Årsrapport 2020

Tabell 3.36

Økonomisk oversikt - driftRekneskap 2020Budsjett 2020Rekneskap 2019Budsjett 2019Rekneskap 2018Rekneskap 2017
Driftsinntekter      
Andre sals- og leigeinntekter   2    
Overføringar med krav til motyting 1 662   4 612 1 250 1 354 107
Rammetilskot      
Andre statlege overføringar 33 471 33 000    100 50 100
Sum driftsinntekter 35 133 33 000 4 614 1 250 1 454 50 207
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter 2 342   9 582 7 301 5 897 352
Sosiale utgifter 586   2 370 1 627 1 385 66
Kjøp av varer og teneste som inngår i teneste produksjon 6 190 1 654 16 742 22 963 7 307 802
Kjøp av tenester som erstattar teneste produksjon 220  - 200   2 181 0
Overføringar 3 220   4 121 917 1 980 184
Avskrivingar 37   23    
Sum driftsutgifter 12 595 1 654 32 638 32 808 18 750 1 404
Brutto driftsresultat 22 538 31 346 - 28 024 - 31 558 - 17 295 48 804
Resultat eksterne finanstransaksjonar      
Motpost avskrivingar 37   23    
Netto driftsresultat 22 575  - 28 002 - 31 558 - 17 295 48 804
Bruk av bundne fond 10 386 10 386 31 508 31 508 48 804  
Sum bruk av avsetningar 10 386 10 386 31 508 31 508 48 804  
Overført til investeringsrekneskapen   706 706   
Avsett til bundne fond 19 704 24 750 10 386 11 250 31 508 48 804
Sum avsetningar 19 704 24 750 11 092 11 956 31 508 48 804
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk 13 257 16 982 - 7 586 - 12 006 --
Last ned tabelldata (Excel)