Årsrapport 2020

3.5.4 Utvikling i lånegjelda til kommunen

Den langsiktige lånegjelda til kommunen aukar når årlege låneopptak er høgare enn årlege avdrag. Eit høgt investeringsnivå og låg eigenfinansiering vil bidra til at låneopptaket blir høgare enn avdraga. Tabell 3.27 gir ei oversikt over langsiktig gjeld per 31. desember 2020, eksklusive pensjonsforpliktingar, startlån, ubrukte lånemidlar og lån der staten yter kompensasjon for renter og avdrag. Det blir motteke kompensasjon frå staten for renter og avdrag på lån knytte til eldre- og psykiatriplanen og kompensasjon for renter på lån knytte til investeringar i skule- og kyrkjebygg.

Utvikling i lånegjeld, tal i mill. krRekneskap per 31.12.2020
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser 9 897
Videre utlån / startlån 2 271
Ubrukte lånemidler 499
Lån i samband med Eldre- og psykiatriplanen 185
Lån skolebygg (staten betener rentene) 281
Lån kyrkjebygg (staten betener rentene) 228
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner 6 433
Tabell 3.27 Utvikling i lånegjeld. Alle tal i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Brutto lånegjeld var på kr 9,9 mrd. per 31. desember 2020, noko som er ein auke på kr 248 mill. frå 1. januar 2020. Lånegjelda var på kr 6,4 mrd. per 31. desember 2020 dersom det blir korrigert for startlån, ubrukte lånemidlar og lån der staten dekker kapitalutgiftene. Figur 3.13 viser utviklinga i brutto lånegjeld per innbyggar (ekskl. startlån) i perioden 2011–2019 for tidlegare Stavanger kommune og for nye Stavanger kommune i 2020.

Figur 3.13 Utvikling i brutto lånegjeld per innbyggar for tidlegare Stavanger kommune i åra 2011–2019 og ny samanslått kommune i 2020.