Årsrapport 2020

Note 3 – 2

Gjelder ÅrBeløp
Utbetalte feriepengar  1993 104 765
Varebehaldning  2001 6 472
Kompensasjon for mva  2001 -15 767
Andre endringar rekneskapsprinsipp  34 749
Tilskot til ressurskrevjande tenester  2008 -87 768
Sum bokført mot konto for prinsippendringar drift   42 451
Last ned tabelldata (Excel)