Årsrapport 2020

Tabell 3.30 Status gjeld og avdrag per 31. desember 2020. Alle tal i mill. kr.

Låneopptak i 2020 
Startlån mars 2020 220
Startlån september 2020 100
Obligasjonslån, 5 års FRN 366
Låneopptak u/ likviditetseffekt 91
Avdrag 
Sum avdrag 01.01.-31.12.20- 529
Brutto lånegjeld per. 31.12.20(2) 9 832
* 
(1) Ekskl. forplikting EK-foretak og anna langsiktig gjeld. 
(2) Det blir sett av avdrag på obligasjons- og sertifikatlån. Ved berekning av avdrag blir det nytta 30 års nedbetalingstid. 
Last ned tabelldata (Excel)