Årsrapport 2020

Tabell 4.5 Oversikt statlege finansieringstiltak med effekt for Stavanger kommune.

Statlege tildelingar av midlar til Stavanger grunna koronasituasjonen (til fri disposisjon)(mill.kr.)
Statlege tildelingar gjennom dei frie inntektene 
Auka rammetilskot (samla sum)171,8
Skjønnsmidlar (samla sum)46,8
Andre finansieringstiltak frå staten 
Redusert arbeidsgivaravgift med 4 prosentpoeng (ekskl. sjølvkosttenester)41,3
Redusert arbeidsgivarperiode for sjuke- og omsorgspengar20,3
Ekstra tildeling integreringsmidlar, utvida intro og opplæring8,3
Sum samla statleg finansering per 31.12.2020288,6
Last ned tabelldata (Excel)