Årsrapport 2020

5.6.4 Førebygging av vald og truslar

Prosjektet Trygg til stades jobbar med systematisk opplæring i førebygging og handtering av vald og truslar i Stavanger kommune. Opplæringsaktivitetar i prosjektet blei i 2020 utsette på grunn av koronapandemien.

Skuleområdet har nytta rammeavtale med kursleverandør, og tidlegare gjennomført basisopplæring for skule og SFO ved STOLT-avdelingane. Vidare var det planlagt for tre dagars opplæring av ressurspersonar, men denne opplæringa blei utsett på grunn av koronapandemien. MAP (meistring av aggresjonsproblematikk) er eit standardisert opplæringsprogram i førebygging av aggresjons- og valdsproblematikk i helse- og sosialsektoren. Pilotering av MAP i seks verksemder innanfor helse og velferd var planlagt, men blei førebels utsett. Det blir planlagt gjennomføring så snart det er smittevernsfagleg forsvarleg.