Årsrapport 2020

Tabell 4.2. Oversikt økonomiske konsekvensar av koronapandemien og tilhøyrande finansiering. Beløp i millionar kroner.

KoronaøkonomiRekneskap 2020
Koronakostnader  
Kostnadselement på tenesteområda287,7
Lokalpolitiske tiltak7
Økonomisk kompensasjon lokalt næringsliv (statlig finansiering)16,2
Sum koronarelaterte kostnader310,7
Sparte kurs- og reisekostnader-22,4
Netto sum koronarelaterte kostnader288,5
Statlege finansieringsordningar 
Statlege tildelingar gjennom frie inntekter218,6
Andre finansieringstiltak frå staten - integrering8,3
Andre finansieringstiltak frå staten - arbeidsgiveravgift og sjukepengar m.m.61,6
Sum statleg finansiering288,5
Last ned tabelldata (Excel)