Årsrapport 2020

3.1.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat
        Netto driftsresultat er ein av dei viktigaste indikatorane for økonomisk balanse.

Netto driftsresultat er ein av dei viktigaste indikatorane for økonomisk balanse. Netto driftsresultat kjem fram når driftsutgiftene, avdrag på lån og netto renteutgifter er trekte frå driftsinntektene. Netto driftsresultat viser overskotet på årets drift før disponering av midlar til overføring til investeringar, og dessutan bruk av og avsetningar til fond.

Netto driftsresultat i 2020 blei kr 447,9 mill. og utgjorde 3,8 prosent av driftsinntektene til kommunen. Budsjettjustert netto driftsresultat var på 0,8 prosent. Opphavleg budsjett tilsa 1,0 prosent i netto driftsresultat etter ein krevjande budsjetterings- og konsolideringsprosess.

Hovudårsaka til eit høgare resultat enn justert budsjett er utsette oppgåver, lågare lønnsoppgjer og pensjonsavrekningar, og dessutan høgare skatteinntekter og statlege korona-kompensasjonar på slutten av året.

Netto driftsresultat må også sjåast over tid. Dei siste fem åra har Stavanger kommune erfart eit netto driftsresultat som i snitt er over det langsiktige målet om minimum 3 prosent. Høgare skatteinngang nasjonalt enn forventa har særleg bidrege til dei gode resultata i åra etter omstillingane i 2013–2014. Utviklinga over tid viser i figur 3.1.

Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av brutto driftsinntekter for tidlegare Stavanger kommune i åra 2011-2019 og ny samanslått kommune i 2020

Netto driftsresultat for ASSS-kommunane fall frå 3,0 prosent i 2019 til 2,7 prosent i 2020, medan gjennomsnitt alle kommunar auka frå 1,4 prosent i 2019 til 2,2 prosent i 2020. (2020 er ureviderte tal for kommunane eksklusive kommunale føretak.) For Stavanger kommunes konsoliderte rekneskap (kommunekasse inkl. kommunale føretak) er netto driftsresultat 4,1 prosent i 2020 (2,4 prosent i 2019 for tidlegare Stavanger kommune).