Årsrapport 2020

5.5.1 Utvalde område

Område i kommunen som har høgt sjukefråvær over lang tid, blir spesielt følgde med på. Figur x viser utviklinga i sjukefråværet dei tre siste åra for dei største verksemdsområda, i tillegg til lærlingar. Sjukefråværet for lærlingane held fram med å gå ned, og var i 2020 på 7,6 prosent.

På sjukeheimsområdet var det ein nedgang i det samla sjukefråværet på 0,7 prosentpoeng frå 2019. Nedgangen kjem i all hovudsak av reduksjon i langtidsfråværet. Det var ein liten auke i korttidsfråværet, noko som kan relaterast til koronasituasjonen.

Bufellesskapa hadde ein auke i det samla sjukefråværet på 1,6 prosentpoeng sidan i fjor, og var det området som auka mest av dei store verksemdsområda. Her auka både korttidsfråværet og langtidsfråværet for året samla, medan langtidsfråværet gjekk ned mot slutten av året samanlikna med 2019.

Skulane hadde ein liten reduksjon i samla sjukefråvær samanlikna med året før (-0,1 prosentpoeng). Både korttids- og langtidsfråværet i ordinær skule og i SFO steig likevel utover hausten samanlikna med 2019.

På barnehageområdet auka det totale sjukefråværet frå 9,9 prosent i 2019 til 11 prosent i 2020. Auken gjaldt både korttids- og langtidsfråværet, spesielt utover hausten.

Innanfor heimebaserte tenester auka samla sjukefråvær med 0,2 prosentpoeng frå 2019. Langtidsfråværet auka noko mot slutten av året samanlikna med 2019.

5.7 Utvikling sjukefråvær 2018–2020 for dei største verksemdsområda og lærlingar. Tall før 2020 er kun for tidlegare Stavanger kommune