Årsrapport 2020

12 Forvaltningsrevisjonar

Forvaltningsrevisjonar 2020Merknad
Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlege innkjøpFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukarar/rusvernFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging førebygging av svart arbeidFerdigbehandla - Kommunestyret via kontrollutvalet blir orientert når nytt system som byggjer på Oslo-modellen er teken i bruk.
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – handtering av mobbesakerBystyrebehandling 28.5.18. Oppfølgingsrapport innan to år
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging førebygging og handtering av misligheter og korrupsjonFerdigbehandla 28.5.18 - Tilleggsforslag blir opp følgde i eiga sak
Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutinar og konflikthandtering29.10.18: Bystyret ber om at det blir vurdert å gjera ein oppfølgingsrapp. innanfor området i valperiode 2019-2022.
Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vald og skulefråværFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - IT-tryggleikFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Vedlikehald av bygg og vedlikehaldsetterslepFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - SkulehelsetenestaFerdigbehandla
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKSFerdigbehandla
Selskapskontroll Stavanger konserthusFerdigbehandla
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKSFerdigbehandla 30.09.19. Ny rapport blir bestilt av kontrollutvalet i Klepp i feb.2021
Selskapskontroll Stavangerregionen Havn IKSRapport til politisk behandling i Kommunestyret 1.2.21
Selskapskontroll Stavanger Forum ASUtsetjing godkjent av kommunestyret
Forvaltningsrevisjon - Arkiv- og dokumentbehandlinga til Stavanger kommune  Ferdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Beredskap på verksemdsnivåFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - InternkontrollFerdigbehandla – ny rapport blir vurdert på eit seinare tidspunkt
Forvaltningsrevisjon - BarnevernFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Øyremerkte middel / statlege tilskotFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Integrering og busetjingFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - KlimagassutsleppNy bestilling av rapport utsett
Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkereglerFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg / Leve heile livetNy oppfølging om eitt år /evt. ny rapport
Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med frivillige organisasjonarFerdigbehandla
Forvaltningsrevisjon - Tilskot til private barnehagarOppfølging under behandling i 2021
Forvaltningsrevisjon - Barnevern - ny rapport Kommunestyret ber om evaluering av blandingsmodellen etter at den har fungert i eitt år - blir presentert i utval for oppvekst og utdanning
Forvaltningsrevisjon - BPA - tilbodetUnder behandling
Forvaltningsrevisjon - Tidleg innsatsRapport under arbeid - blir forventa ferdig 1.halvår 2021
Forvaltningsrevisjon - Medisinhandtering Forvaltningsrevisjonsrapport bestilt 17.02.20. Vedtak i Kontrollutvalget 01.04.20 - blir utsett til ny vurdering i 2021.
Forvaltningsrevisjon - Krisehandtering og lærdommar i samband med korona-utbrotetForvaltningsrevisjonen skal dekkja heile perioden med handteringa av virusutbrotet og kan ikkje avsluttast for tidleg - prosjektet  held fram til Stavanger er, eller er nær, tilbake til ein normalsituasjon
Forvaltningsrevisjon - Digitalisering/Smartby/VelferdsteknologiOppstart nov. 2020
Forvaltningsrevisjon - Effektivisering Oppstart 2021
Forvaltningsrevisjon - Handteringa til grunnskulen av urovekkjande skulefråværOppstart 2021
Forvaltningsrevisjon Oppfølging av politiske vedtakOppstart 2021
Last ned tabelldata (Excel)