Årsrapport 2020

Note 2 Kapitalkonto

Balanserekneskapen 31.12.202001.01.2020Endring
Anleggsmidlar31 531 232 30 632 055 899 177
Langsiktig gjeld21 217 277 21 484 630 -267 353
Endring ubrukte lånemiddel (auke +/reduksjon-)499 196 668 038 -168 842
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar anleggsmidlar-28 293 -28 293 0
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar langsiktig gjeld0 0 0
Tilbakeførte terminar startlån721 0 721
Netto endring10 785 579 9 787 170 998 409
Saldo 01.01.  -9 787 170
Auke av kapitalkonto (kreditposteringar)   
Aktivering av fast eigedom og anlegg  -815 137
Korr IB anleggsmidller  -346
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmiddel  -140 188
Kjøp av aksjar og delar  -5 432
Utlån  -499 420
Aktivert eigenkapitalinnskot pensjonskasse  -20 877
Avdrag på eksterne lån  -529 346
Reduksjon pensjonsforpliktingar  -1 170 750
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringar)   
Avgang fast eigedom og anlegg  27 934
Av- og nedskriving av fast eigedom og anlegg  831 945
Avgang utstyr, maskiner og transportmiddel  112
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmiddel  109 427
Avgang aksjar og delar  220
Avdrag på utlån  267 146
Avskriving utlån  210
Bruk av middel frå eksterne lån  946 092
Saldo 31.12.  -10 785 579
Last ned tabelldata (Excel)