Årsrapport 2020

Note 10

MinimumsavdragStavanger kommune 2020 Stavanger Parkeringsselskap KF 2020 *Sum
Berekna minimumsavdrag etter kommunelova § 14-18, 1. ledd283 8286 136289 964
Korrigering for mottekne avdrag vidareutlån til avdrag andre lån000
Betalte avdrag348 95010 820359 770
Differanse mellom berekna, korrigerte og betalte avdrag-65 121-4 684-69 806
Avskrivingar   
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidlar 01.01.2013 391 157282 58813 673 744
Bokført verdi lånegjeld 01.01.20-7 517 680-131 865-7 649 545
Avskrivingar505 58013 149518 730
* Stavanger Parkeringsselskap KF blir fullt ut inkludert i utrekninga sidan dei har gjeld til eksterne kreditorar   
Avdrag på lån til vidare utlån og forskotteringer   
Mottekne avdrag på startlån  -180 396
Utgiftsførte avdrag i investeringsrekneskapen  180 396
Avsetning til/bruk av avdragsfond  0
Saldo avdragsfond 31.12.20  0
Last ned tabelldata (Excel)