Årsrapport 2020

Tabell 3.7 Driftsinntekter 2020. Alle tal i heile tusen.

LinjeDriftsinntekterRekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikRekneskap i % av budsjettOpphavleg budsjett 2020
1Rammetilskot- 2 948 128 - 2 971 639 - 23 511 99 - 2 802 827
2Inntekts- og formuesskatt- 5 548 456 - 5 430 000 118 456 102 - 5 497 500
3Eigedomsskatt- 215 890 - 215 054 836 100 - 214 000
4Andre skatteinntekter000 0
5Andre overføringar og tilskot frå staten- 369 902 - 361 051 8 851 102 - 297 743
6Overøfringer og tilskot frå andre- 1 361 736 - 1 053 097 308 639 129 - 911 148
7Brukarbetalingar- 442 139 - 452 797 - 10 658 98 - 504 595
8Sals- og leigeinntekter- 876 796 - 810 049 66 747 108 - 807 258
9Sum driftsinntekter - 11 763 047 - 11 293 687 469 360 104 - 11 035 071
Last ned tabelldata (Excel)