Årsrapport 2020

14.6 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner investering

Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar investering § 5-9 2020
Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter vidareutlån -16 723
Sum budsjettdisposisjonar 299 123
Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykingar)282 399
Stryking av bruk av lån -195 430
Stryking av bruk av ubunde investeringsfond -86 969
Meir- eller mindreforbruk etter strykingar 0
Last ned tabelldata (Excel)