Årsrapport 2020

Tabell 3.15 Oppvekst og utdanning. Alle tal i tusen kr.

Oppvekst og utdanningRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Stab Oppvekst og utdanning 36 077 38 275 - 2 198 94,3 % 48 570
Barnehage 1 182 931 1 176 701 6 230 100,8 % 1 176 130
Ressurssenter for styrkt barnehagetilbod 104 451 104 386 65 100,1 % 89 897
Grunnskole 1 593 680 1 598 197 - 4 517 99,7 % 1 536 465
Johannes læringssenter 112 785 118 617 - 5 832 95,1 % 110 922
Stavanger kulturskole 43 613 44 325 - 712 98,4 % 43 194
Pedagogisk-psykologisk teneste 49 655 50 176 - 521 99,0 % 48 033
Ungdom og fritid 63 563 64 840 - 1 277 98,0 % 69 328
Helsestasjon og skulehelsetenesta 97 309 99 365 - 2 056 97,9 % 86 792
EMbo 44 731 46 717 - 1 986 95,7 % 48 959
Barneverntenesta 264 305 273 323 - 9 018 96,7 % 268 289
Sum oppvekst og utdanning 3 593 100 3 614 922 - 21 821 99,5 % 3 526 579
Last ned tabelldata (Excel)