Årsrapport 2020

3.2.1 Investeringsutgifter

 Rekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikOpphavleg budsjett 2020
Investeringar i varige driftsmidlar 1 003 720 1 081 833 78 113 1 178 458
Tilskot til andre sine investeringar 4 307 0- 4 307 0
Investeringar i aksjar og eigedelar i selskap 26 309 27 532 1 223 23 632
Utlån av eigne midlar 75 330 270 760 195 430 270 760
Sum investeringsutgifter 1 109 666 1 380 125 270 459 1 472 850
Tabell 3.3 Utgifter i investeringsrekneskapen 2020. Tal i tusen kr
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsutgiftene blei kr 1 109,7 mill. og kr 0,3 mill. lågare enn justert budsjett og kjem av lågare investeringar i varige driftsmidlar og mykje lågare utlån av eigne midlar.

Brutto investeringsutgifter eksklusive finansielle anleggsmidlar (aksjar og utlån) blei kr 1008 mill. i 2020. Det er kr 74 mill. lågare enn justert budsjett. Mindreforbruket kjem av endra framdrift i gjennomføringa av fleire investeringsprosjekt. Investeringsprosjekt går ofte over meir enn eitt kalenderår. Budsjett- og rekneskapstal må sjåast samla over ein periode på 2–3 år, fordi avvika mellom budsjett og rekneskap i det enkelte året hovudsakleg kjem av tidsforskyvingar, det vil seia endra finansiell framdrift.

Tidsforskyvingar har ulike årsaker, til dømes uventa forhold i samband med grunnerverv, endra vedtak knytte til reguleringsplanar, omfattande kontraktsforhandlingar og anna finansieringstidspunkt enn tidlegare føresett.

Investeringar i aksjar og delar i selskap handlar i all hovudsak om det årlege eigenkapitalinnskotet i KLP (25 mill.).

Det var budsjettert med eit låneopptak i kommunekassen for vidare utlån til føretaka på kr 270,8 mill. i 2020.  Som følge av endringar i ny kommunelov skal internt utlån avgrensast til det som faktisk finansierer investeringar i kommunalt føretak. Dette betyr at det ikkje skal vera ubrukte lånemidlar frå interne innlån i føretaket. Regnskapsført utlån til Stavanger boligbygg KF og Stavanger utvikling KF var på kr 75,3 mill. Avviket mellom rekneskap og budsjett bidrog til eit mellombels udisponert beløp i investeringsrekneskapen – som blei redusert gjennom strykingar av bruk av lån med kr 195,43 mill.

Investeringsprosjekt 2020

Investeringsprosjekt er ofte fleirårige, og blir følgde opp mot den totale kostnadsramma for prosjektet. Likevel skal utgiftene i investeringsrekneskapen følgast opp årleg mot løyvingane. Årsbudsjettet er ein bindande plan for midlane til kommunen og bruken av desse i budsjettåret.

Brutto investeringsnivå i kommunekassen ekskludert finanstransaksjonar dei siste fem åra kjem fram av figur 3.6.

3.6 Brutto investeringar ekskludert finanstransaksjonar 2016-2020. Tal i millionar kr

Tal frå 2016–2019 er frå Stavanger kommune før kommunesamanslåinga. Gjennomsnittleg årleg investeringsnivå dei siste fem åra har vore på kr 1 076 mill. Investeringsnivået i 2020 blei kr 68 mill. lågare enn gjennomsnittet for dei siste fem åra.

Løyvingsoversikt investering del 2 gir ei detaljert oversikt over investeringsprosjekt i 2020 og forbruket per prosjekt. Meirforbruket/mindreforbruket i prosjekta kjem i stor grad av tidsforskyvingar, og er eit avvik i forhold til årsbudsjettet for prosjekta. Det betyr ikkje at investeringsprosjekta kostar meir eller mindre enn planlagt totalt sett, men det forklarer avviket mellom rekneskapsførte brutto investeringsutgifter og brutto investeringsbudsjett.

Figur 3.7 viser korleis investeringane fordeler seg etter formål i 20201.

Figur 3.7 Brutto investeringar 2020 per formål. Tal i millionar kr

Vatn, avløp og renovasjon (VAR)

Investeringsbudsjettet innanfor vatn, avløp og renovasjon var på kr 175 mill., og årsrekneskapen viser eit forbruk på kr 190 mill. Det var eit meirforbruk på prosjekta fornying/renovering vassverket (kr 7,2 mill.) og byomforming, avløp (kr 8,2 mill.).

Park og veg

Park og veg har gjennomført investeringar for kr 184 mill. i 2020. Her inngår ei rekke prosjekt som til dømes prosjekt friområde (kr 14 mill.) og utskifting av gatelysarmatur (kr 12,7 mill.). Døme på prosjekt med avvik mot årsbudsjett er prosjekt sykkelstrategi, som hadde eit mindreforbruk på kr 15 mill., og utskifting av gatelysarmatur, som hadde ein meirkostnad på kr 2,5 mill.

Skule

Investeringane i skulebygg i 2020 utgjorde om lag kr 144 mill. Dei største investeringsprosjekta som inngår her, er Madlamark skule (kr 95 mill.), Gautesete skule (kr 13 mill.) og Nylund skule (kr 10 mill.). Prosjekta Lervig skule og Gautesete skule hadde eit mindreforbruk mot årsbudsjett på høvesvis kr 8,8 mill. og kr 8,4 mill.

Diverse bygg, anlegg og felles investeringar

Investeringane under kategorien Diverse blei på kr 131 mill. i 2020, og her inngår mellom anna Schancheholen brannstasjon (kr 37 mill.), Nye Tou 3 (kr 41 mill.) og innbyggartorg på Judaberg og Vikevåg (kr 16 mill.). Døme på prosjekt med mindreforbruk samanlikna med budsjettert er innbyggartorga (kr 22,7 mill.), Tou scene byggetrinn 2 og 3 (kr 19,2 mill.) og Schancheholen brannstasjon (kr 12,6 mill.).

Helse og velferd

Investeringsutgifter knytte til helse og velferd utgjorde om lag kr 89 mill. i 2020. Her inngår mellom anna Solborg-prosjektet (kr 16,4 mill.), Bofellesskap Hinna (kr 22,8 mill.) og Bofellesskap Eltarvåg (kr 19 mill.). Døme på prosjekt med avvik mot årsbudsjett er Bofellesskap Hinna, som hadde eit mindreforbruk på kr 3 mill., og Ramsvigtunet, som hadde eit meirforbruk på kr 3,5 mill. Prosjekta til Stavanger boligbygg KF er ikkje inkluderte.

Barnehage

Av barnehagebygg er Smiene barnehage (kr 27,7 mill.), Vardeneset barnehage (kr 19,7 mill.) og Grovgarderober (kr 14,3 mill.) dei største prosjekta i 2020. Prosjektet Grovgarderober har ein meirkostnad på kr 4 mill., medan Vardeneset barnehage fekk kr 2 mill. i lågare kostnader.

Kyrkje

Dei største prosjekta knytte til kyrkjeleg formål i 2020 er Domkirken på kr 36,2 mill. og Hundvåg kirke (kr 5 mill.).

Forvaltning

Investeringsutgifter for forvaltning blei på kr 31 mill. i 20202. Her inngår prosjekt som rehabilitering av institusjonar og bufellesskap (kr 13 mill.) og oppgradering av EL-anlegg på Hundvåg skule (kr 4,5 mill.). Ein stor del av mindreforbruket samanlikna med budsjett (kr 27,5 mill.) er knytt til prosjekt finansierte av den statlege tiltakspakken Vedlikeholdsmidler, som blir vidareført i 2021.  

Idrett

Investeringar i idrettsbygg i 2020 blei kr 24 mill. De største enkeltprosjekta som inngår i denne kategorien, er Hinna idrettsanlegg (kr 19 mill.) og Lervig idrettshall (kr 2,4 mill.).