Årsrapport 2020

12.3.2 Ikkje gjennomførte undersøkingar

Bufellesskap for menneske med utviklingshemming

Stavanger kommune har gjennomført fleire pårørandeundersøkingar knytte til bufellesskapa for menneske med utviklingshemming, men ikkje blant bebuarane. 40 intervju fordelte på besøk, telefon og Microsoft Teams skulle i utgangspunktet gjennomførast i desember 2020, men blei avlyst på kort varsel som følge av skjerpa smittevernreglar. Undersøkinga er klar til å gjennomførast når forholda tillèt dette.

Kulturskulen

Stavanger kulturskule gjennomfører brukarundersøking kvart tredje år for å kartlegga tilfredsheita blant føresette som har barn som er elevar ved skulen. Undersøkinga er utsett til mars/april 2021 for å gi nye elevar høve til å bli kjende med skulen. Undersøkinga blir send ut gjennom kvalitetsverktøyet «Insight», som Norsk kulturskuleråd har overteke ansvaret for etter Conexus.

Helsestasjon- og jordmortenesta

Formålet med undersøkinga er å kartlegga kor tilfredse brukarane er med helsestasjonane og jordmortenesta. Målgruppa for undersøkinga er alle brukarar av helsestasjonar underlagde Stavanger kommune og alle brukarar av jordmortenesta som også tidlegare har brukt jordmortenesta minst éin gong. Undersøkinga er utsett til 2021 på grunn av koronasituasjonen.

Idrett

Idrettsundersøkinga blir gjennomført annakvart år og kartlegg tilfredsheit blant brukarane av idrettsanlegga i kommunen. Undersøkinga er retta mot brukarane av anlegga i kommunen i tillegg til trenarar og lagleiarar. Undersøkinga er utsett til 2021 på grunn av koronasituasjonen.

Destinasjons- og nabolagsparkar

Park og veg gjekk i 2019 bort frå å bruka produktet Parkcheck i samband med desse undersøkingane. Det blir vurdert å bruka ei form for Questback, men det føreset å utvikla spørsmål som passar til relevante forhold, og som gir svar på dei viktigaste spørsmåla knytte til opplevingane, ønska og prioriteringane til brukarane. På grunn av redusert kapasitet i seksjonen med ansvar for utvikling og gjennomføring av undersøkinga er dette arbeidet utsett til 2021.

Politisk sekretariat

Formålet med brukarundersøkinga er å kartlegga tilfredsheita til brukarar med politiske verv, eksempelvis med omsyn til servicenivå og tilrettelegging. Overgangen til ny kommune, val av nye folkevalde og utviding av ansvarsområda for spesielt kommunedelsutvala førte til endringar for avdelinga. Som følge av endringane blei den planlagde undersøkinga for 2020 utsett. Gjennomføring av ei ny undersøking er foreslått i 2022.

Internbrukar

Internbrukarundersøkinga blir gjennomført for å få eit inntrykk av korleis støttetenestene (rekneskap, leiarstøtte, bedriftshelsetenesta, innkjøp, økonomistyring, IT, byggforvaltning og park og veg) i Stavanger kommune blir opplevd av alle verksemdsleiarar, avdelingssjefar, direktørar og daglege leiarar i kommunale føretak. Undersøkinga blei sist gjennomført i 2018. Ein betydeleg del av støttetenestene har blitt omorganiserte med verknad frå 2020. For at ei ny organisering skal få høve til å setta seg, er undersøkinga utsett til 2021.