Årsrapport 2020

Tabell 3.4 Inntekter i investeringsrekneskapen 2020. Tal i tusen kroner.

 Rekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikOpphavleg budsjett 2020
Kompensasjon for meirverdiavgift 99 643 136 574 36 931 136 462
Tilskot frå andre 157 174 117 988 -39 186 47 100
Sal av varige driftsmidlar 55 240 45 220 -10 020 132 000
Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar 63 525 65 927 2 402 65 927
Bruk av lån 521 932 717 362 195 430 637 041
Sum investeringsutgifter 897 513 1 083 071 185 558 1 018 530
Last ned tabelldata (Excel)