Årsrapport 2020

3.1.3 Gjeldsgrad

Gjeldsgrad
        Gjeldsgrada viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og er eit nøkkeltal som gir ein indikasjon på den økonomiske handlefridommen til kommunen. Startlån er inkludert i brutto lånegjeld.

Gjeldsgrada viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og er eit nøkkeltal som gir ein indikasjon på den økonomiske handlefridommen til kommunen. Startlån er inkludert i brutto lånegjeld.

Ved utgangen av 2020 hadde kommunen ei brutto lånegjeld på kr 9,9 mrd., og startlån utgjorde kr 2,3 mrd. Dette gav ei gjeldsgrad inklusiv startlån på 84 prosent, og ei gjeldsgrad eksklusivt startlån på 65 prosent. Opphavleg budsjett 2020 innebar ei gjeldsgrad på 71 prosent. Resultatet blei lågare grunna høgare inntekter og lågare låneopptak enn budsjettert.

Gjeldsgrada var følgeleg også i 2020 i overkant av det langsiktige målet på 60 prosent.

Figur 3.2 Gjeldsgrad for tidlegare Stavanger kommune i åra 2011-2019 og ny samanslått kommune i 2020