Årsrapport 2020

Tabell 3.12 Netto driftsresultat 2020 og disponeringdekning i driftsrekneskapen. Alle tal i heile tusen kroner.

LinjeNetto driftsresultat og disponering / dekning - driftsregnskapetRegnskap 2020Justert budsjett 2020AvvikRegnskap i % av budsjettOpprinnelig budsjett 2020
1Netto driftsresultat - 447 888 - 85 576 - 362 312 523 %- 111 494
2Overføring til investering 252 298 252 190 108 100 % 259 334
3Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond 101 378 - 18 904 120 282 -536 %- 1 138
4Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond 262 136 20 210 241 926 1297 %- 146 702
5Bruk av tidlegare års mindreforbruk- 167 924 - 167 920 - 4 100 %0
6Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat 447 888 85 576 362 312 523 % 111 494
7Årsresultat, rekneskapsmessig mindreforbruk000 0
 Spesifikasjon fond     
8Avsetningar til bundne fond 199 336 54 991 144 345 362 % 11 050
9Bruk av bundne fond- 97 958 - 73 895 - 24 063 133 %- 12 188
10Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond 101 378 - 18 904 120 282 -536 %- 1 138
11Avsetning til disposisjonsfond 380 099 371 650 8 449 102 % 44 705
12Bruk av disposisjonsfond- 351 436 - 351 440 4 100 %- 191 407
13Stryking av bruk av disposisjonsfond 233 474 0 233 474  0
14Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond 262 136 20 210 241 926 1297 %- 146 702
Last ned tabelldata (Excel)