Årsrapport 2020

9.8 Park og veg

Blågrøn plan / biologisk mangfald – etablera indikatorar

Park og veg er godt i gang med utarbeiding av Grøn plan, i samarbeid med by- og samfunnsplanlegging. Grøn plan blir ein del av arealdelen i kommuneplanen, men femnar òg mykje breiare. Dette blir temaplan for blågrøn struktur, naturmangfald og friluftsliv, med fleire handlingsplanar og relaterte tiltak. Kartlegging, analysar og vurderingar er starta opp, og det er gjennomført folkemøte i kommunedelane Rennesøy og Finnøy.

Kommunen har òg fått støtte frå Miljødirektoratet for utarbeiding av ein kommunedelplan for naturmangfald som blir inkludert i Grøn plan.

Park og veg har utarbeidd utkast til målhierarki og indikatorar for naturmangfald, og held fram arbeidet med kartlegging og registrering av naturmangfald. Dette er òg ein del av oppfølginga av strategien for bytre.

I 2020 blei Stavanger kommune med i EU-prosjektet BiodiverCities. Tema for prosjektet er innbyggarinvolvering/samskaping og naturmangfald i byen. Park og veg har prosjektleiinga og har valt bytre som konkretisering av temaet til prosjektet.

Parallelt med utarbeiding av nye planar har park og veg jobba med å sikra blågrøne verdiar i utsegner til reguleringsplanar og andre planar, og dessutan gjennom prosjektering og forvaltning av kommunale uteområde.

Stavanger botaniske hage

Det er vedteke at Stavanger botaniske hage skal slåast saman med stiftinga Rogaland Arboret til eit samla botanisk kunnskapssenter. Samanslåingsprosessen fekk ikkje framdrift som forventa, og det blir arbeidd for at prosessen kan gjennomførast i 2021.

Eit samanhengande sykkelrutenett

Sykkelseksjonen i park og veg blei styrkt i 2020, og ny sykkelstrategi er vedteken. Satsinga på realisering av eit samanhengande attraktivt sykkelrutenett held fram i samsvar med vedteken strategi og blir leidd av sykkelseksjonen. Trass i koronapandemien er det ei god utvikling i sykkeltrafikken gjennom 2020.

Registrerings- og kartleggingssoppgåver

  • Tidleg i 2020 blei det sett i gang eit prosjekt der alle trafikkskilt blei registrerte og kvalitetssikra opp mot gjeldande vedtak.
  • Det er gjort registrering og innlegging av anlegg i Rennesøy og Finnøy kommunedelar i ISY Park. Det er òg oppretta kart og anleggsskort. Arbeidet blir sluttført i 2021.
  • Gjennomgang av alle leikeplassar og nærmiljøanlegg i Stavanger kommune med leikeutstyr på. Desse er gått gjennom med tanke på tryggleik og behov for rehabilitering.
  • Uteområde for barnehagar og skular i Rennesøy og Finnøy kommunedelar har blitt registrerte som grunnlag for skulegardsprosjektet og barnehageprosjektet.
  • Det har blitt gjennomført registreringar av hole eiketre, sjøfuglteljingar, vipekartlegging i Rennesøy og Finnøy, og dessutan havørnregistreringar utført av Norsk ornitologisk og gjennomført NIN-kartlegging på Sjernarøyene.
  • Treregistreringa er i stor grad fullført i trehusbyen. Me har registrert kommunalt eigde bytre, og i tillegg registrert viktige bytre utanfor trehusbyen.

Klimatilpassing – meir regn

Park og veg utviklar dei grøne områda for å ta høgd for auka nedbørsintensitet og nedbørsmengd, og ta vare på naturmangfald og friluftsoppleving.

Også i 2020 blei det jobba med overvasshandtering og for moglegheita for infiltrasjon og fordrøying i dei offentlege områda. Avdelinga bidreg gjennom overvassnettverket til kommunen, ved behandling av private utomhusplanar og ved å etablera tiltak i kommunale område.

Trafikktryggleik

Trafikktryggleiksplanen var ferdig til behandling i 2020 som planlagt, men blei utsett og blei behandla 13. januar 2021 i kommunestyret.

Byromstrategi

Arbeidet med forslag til byromstrategi for Stavanger sentrum heldt fram i 2020, men blei av ressursomsyn ikkje ferdigstilt. Byromstrategien kjem til behandling i 2021. I fortsetjinga av dette blir også rettleiinga for uteromsmøblering revidert, saman med torgreglementet.

Handlingsplan for miljøgater og gatetun

Rullering av handlingsplanen er utsett til 2021.

Naturbaserte løysingar

Park og veg deltok saman med mellom anna avdeling for vatn og avløp i EU Unalab for å skaffa kunnskap og erfaring med å nytta naturbaserte løysingar i forvaltning og utforming av uteområde. Innhenting av kompetanse på smarte naturbaserte løysingar er prioritert. Overvasshandtering/klimatilpassing og biologisk mangfald blir sett i samanheng, og det blir jobba med ein strategi for å implementera naturbaserte løysingar i alle offentlege rom.

Lervigparken og Nytorget

Arbeid med Lervigparken har omfatta oppsummering og avslutning av ein innhaldsrik og lang medverknads- og samskapingsprosess, og dessutan utarbeiding av konkurransegrunnlag for prosjektering. Dette blei lyst ut medio desember. Lervigparken blei valt ut til å inngå i DOGA1 sitt Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn saman med 15 andre prosjekt.

Strakstiltaket Prøvepark, palleparken på Nytorget blei utvikla våren 2020 i samspel med vinnarteamet av konkurransen, og var klar for opning sommaren 2020. Innspel og merknader frå brukarane inngår som del av grunnlaget for den vidare utviklinga av Nytorget. I 2020 blei det skrive kontrakt med prosjekteringsteamet for utarbeiding av forprosjekt for Nytorget.

Forvaltningsplan for bytre

Registrering av kommunalt eigde tre i trehusbyen er i stor grad fullført. Park og veg har i tillegg byrja å registrera verdifulle tre utanfor trehusbyen som me meiner er viktige å ha inne i registeret. Avdelinga har òg byrja ei delvis oppfølging av registrerte tre som har påviste skadar og svekkingar. Dette ser me på som viktig for å ta vare på og verna den aldrande trebestanden i Stavanger. I tillegg til å registrera og verna eksisterande tre har avdelinga også planta ei betydeleg mengd tre i 2020. Referatsak om planting av bytre kjem i UMU sitt møte i februar.

Vedlikehald og betre tilrettelegging av badeplassar

Park og veg bestilte i 2020 ein gjennomgang av informasjonsskilt om vassdjupne ved stupebretta i kommunen, samtidig som det blei utplassert skilt om badevit. Det blei òg kjøpt inn ti nye badebøyer.

I badedammen blei bassenget tømt og reingjort, samtidig som pumperommet blei ombygd.

I Rosenli blei det planlagt nytt stupebrett, men av tryggleiksomsyn må det gjerast nye målingar og kontroll av botnforhold og vassdjupne før eit nytt stupebrett kan setjast opp.

Strømvig bad fekk ny badetrapp, og bassenget blei reinsa.

Områdesatsing

I Storhaug er ei rekke utviklingsprosjekt i samband med områdesatsinga i gang. Viktige element i dette arbeidet er treplanting og aktivisering av regulerte friområde og leikeplassar, og den store leikeplassen ved Avaldsnesgata som blei fullført i 2020.

Det står likevel att ein del større oppgåver. Gjennomføring av Lervigparken, fullføring av Kjelvene og Johannesparken er anlegg som skal vera finansierte som rekkefølgetiltak. Det blir teke sikte på å få fullført desse i løpet av perioden. Badedammen skal detaljprosjekterast, og bygginga startar i 2021. Samskapingsprosessen for Lervigparken er fullført, og prosjekteringa startar i 2021.

Det har blitt laga ein moglegheitsanalyse over delar av Saxemarka, men i Hillevåg er det behov for ein gjennomgåande moglegheitsstudie for bruk av naturbaserte løysingar for å styrkja grønstruktur, leike- og møteplassmoglegheiter, og dessutan kontakt med sjøen og naturmangfald. Studien skal gjennomførast i løpet av perioden.

Gatelys – utandørs belysning

Overgangen til smartled-belysning er godt i gang, og utskifting av kvikksølvdamplamper held fram i 2021. Arbeidet med belysningsplan for sentrum blei ferdigstilt og blei behandla i UMU hausten 2020.

Rehabilitering av kunstgrasbanar

Det blir rehabilitert tre kunstgrasbanar per år, og i 2020 blei det søkt om midlar til miljøtiltak for å hindra granulat på avvegar for følgjande kunstgrasbanar: Hinna og Vardeneset 1 og 2.

Bymiljøpakken

Utføring av byggeprosjekt for 2020 er bestilt, og framdrifta blir følgd opp. Eit døme er at det skal leggast til rette for sykling i Ryfylkegaten. Dette prosjektet vil saman med prosjekta i Pedersgaten, Harald Hårfagres gate og Nedre Banegate skapa samanhengande sykkelnett frå sentrum til Lervig-området i austre bydel.

Drift og vedlikehald av friområde, naturområde og utandørsområde

Tiltaka i dei grøne områda er i stor grad utførte som planlagt, med enkelte omprioriteringar. Ein eigen rapport for arbeidet blir lagt fram for UMU i 2021.

Økonomi

Park og veg har ein forbruksprosent på 96,2, som utgjer eit mindreforbruk på kr 7,2 mill. Mindreforbruket kjem av fleire vakante stillingar i samband med mellom anna sjukefråvær. I tillegg har nokre driftsoppgåver blitt forskovne på grunn av pandemien. Av same grunn gjekk enkelte prosjekt, som sykkelkampanjen, i stor grad ut. Bruken av vedlikehaldspakken frå staten har òg blitt prioritert. Her er det brukt kr 5,6 mill. av ei driftsramme på kr 10,5 mill. Prosjekta kom seint i gang, og blir ferdigstilte på nyåret 2021.

Som ei følge av koronasituasjonen har budsjettet blitt justert med kr 3,3 mill. i tertiala. Mellom anna blei inntektsbudsjettet justert med kr 2,9 mill. i samband med ettergiving av gateleige, medan det har blitt ettergitt totalt kr 4,1 mill., og kr 1,2 mill. er tekne innanfor eiga ramme. Dei har òg hatt meirkostnader i samband med vakthald, skilting og informasjonstiltak. Dei totale koronarelaterte kostnadene utgjer kr 5,77 mill.