Årsrapport 2020

10.6 Smartby

Høg aktivitet og nye løysingar

Smartbyavdelinga har halde aktiviteten oppe i ulike samarbeidsprosjekt med både næringslivet, akademia og innbyggjarar gjennom heile 2020. Gode døme er dei digitale konferansane 7×7, Nordic Edge Expo, digital gatekunst i plattforma Google Arts & Culture og digital vandring i domkyrkja.

Det har vore ein auka etterspurnad etter nye løysingar og måtar å jobba på, og smartbyavdelinga har handtert ei større mengd kreative prosjektforslag enn vanleg. I tillegg har avdelinga bidrege til beredskapsarbeid som dataanalyse og kommunikasjon.

Nye kurs og samskapingshub

Smartbyavdelinga har bidrege til å etablera to etter- og vidareutdanningskurs som Universitetet i Stavanger (UiS) gjennomførte i 2020. Kurset i tenesteinnovasjon og servicedesign blei gjennomført for første gong våren 2020, og kurset i samskaping gjekk hausten 2020. Samarbeidet med UiS er viktig for å bygga ny kompetanse, både i kommunen og elles i regionen.

For å trena på metodane og verktøya som tilsette har lært på UiS, tok smartbyavdelinga initiativ til ein intern samskapingshub som hadde det første digitale møtet sitt i 2020. I huben kan avdelinga bruka ny læring i prosjekta til kommunen og spreia kunnskapen vidare ut i organisasjonen.

Nettverk og vegkart for smartbyar

Smartbyen Stavanger deltek aktivt i både regionale, nasjonale og nordiske smartbynettverk. Her deler byane erfaringar og etablerer nye samarbeid. Eit døme er kvikktest-metoden, som blei prøvd ut i Stavanger for første gong i 2020. Ein kvikktest er eit eksperiment som går over seks månader, der me bruker open konkurranse til å velja ut bedrifter som får testa løysingane sine i reelle omgivnader.

Avdelinga var òg med på å utvikla eit nordisk smartbyvegkart i året som gjekk. Målet er å dela arbeidsmetodar og beste praksis, og etablera ein føreseieleg marknad for næringslivet slik at det blir enklare å levera smartbytenester på tvers av landegrenser. Det nordiske smartbyvegkartet skal ferdigstillast i 2021.

Smartbyløysingar i landbruket

I det nordiske smartbynettverket (Nordic Smart City Network) deltek smartbyavdelinga i to prosjekt innanfor folkehelse. Eitt av prosjekta handlar om å kartlegga korleis matproduksjon og grøn infrastruktur (nettverk av naturområde) påverkar ulike nabolag. Bidraget til avdelinga tek utgangspunkt i Storhaug og austre bydel. I 2020 har prosjektgruppa fått god innsikt i arbeidet blant lokale matprodusentar, restaurantar, hobbydyrkarar og logistikkleverandørar. Bidraget til avdelinga tek utgangspunkt i Storhaug og austre bydel. I 2020 har prosjektgruppa fått god innsikt i arbeidet blant lokale matprodusentar, restaurantar, hobbydyrkarar og logistikkleverandørar.

Sensorikk og data i drift

Smartbyavdelinga har bidrege til å etablera fleire sensormålingar for å effektivisera tenesteleveransane i kommunen. Flaumvarsling, bakketemperatur og fyllnivå i gateslukter er nokre av desse. I tillegg har smartbyen etablert eit interkommunalt test- og demonstrasjonssenter for nye sensorar og datavisualisering på Forus Lab.

Forsking og samarbeid med akademia

Smartbyavdelinga har tett kontakt med UiS og forskingsnettverket for smartby. I 2020 har avdelinga teke imot doktorgradsstudentane for nettverket, bidrege i studentoppgåver og formidla innsikt til bachelor- og masterstudentar.