Årsrapport 2020

9.3.1 Renovasjon

Henteordning for hushaldsavfall

Stavanger kommune har henteordningar for grovavfall, hageavfall, farleg avfall, tøy og glasemballasje. Rundt 50 prosent av innbyggarane i kommunen har ei ordning for kjeldesortering av glasemballasje heime. Innbyggarane bestiller avfallshenting via nettsida hentavfall.no.

Nedgravne konteinarar

Talet på nedgravne avfallskonteinarar har auka i eit jamt tempo dei siste åra. Rundt 28 prosent av innbyggarane i byen nyttar no denne renovasjonsløysinga. Det er ein auke frå ca. 27 prosent i 2019.

Overvaking

Det er seks overvakingskamera i drift ved returpunkt og nedgravne avfallsstasjonar. Denne overvakinga er eit grep for å unngå forsøpling. Overvakinga resulterer i betydeleg reduksjon i mengda vekksett avfall, anslått til rundt 90 prosent færre tilfelle av etterlate avfall.

Drift av sentrale avfallsanlegg

Hushaldsavfallet blir levert til IVARS ettersorteringsanlegg på Forus og IVARS biogassanlegg på Grødaland i Hå. For meir informasjon om anlegga, sjå her:

https://www.ivar.no/ettersorteringsanlegg/

https://www.ivar.no/grodaland/

Hageavfall som kvister og greiner har skapt utfordringar for biogassanlegget, og kommunen og IVAR vurderer saman alternative løysingar for denne typen avfall.

Ressurs- og avfallsplanen til IVAR-kommunane 2016–2022

Oppfølging av tiltak i den vedtekne ressurs- og avfallsplanen er igangsett. Fleire tiltak i planen er støtta av Miljødirektoratets støtteordning Klimasats.

God regularitet i henting av hushaldsavfall

Regulariteten på tømming av avfallsbehaldarar er god, og avvik på VOF (Varsla om feil), meldingssystemet til kommunen, blei handterte raskt og systematisk også i 2020.

Talet på resirkulert avfall

Total mengd avfall (kg per innbyggar) auka frå 2019 til 2020 med 7,4 prosent til 461 kg.

I 2020 blei 69,5 prosent (mot 68,7 prosent i 2019) av avfallet frå hushalda i Stavanger utsortert og levert til gjenvinning (sum av kjeldesortert heime og på gjenvinningsstasjonar og dessutan utsortert i IVARS ettersorteringsanlegg).

Av total mengd avfall gjekk 2,0 prosent (2,3 prosent i 2019) til ombruk. Reduksjonen kjem av stenging av IVARS bruktbutikk i lengre periodar på grunn av koronapandemien. 50,3 prosent (51,3 prosent i 2019) blei materialgjenvunne, 43,4 prosent (42,7 prosent i 2019) blei energigjenvunne, medan 4,3 prosent (3,7 prosent i 2019) (oske frå forbrenningsanlegg) blei deponert.

Kommunale gjenvinningsstasjonar

Gjenvinningsstasjonane på Hausken og på Judaberg er i drift. Gjenvinningsstasjonen på Hausken tek imot hageavfall, EE- og farleg avfall, og dessutan landbruksplast. Gjenvinningsstasjonen på Judaberg tek imot fleire avfallstypar. Sjå ivar.no for meir informasjon.

Innbyggarane i Stavanger kan òg levera avfall på IVARs gjenvinningsstasjon på Forus.

Informasjonsarbeid

Avdelinga driv informasjonsarbeid for å fremma gode renovasjonsløysingar med høg grad av avfallsminimering, ombruk og gjenvinning. Dette skjer saman med nabokommunar og IVAR. Ein del kampanjar blei sette på hald i 2020 på grunn av koronasituasjonen. Dette gjaldt mellom anna Søndagsopne garasjar og ryddeaksjonane i kommunedelane.

Ein kampanje for auka ombruk blei starta i 2020. Kampanjen, som har fått namnet Bruk brukt, blir i hovudsak lansert i 2021.

Pandemi

Gjennom heile perioden med koronapandemi har beredskap fått stor merksemd, sidan renovasjon er ei kritisk teneste. Pandemien førte likevel ikkje til store driftsforstyrringar for renovasjonstenestene, men henteordninga for grovavfall (hentavfall.no) var stengd ca. fire veker (23. mars til 20. april) som følge av pandemien.

Pandemien, som mellom anna gav ein stor auke i talet på personar på heimekontor, førte til ein auke i mengda hushaldsavfall.

Økonomi

Renovasjonen for private hushald er eit sjølvkostområde og blir finansiert gjennom gebyrinntekter. Per 1. januar 2020 hadde renovasjon ikkje lenger midlar på sjølvkostfond, men eit framførbart underskot på kr 4,9 mill. frå Stavanger kommune. Inkludert dei framførbare underskota frå Rennesøy og Finnøy på høvesvis kr 1,1 mill. og kr 0,1 mill. var det akkumulerte underskotet på kr 6,0 mill. I 2020 hadde renovasjon ei dekningsgrad på 86,95 prosent, som svarer til eit meirforbruk på kr 26,4 mill. Dette fører til at det akkumulerte underskotet etter 2020 er kr 32,7 mill., inklusive renter.

Den låge dekningsgrada kjem i hovudsak av auka prisar for levering av avfall til IVARs ettersorteringsanlegg på Forus og biogassanlegget i Hå, og dessutan auka avfallsmengder. Gebyrauken innanfor renovasjon i Stavanger kommune har i lengre tid vore låg, og lågare enn den årlege lønns- og prisstiginga. For å kompensera for prisauken til IVAR på mottak og behandling av hushaldsavfall (på ettersorteringsanlegget og biogassanlegget), og for å unngå eit for stort etterslep på sjølvkostbalansen, blei renovasjonsavgifta auka med 17 prosent frå 2020 til 2021.