Årsrapport 2020

2.5.2 Kommunen sin innsats for å ta vare på naturen og sikra naturmangfaldet og kulturlandskapet

Innsatsen for å ta vare på naturen og naturmangfaldet gjekk som ein raud tråd gjennom arbeidet med planar som skal sikra naturmangfald og kulturlandskap, oppfølging av desse, og skjøtsel av offentlege uterom.

Utvikla og ta vare på ein samanhengande offentleg grøntstruktur

I arbeidet med grøn plan blir det lagt til rette og vidareutvikla samanhengande grønstrukturar og turvegar. For å sikra naturområde og auka naturmangfaldet er det mellom anna arbeidd med trestrategien. I 2020 blei kommunen med i eit nytt EU-prosjekt kalla BiodiverCities der arbeidet med naturmangfald og innbyggarinvolvering/samskaping blir kombinert.

Forvalta sjøareal føreseieleg og berekraftig

I planprogrammet til arealdelen i kommuneplanen vedteken i 2020 er forvaltning av sjøareal tema.

Berekraftig drift av landbruk

Ved kommunesamanslåinga blei Stavanger ein stor landbrukskommune, og klimagassutslepp frå landbruk utgjer ein betydeleg del av klimagassutsleppa til kommunen. Ein temaplan for klima og miljø i landbruket er utarbeidd, og planen blei lagd ut på offentleg høyring i desember 2020.

Redusera miljøgifter, forsøpling og luftforureining

Det er jobba systematisk med førebygging og oppfølging av tiltak for å unngå forsøpling og spreiing av miljøgifter. For å redusera luftforureining og sikra god luftkvalitet er det utarbeidd ei ny tiltaksutgreiing med handlingsplan. I handlingsplanen er piggdekkavgift og vegreinhald sentrale tiltak for å sikra god luftkvalitet.

Deling og gjenbruk

Avfallshandtering med merksemd på gjenbruk og gjenvinning er avgjerande for å lykkast i arbeidet med ei berekraftig utvikling. Ei rekke tiltak for auka ombruk og deling er gjennomførte. Målet er å redusera avfallsmengda og auka delen av avfallet som blir materialgjenvunnen, slik at råstoff blir haldne i krinsløpet.