Årsrapport 2020

5.6.2 HMS-system

Eit arbeid med god koordinering mellom hovudarbeidsmiljøutvalet, arbeidsmiljøutvala og HMS-gruppene blei starta opp i 2020, og skal vidareførast i 2021.

HMS-rutinane har blitt oppdaterte etter kvart ved endringar i lov og forskrift. Fleire av HMS-rutinane blei reviderte ved kommunesamanslåinga. Det har blitt gjort eit vidare arbeid med revidering av HMS-rutinar, og å legga desse over i kvalitetssystemet. Tematisering og tilgjengeleggjering av HMS-rutinane på intranett held fram i 2021.

Stavanger kommune har i 2020 brukt «Sjekkliste for leiarar» til rapportering innanfor felles internkontrollområde, herunder området HMS og arbeidsmiljø. Sjekklista for leiarar har erstatta den årlege HMS-undersøkinga, og leiarane svarer i kommunen si digitale løysing for verksemdsstyring – «Plattformen». Spørsmåla er risikobaserte og sikrar den lovpålagde internkontrollen innanfor HMS. Leiarane går gjennom spørsmåla om HMS og arbeidsmiljø i samarbeid med verneombod, og HMS-gruppene jobbar med forbetringsområda for eit godt arbeidsmiljø. Resultata blir òg brukte til forbetring av HMS-systemet i kommunen.

Hausten 2020 blei det bestemt at kommunen skulle gå over til ein ny leverandør av stoffkartotek på bakgrunn av at rammeavtalen med den noverande leverandøren går ut. Overgangen frå gammalt til nytt kartotek skal ferdigstillast før avtalen går ut i august 2021.

Register over arbeidstakarar som er eller har vore eksponerte for kjemikaliar, biologiske faktorar, støv, stråling og andre helsefarlege stoff, blei tekne i bruk hausten 2020.