingar og instruktørar fekk ingen lærlingar avbrot i læretida. Saman med smittevernkontoret og Rogaland fylkeskommune utvikla Stavanger kommune retningslinjer for gjennomføring av fagprøver under koronapandemien. Dette arbeidet resulterte i at alle lærlingane til kommunen fekk gjennomført fagprøva på normert tid. Resultata var gode, og cirka 70 prosent av lærlingane fekk Bestått svært godt på fagprøva.

Stavanger kommune er no ei av dei største lærebedriftene i landet og kan visa til veldig gode resultat. Leiaren for opplæringskontoret blei i 2020 nominert til heidersprisen Årets kommuneprofil for dei gode resultata.