Årsrapport 2020

6.10 Stavanger kulturskule

Utvikle kulturskuletilbodet på Finnøy og Rennesøy

Kulturskulen har i 2020 auka talet på elevplassar på Finnøy og Rennesøy. Dette er mellom anna gjort ved å starta eige kulturkaruselltilbod på Finnøy sentralskule og ved å tildela nokre fleire elevplassar til korpsa på Rennesøy. I tillegg har kulturskulen auka talet på tilbod innanfor dansefaget. Kulturskulen har ein eigen soneleiar som har ansvar for oppfølginga av Finnøy og Rennesøy.

Kvalitet i kulturskulen – digital læringsplattform

Kulturskulen har i 2020 innført ei eiga læringsplattform. Dette fungerer som ei digital leksebok og blir mellom anna brukt til kommunikasjon mellom elev og lærar, i tillegg til deling av lyd og filmklipp. Læringsplattforma har vore til svært stor hjelp i fleire fag i samband med at skulen i periodar dette året har vore nøydd til å ha digital undervisning.

Felles kompetanseløft for dei tilsette i kulturskulen – vurdering for læring

Kulturskulen starta dette skuleåret, saman med 13 andre skular i Noreg, eit felles kompetanseløft for tilsette ved kulturskulen. Dette er eit pilotprosjekt som er igangsett av Høyskolen Innlandet og Norsk kulturskuleråd. Målsetjinga med prosjektet er mellom anna å sjå på tilbakemeldingskulturen og korleis skulen kan bli betre på dette. Prosjektet er lagt opp som eit nettkurs og inneheld ein kombinasjon av videoforelesingar, litteratur ein skal gå gjennom, individuelle oppgåver og oppgåver i plenum. Kurset har totalt 6 modular og blir avslutta våren 2021.

Sommarkurs

Kulturskulen har utvida sommartilbodet sitt: Det inneheld no også teater og visuelle kunstfag i tillegg til dans (kunstcamp). Nytt av året var òg at skulen sine tilbod blei ein del av Fiks Ferigge Ferie. 74 barn deltok på årets kunstcamp. To tredelar av barna var ikkje elevar på kulturskulen frå før.

Undervisning i samband med koronapandemien

Kulturskulen har klart å gjennomføra det meste av undervisninga i samband med pandemien, men med ulike smitteverntiltak. I mars/april måtte skulen legga om undervisninga til digitale plattformer. Dei tilsette gjorde ein stor innsats med å få dette på plass på kort tid.

Dei fleste elevane fekk eit digitalt tilbod då kulturskulen var fysisk stengd, men det var nokre grupper det ikkje var mogleg å gi eit fullverdig tilbod. Dette gjaldt spesielt dei yngste elevane og elevar innanfor musikkterapi.

På grunn av publikumsavgrensingar har ikkje kulturskulen hatt mange konsertar og framsyningar med publikum dette året. Men skulen har vore aktiv på sosiale medium for å visa kva elevane held på med. Dette har blitt svært godt motteke av føresette.

Økonomi

Rekneskapsresultatet for Stavanger kulturskule viser eit mindreforbruk på kr 0,7 mill. av ei budsjettramme på kr 44,3 mill. Dette svarer til ein forbruksprosent på 98,4.

Dette heng i hovudsak saman med auka sjukelønnsrefusjonar utan tilsvarande auke i lønnsutgifter som følge av rimelegare erstatningsløysingar. Avgrensingane koronapandemien har gitt på aktivitetar, gir dessutan utslag i eit generelt lågare forbruk. Utgiftsreduksjonen til skulen som følge av avlyste konsertar og framsyningar overgår dei auka utgiftene til skulen knytte til reinhald og andre smitteverntiltak. Skulen har elles i stor grad halde oppe inntektene sine ved å levera eit digitalt tilbod i periodar med fysisk stenging.