Årsrapport 2020

7.16 Flyktningtenesta

Færre flyktningar blei busette enn planlagt

Formannskapet vedtok i januar 2020 at Stavanger kommune skulle busetta 110 flyktningar i 2020, inkludert 6 einslege mindreårige over 15 år. Behovet for busettingsplassar i Noreg i 2020 blei likevel redusert på grunn av koronasituasjonen og stans i innreise for overføringsflyktningar. I september 2020 nedjusterte Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) talet til 72 flyktningar.

Desse avgrensingane bidrog til at flyktningtenesta berre har busett 46 flyktningar. 15 kvoteflyktningar kom direkte til Stavanger frå flyktningleir i utlandet, og 31 kom frå ulike asylmottak i Noreg. I tillegg fekk cirka 30 personar familiegjenforeining med flyktning som allereie bur her.

Oppfølging
        Oppfølginga omfattar praktisk bistand og koordinering av tiltak som gjeld helse, økonomi, bustad og deltaking i arbeids- og samfunnsliv.

Oppfølginga omfattar praktisk bistand og koordinering av tiltak som gjeld helse, økonomi, bustad og deltaking i arbeids- og samfunnsliv.

Flyktningtenesta har i 2020 på det meste hatt over 880 personar under oppfølging. Ved utgangen av året var talet om lag 630.

Auka merksemd på tilknyting til arbeid

Kommunen har som mål at minst 55 prosent av deltakarane i introduksjonsprogrammet startar direkte i arbeid eller utdanning etter enda program. Delen personar som gjekk direkte til arbeid eller utdanning i 2020, var på 49 prosent (høvesvis 10 og 39 prosent). I tillegg gjekk 12 prosent vidare i grunnskule. Resultatet er på same nivå som året før.

Stavanger trainee
        Metoden, som har fått namnet Stavanger Trainee, inneber 5 dagars arbeidspraksis per veke med ei mentorordning på arbeidsplassen.

Metoden, som har fått namnet Stavanger Trainee, inneber 5 dagars arbeidspraksis per veke med ei mentorordning på arbeidsplassen.

I 2020 har jobbteamet samarbeidd tett med Nav Marked, som har informert introdeltakarar om rettar og moglegheiter og situasjonen i den lokale arbeidsmarknaden. Representantar frå fleire bransjar med behov for arbeidskraft har bidrege med å informera og rekruttera deltakarane i introduksjonsprogrammet. Mellom 60 og 80 deltakarar deltok i praksis i 2020. Prosjektet Tidlig og langsiktig kobling til arbeidsliv blei avslutta i 2020, og erfaringane frå tiltaket blei brukte til å innføra Stavanger trainee som metode i arbeidet med rask tilknyting til arbeidsliv. Pandemien førte til at alle blei tekne ut av arbeidspraksis i ein periode, men i løpet av hausten starta dei fleste opp igjen i praksisplassen.

Ei oversikt frå flyktningrettleiarane som jobbar i Nav, viser at 16 personar blei formidla til jobb som ei forlenging av arbeidspraksis i 2020. Resultata er ikkje inkluderte i målingane etter enda introduksjonsprogram, fordi deltakarane fekk jobb etter at dei blei avslutta i programmet.

Ytterlegare nedgang i talet på deltakarar i introduksjonsprogrammet gjennom 2020
Deltakartalet i introduksjonsprogrammet har halde fram med å gå nedover i 2020, frå ca. 400 til 260 ved årsslutt.

Stortinget vedtok i juni 2020 ei mellombels lov om tilpassingar i introduksjonslova om å forlenga og forsterka programmet, gi meir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og dessutan sikra at fleire får god karriererettleiing. I løpet av våren 2020 fekk 110 flyktningar i Stavanger forlengt programmet med i gjennomsnitt 44 dagar. Ytterlegare 10 personar fekk 6 månaders forlenging av programmet på grunn av særskilde behov for vidare kvalifisering.

Differensierte utdanningsløp

Deltakarar med lite skulegang treng meir tid for å kvalifisera seg til arbeid og utdanning. 145 deltakarar har i 2020 søkt om utviding av introduksjonsprogrammet utover 2 år. 83 prosent av søknadene blei innvilga.

114 personar har hatt vidaregåande opplæring som programinnhald i 2020. Fleire deltakarar har kombinert 2–3 fag på vidaregåande med praksisfag og/eller norskopplæring og individuelt tilpassa tiltak på høvesvis Johannes læringssenter og flyktningtenesta. 129 personar har hatt grunnskule for vaksne som heiltidsprogram gjennom året.

Tilpassingar i tilbodet frå mars til mai

Verksemda hadde redusert aktivitet frå 12. mars, men med ei gradvis opning i mai. Omfanget av tilbodet i perioden var på cirka 70 prosent. Frå august har flyktningtenesta levert fullt tilbod til alle i introduksjonsprogrammet. Det blei utarbeidd ein strategiplan der behov for informasjon og rettleiing blei identifisert. Fleire familiar hadde tilbod på nærskule, barnehage og Johannes læringssenter. Heimebesøk blei gjennomført ved behov, og alle deltakarane fekk tekstmeldingar fleire gonger i veka. Informasjonsmateriell på ulike språk blei publisert i sosiale medium og via nettsida til kommunen.

Oppfølging av sårbare grupper

Samarbeidet med koordinerande eining i samband med busetting av personar med ulike funksjonsnedsettingar blei styrkt i 2020. I dei mest krevjande sakene (fire av totalt fem busettingssaker med kjend helseproblematikk) blei helse- og velferdskontora involverte både før og i løpet av busettingsprosessen.

I 2020 har flyktningtenesta jobba med å kartlegga den psykiske helsa til flyktningane. Alle nykomne flyktningar har frå hausten 2020 fått tilbod om kartleggingssamtale innan tre månader frå busettingsdatoen. Psykologen som er tilsett i verksemda, har gjennomført både individuell samtaleoppfølging og rettleiing i gruppe. Tett samarbeid med fastlegane har vore nødvendig i meir enn ein tredel av sakene.

Førebyggande arbeid med familiar og utsette grupper

Oppfølging av familiar med barn har vore ei prioritert oppgåve i 2020. Samtaletilbod til familiar som har ulike utfordringar, mellom anna i samband med familiegjenforeining, blei gitt til cirka 30 familiar. Livsmeistringskursa som blir haldne for alle, gir eit heilskapleg tilbod og inneheld tema som: migrasjonshelse, fysisk og psykisk helse, rettleiing, søvngruppe, foreldrerettleiing i barnehagen og dessutan gruppetilbod med foreldrerettleiing gjennom ICDP (International Child Development Program). ICDP-gruppene går over 6 månader, og det har i 2020 vore 6 grupper med til saman 56 arabisk- og tigrinjatalande foreldre.

Frivilligkoordinatoren ved flyktningtenesta har gitt informasjon til alle foreldre om fritidstilboda som finst i bydelen. Målsettinga var at alle barn skal få nye kontaktpunkt gjennom lagidrett, kulturelle aktivitetar, språktrening og anna. Koordinatoren har kopla flyktningar med frivilligsentralar, bydelshus, frivillige organisasjonar, private bedrifter og offentlege verksemder som har hatt aktivitetar i 2020.

Økonomi

Rekneskapsresultatet for flyktningtenesta viser eit mindreforbruk på kr 3,5 mill. av ei budsjettramme på kr 105,8 mill. Dette svarer til ein forbruksprosent på 96,7. Budsjettramma har gjennom året blitt styrkt med kr 4,3 mill. Mindreforbruket er fordelt på drift av verksemda og dessutan utbetaling av introduksjonsstønad.

Drifta av flyktningtenesta har eit mindreforbruk på kr 2,2 mill. I 1. tertial blei verksemda styrkt med kr 1,5 mill., for å dekka at lønnsbudsjettet for året var lågare enn bemanninga tilsa etter omorganiseringa frå 2019. Samtidig jobbar verksemda framleis med planlagd nedtrapping for å tilpassa bemanninga til at det er færre flyktningar som blir følgde opp, og har redusert talet på mellombelse stillingar. Gjennom året har verksemda motteke tilskot der kr 1,1 mill. har finansiert prosjekt som verksemda jobbar med, i tillegg til inntekter og refusjonar som bidreg til det positive resultatet. Prosjektet Tidlig og langsiktig kobling til arbeidslivet blei avslutta med eit mindreforbruk på kr 0,7 mill. som hovudsakleg gjeld til lønn til deltakarane.

Talet på deltakarar i introprogrammet og tilhøyrande utbetalingar har gått nedover kvar månad gjennom året. Dette var forventa på bakgrunn av nedgangen i talet på personar som får oppfølging frå flyktningtenesta, og at mange som har fått full programtid på tre år, har blitt avslutta. Nedgangen i utbetaling av introduksjonsstønaden gjekk seinare enn føresett i budsjettet. Fleire deltakarar fekk vedtaksfesta forlenging i introprogrammet som følge av koronapandemien, og verksemda fekk styrkt budsjettet med kr 2,8 mill. i 3. rapport per 31. oktober basert på berekna meirutgifter. Stavanger kommune fekk ekstra integreringstilskot for å dekka inn den auka aktivitetsplikta.