Årsrapport 2020

11.1 Stavanger parkeringsselskap KF

ÅRSBERETNING 2020

Året 2020 ble et uvanlig år. Covid-19 pandemiens innvirkning blir omtalt i de fleste avsnittene i denne årsberetningen.

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor. Ved siste kommunestyremøte den 14. desember 2020 sak 114/20 ble kommunestyrets flertallsvedtak å tilbakeføre fire kommunale foretak til basisorganisasjonen, Stavanger Parkeringsselskap KF ble vedtatt videreført. I vedtakspunkt 3 bes kommunedirektøren om å legge frem forslag til endringer i styringsdokumentene for de foretakene som videreføres som omfatter revidering av vedtekter, revidering av eierstrategier, oppdatering av delegeringsreglementer og oppdatering av budsjettreglement.  Stavanger Parkeringsselskap KF Eierstrategier ble vedtatt i 2010:

  1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
  2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftspålagt parkering på offentlig vei samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommunen med hjemmel i Vegtrafikkloven.
  3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei.
  4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune.
  5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet.
  6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
  7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttiggjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker.
  8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil.

Selv om eierstrategien ikke har blitt endret på noen år, oppleves den likevel som et velegnet og godt styringsverktøy som var fremtidsrettet da den ble skrevet. Punkt 4 har blitt aktualisert i 2020 gjennom samarbeid med andre kommuner. Punktet 8 om miljøprofil har blitt mer og mer viktig og foretaket har gjort en rekke tiltak, også i nært samarbeid med Stavanger kommune.

Bestemmelsene i eierstrategien gir klare føringer for foretakets organisering:

Oppgavene til foretaket kan enkelt sammenfattes i to hovedområder; Forvaltning og Drift.

Forvaltningen i foretaket består av to avdelinger:

  1. Trafikkavdeling
  2. Brukertorg

Trafikk er avdelingen som håndhever trafikkbestemmelsene og annen trafikkhåndheving på offentlig veg, med hjemmel i Vegtrafikkloven. Håndhevingen av parkeringsbestemmelsene i Stavanger kommune er delegert til Stavanger Parkeringsselskap KF av vegdirektoratet og Politimesteren i Rogaland. I tillegg til kontroll av parkeringstillatelser og parkerte motorvogner på og utenfor offentlig veg, har avdelingen kontroll av piggdekkoblater i samarbeid med Statens Vegvesen. Alle trafikkbetjenter i Stavanger Parkeringsselskap KF har godkjenning av vegdirektoratet til å håndheve på offentlig veg.

Foretakets brukertorg har ansvar for forvaltningsoppgaver som utstede ulike typer parkeringstillatelser som boligsoneparkeringskort, parkeringstillatelser for forlytningshemmede, samt sentralbordtjenester og ikke minst klagebehandling. Oppgavene øker jevnt og trutt i både omfang og kompleksitet. Alle ansatte er kurset innen saksbehandling fra bransjeorganisasjonen Norpark som har den fremste parkeringsfaglige kompetansen i Norge.

Stavanger Parkering har egen driftsavdeling som sørger for at alle våre parkeringsanlegg til enhver tid er operative. Antallet anlegg i drift er stadig økende fordi avdelingen også supporterer datterselskapet. Parkeringsbransjen er som så mange andre bransjer i en rivende teknologisk utvikling. Det innføres stadig nye løsninger og Stavanger Parkering har kommet langt i å ta i bruk nye digitale løsninger til beste for kundene og reduserte kostnader. Det er en stor fordel å ha en egen avdeling som i samarbeid med våre samarbeidspartnere er i stand til å levere svært lav nedetid samt håndtere de aller fleste utfordringer som oppstår underveis.

Videreføring av piggdekkavgift i Stavanger kommune

Fra Stavanger Parkeringsselskap KF sitt ståsted, har piggdekkavgiften fungert etter hensikten, nemlig å få flere til å ta i bruk piggfrie vinterdekk og dermed sikre bedre luftkvalitet. Forut for årsberetningen for 2019 ble nevnt at det var usikkerhet knyttet til om ordningene skulle fortsette eller ikke. Det samme gjelder også for kommende sesong (2021/2022) ettersom ordningen kan falle bort dersom man når målet om over 90% piggfri andel. Foretakets trafikkavdeling bistår Statens Vegvesen i å telle piggandelen. Det gjenstår nå å se hvorvidt ordningen fortsette også neste sesong eller om den blir nedlagt.

Økonomi og årsregnskap

30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet av Coronavirus som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». 12. mars erklærte WHO utbruddet som en pandemi. Norge ble mer eller mindre «stengt» noen dager tidligere. Stavanger var ikke noe unntak og kommunen, og ikke minst sentrum ble totalt nedstengt. Folk ble oppfordret til å ikke benytte seg av kollektivtransport av smittehensyn og heller bruke privatbil til og fra jobb og i andre ærend. Dette var en situasjon ulik noen annen siden 2. verdenskrig. STAS (Stavanger Sentrum AS som eies av Stavanger kommune og Næringsforeningen) var svært kjapt på ballen og ba Stavanger Parkering om å innføre gratis parkering, for å komme krisepreget sentrum til unnsetning. Argumentasjonen for tiltaket var for det første å få folk til å velge privatbil fremfor kollektivtransport for å komme seg på jobb, for det andre for å få kundene til å velge privatbil for å unngå smitte når de skulle besøke sentrum. Styret i foretaket ble forelagt saken og det ble bestemt innført gratis parkering i foretakets parkeringshus fra den 13. mars 2020. Sannsynligvis den første byen i Norge som innførte dette, og mange fulgte etter. De aller fleste parkeringshusene i foretakets portefølje var tomme på det aktuelle tidspunktet. Byen var nærmest helt tom for folk. Gradvis kom det flere folk inn til sentrum, og aktiviteten tok seg opp i april. Foretakets styre vedtok at gratisperioden i foretakets parkeringshus skulle vare til den 16. mai 2020. Gratisperioden har naturligvis negativ innvirkning på omsetningen for 2020, hvor stor nedgangen hadde vært uten dette tiltaket, er umulig å si, men det er ingen som helst tvil om at den uansett hadde vært betydelig. Tiltaket har blitt vurdert i ettertid og det er enighet om at det var riktig valg under de rådene omstendighetene. Stavanger kommune har i gjennomsnitt i 2020 hatt lavere smittetall enn andre store byer og dette tiltaket har etter all sannsynlighet bidratt i positiv retning.

Driftsinntektene for 2020 endte på 81,1 millioner kroner, som er 22,7 millioner kroner mindre enn 2019. Kraftig reduksjon i trafikk førte til at inntektene falt på både avgiftsparkering og ileggelser. Noen av parkeringsanleggene blir ekstra hardt rammet som for eksempel konserthusets P-Arketten, der det har vært nærmest totalt fravær av arrangementer. Tilsvarende ser vi det på anleggene på Forum-området der idrettshaller har vært stengt, og isflater ikke har vært i bruk. Om lag 80% av inntektsnedgangen skyldes nedgang i parkeringsbelegg som tilskrives i all hovedsak Covid-19. Anlegget som gir det største netto bidraget er P-Jorenholmen som i 2020 var om lag 40%. Videre følger det at når trafikken og belegget reduseres blir også antall ileggelser mindre. Videre er salget av abonnement redusert på grunn av Covid-19 og ustrakt bruk av hjemmekontor hos våre kunder. Til sammen utgjør dette om lag 96% av inntektsnedgangen sammenliknet med året før. I årsberetningen for 2019 var forventningen at andelen elbil i foretakets parkeringsanlegg ville vise avtakende vekst, noe som viste seg å stemme. Andelen elbiler vokste litt i 2020, men fikk seg en knekk da Covid-19 slo til. Om lag 1/3 av de parkerende kunder kommer i elbil og det forventes svak vekst fremover. Inntektene fra foretakets ladere økte i løpet av året og endte på 0,5 millioner kroner.

Driftskostnadene var 1,8 millioner kroner lavere i 2020 sammenliknet med 2019. Kostnader som har bidratt til reduksjon er elektrisitet, reiseutgifter, innløserprovisjon (følger lavere omsetning) og informasjonstiltak. Driftskostnadene i foretaket er i all hovedsak faste kostnader, der lønn står for om lag 1/3. Lønnsveksten var lav og lønnskostnadene var tilnærmet lik som i 2019 samlet sett. Da Covid-19 inntraff for fullt, ble det hurtig iverksatt diverse helt nødvendige vedlikeholdsprosjekter i ellers mer eller mindre tomme parkeringshaller. Flere anlegg har fått oppmalt dekke, de fleste anlegg har fått nye oppgraderte skilt, ett anlegg har fått nytt sprinkleranlegg og det er foretatt oppgraderinger av datautstyr.

Figur 11.1 Netto driftsresultat 2010-2020.

Til tross for et svært utfordrende år, inkludert 2 måneder med gratis parkering, ble driftsresultatet positivt og endte på 10,6 millioner kroner, mot 31,5 året før. Fordi en svært stor andel av foretakets kostnader faste, går omsetningsnedgangen rett på «bunnlinjen».

Utbytte for 2020 til eier var opprinnelig vedtatt i HØP 2020 av Stavanger kommunestyre til 32,5 millioner kroner. Vedtaket ble senere omgjort til 20 millioner kroner. Overskuddet for 2020 er mindre enn vedtatt utbytte for året, men foretaket har oppsparte midler som finansierer resten av utbyttet. Stavanger Parkeringsselskap KF har med dette bidratt med 195,5 millioner kroner i utbytte til eier siden 2013, noe som er et resultat av at foretaket selv eier de fleste av parkeringsanleggene.

Årsoppgjørsnotatet fra Rogaland Revisjon IKS datert 22.02.2021 konkluderer i punkt 4 med følgende:

«Vi oppsummer våre konklusjoner med hensyn til avdekkede feil, uenighet om estimater og risiko, til å ligge innenfor et akseptabelt nivå.

Vi vil avlegge en normal revisjonsberetning. 

Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de merknader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende løpende forbedring og effektivisering av normal drift. For 2020 er det ingen forhold kontrollutvalget plikter å følge opp.»

Samfunnsansvar og miljø

Oppdraget fra kommunestyret fra 2010 er veldig tydelig på foretakets samfunns- og miljøansvar. Derfor er foretaket sertifisert gjennom miljøstyringssystemet Miljøfyrtårn. Ordningen omfatter en rekke krav innen områder som arbeidsmiljø, energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbruk med mere.

Stavanger Parkering har et kontinuerlig fokus på å benytte bærekraftige løsninger for egen energibruk ved utskiftninger samt bedre styring av lys og varme i egne anlegg. Foretaket har jobbet med, og vil fortsette å se på alternative måter å skaffe seg miljøvennlige energikilder der det mest aktuelle er solenergi. Det har blitt satset på lading som har resultert i at 1/3 del av våre kunder er elbiler. Stavanger Parkering jobber tett sammen med Stavanger kommune om innføring av mobilitetspunkter, bildelingsløsninger og tilrettelegging for elbiler i kommunen.

HMS

2020 startet med brannen på Stavanger Lufthavn. Dette medførte stort fokus på parkeringsanlegg og brannsikkerhet i disse. Stavanger Parkering har hatt, og har et godt samarbeid med Rogaland Brann og Redning IKS. Brannsikkerhet i foretakets anlegg vurderes som godt ivaretatt. Likevel var det naturlig med en ekstra gjennomgang, særlig også fordi fremveksten av elbiler og utfordringer med slukking av disse har vært i fokus. Stavanger Parkering har sprinkleranlegg og branndører i alle lukkende anlegg. Videre har foretaket 24/7 bemanning og videoovervåking som sikkerhet. Rutinen har tidligere vært at i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg, samt månedlige branninspeksjoner. Det foretas daglige befaringer i parkeringsanleggene der det blant annet gjennomføres visuelle inspeksjoner av brannsikringsutstyr.

Etter brannen kom Covid-19 og HMS arbeid har i stor grad vært knyttet til denne situasjonen. Som for alle foretak og virksomheter i Stavanger kommune, har de stadige endringene i tiltak og hvorledes man skal forholde seg til dem, vært krevende. Det har medført at oppdateringer og endringer i planverk har blitt gjennomgått og endret i henhold til tiltak. Stavanger Parkering har hatt en tettere dialog med Stavanger Kommune og har blitt godt ivaretatt med informasjon i ukentlige møter og øvrig informasjon fra beredskapsledelsen i kommunen.

Da pandemien startet i mars fikk også trafikkavdelingen noen ekstra oppgaver og de ble kalt byvektere, med referanse til den gamle byvekterordningen man hadde i Stavanger for lenge siden. Dette gikk blant annet ut på å dele ut «gule lapper» med informasjon om hvorledes en skulle forholde seg til ulike anbefalinger og tiltak samt kontaktinformasjon til lokale myndigheter. Kartlegging av adferd på rekreasjonsområder samt trafikkdirigering på Forum området i forbindelse med prøvetaking, ble nye oppgaver. Etter en kort periode med nedstengning av foretakets brukertorg, ble dette gjenåpnet med tiltak som skjermbeskyttere, spritdispensere, desinfeksjonskluter og begrensninger på antall personer i lokalet samtidig. Stavanger Parkering har etterfulgt Stavanger kommune sine anbefalinger og retningslinjer når det gjelder covid-19. Den langvarige effekten av spesielt hjemmekontor og lite sosial kontakt i arbeidet, vil vi få mer kunnskap om etter hvert, men det gir helt klart visse utfordringer. Foretakets sykefravær endte på 10,4%, der langtidsfraværet har økt som følge av fysiske utfordringer for enkelte ansatte.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket hadde 37 ansatte ved utgangen av2020. Det er i dag slik fordeling mellom kjønn: 15 kvinner og 22 menn. Foretaket har hatt to i avgang i løpet av året. Det er et mål å ha god balanse mellom kjønnene. 8,1% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret besto av to kvinner og tre menn, der styreleder er mann. Selskapets ledergruppe består av fire menn og to kvinner.

Medarbeidertilfredshet

Stavanger Parkeringsselskap KF følger Stavanger kommunes opplegg for medarbeiderundersøkelser.

Det ble ikke avholdt medarbeiderundersøkelse i 2020, men i 2019. Undersøkelsen viste at Stavanger Parkering scorer omtrent som snittet for Stavanger kommune. Det ble avdekket avdelingsvise forskjeller i tilfredshet. Foretaket innhentet ekstern HR ressurs for å jobbe med ulike problemstillinger for å styrke HR arbeidet i foretaket.

Kundetilfredshet

Stavanger Parkering er opptatt av å prioritere i henhold til hva kundene mener er viktig og hvor gode foretaket er på å levere på det som er viktig. Helt fra undersøkelser tilbake til 2013 har det vært tre ting som skiller seg ut. For det første er gode betalingsløsninger viktig, for det andre er tilgjengelighet en viktig variabel og det tredje er trygghet/sikkerhet. Foretakets brukertorg/kundesenter har jobbet tilnærmet normalt fra hjemmekontor da det for noen år siden ble innført mobilt sentralbord. Statistikken viser at gjennomsnittlig ventetid i hele 2020 på telefon var 22 sekunder.

Marked

Også innenfor marked og informasjon har 2020 vært et helt spesielt år, der man har vært noe mer tilbakeholden enn normalt. Samtidig er det viktig å informere publikum om trafikksikkerhet som for eksempel bruk av refleks og sikre god fremkommelighet for utrykningskjøretøy.

Stavanger Parkeringsselskap KF har investert betydelige summer i et godt ladetilbud, som ha masse ledig kapasitet. Derfor har en hatt ekstra fokus på å informere om foretakets ladetilbud i parkeringsanleggene. Veksten i ladeinntektene, justert for nedgang i parkeringsbelegg som var om lag 19% i 2020, er over 50%.

Drift teknisk

Stavanger Parkering har gjennomført en rekke prosjekter i løpet av 2020. Året startet som normalt inntil pandemien slo til. Foretaket snudde seg rundt og fikk iverksatt en del nødvendig vedlikeholdsarbeid, som var enklere å gjennomføre når belegget var lavt. Det ble foretatt en ekstra sjekk av brannsikkerheten etter brannen på Stavanger Lufthavn, som resulterte i at det ble foretatt noen mindre endringer i P-Valberghallen. Påbygg med en etasje på P-Forum ble ferdigstilt og ble klar til bruk. Foretakets styringssystem for parkeringshusene er blitt oppgradert til virtuelle parkeringshus og det gjør at man ikke lenger har behov for fysiske servere på hver enkelt lokasjon. Resultatet er reduserte kostnader. Det ble i løpet av året igangsatt tre parkeringshus med «free-flow», det vil si kameraparkering uten bom. Vekterstreiken som ble langvarig, kom i tillegg til pandemien og skapte utfordringer, som staben håndterte selv.

Utfordringer og fremtidsplaner

Stavanger Parkeringsselskap KF har et tydelig mandat fra Stavanger kommunestyre:

«Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet. Foretakets tjenesteproduksjon skal være nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig».

Strategien er tydelig definert av kommunestyret på vegne foretaket. Derfor satses det betydelige ressurser på å oppfylle målsettingen fra kommunestyret. All avgiftspålagt parkering i foretakets portefølje er digitalisert. Moderniseringen har medført at alle foretakets parkeringsoperasjoner kan styres fra hjemmekontor som har sørget for at driften mot kunde har gått omtrent som normalt. Flere millioner transaksjoner fra håndheving, betalingsløsninger via automater og mobiler, samles i en skybasert tjeneste. Dataene er tilgjengelige for analyser i et forretningsanalytisk system. Eksempler på dette er timebasert belegg i de ulike anleggene, gjennomsnittlig parkeringstid per anlegg (hvordan de brukes), belegg fordelt på tidspunkt, gjenkjøpsgrad, elbilandeler, elbilrabatt med mere. Foretakets muligheter for å analysere og studere kundenes parkeringsadferd blir som følge av organiserte data stadig utviklet. I løpet av 2021 vil det bli mulig å koble data fra motorvognregisteret med våre parkeringsdata slik at det for eksempel blir mulig å identifisere elbil selv om kjennemerket ikke starter på «E» og det vil være mulig å se hvor trafikken kommer fra. Den økte kunnskapen om konsumentadferd, økte muligheter til å foreta tilpasninger i den daglige operasjonen av parkeringsanleggene, styrker verktøykassen for å nå politiske mål og prioriteringer i Stavanger kommune sin parkeringspolitikk.

Stavanger, 24.02.2021

Dag Mossige, Hege Røgenes, Jostein Eiane, Mats Danielsen, Kjersti Idsal, Christian Tønnevold

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Vedlegg:

Årsoppgjør med noter (PDF)

Revisjonsberetning (PDF)