Årsrapport 2020

Note 17

Oversikt balanse Inngåande balanse 1.1.2020 overførte frå StavangerInngåande balanse 1.1.2020 overførte frå Rennesøy Inngåande balanse 1.1.2020 overførte frå Finnøy Sum inngåande balanse 1.1.2020Interne mellom-værende mellom kommunane per 31.12.2019Korrigert Inngående balanse 1.1.2020
Eigedelar      
A. Anleggsmidlar28 617 3011 209 400805 35530 632 055030 632 055
I. Varige driftsmiddel14 491 587732 289395 20515 619 080015 619 080
1. Faste eigedommar og anlegg13 759 878708 616387 02814 855 522014 855 522
2. Utstyr, maskiner og transportmiddel731 70923 6738 176763 5580763 558
II. Finansielle anleggsmidlar4 535 843100 39483 3314 719 56804 719 568
1. Aksjar og delar898 27020 18717 506935 9630935 963
2. Obligasjonar000000
3. Utlån2 788 48180 20665 8252 934 51202 934 512
4. Konserninterne langsiktige fordringar 849 09300849 0930849 093
III. Immaterielle eigedelar000000
IV. Pensjonsmiddel9 589 870376 717326 81910 293 407010 293 407
B. Omløpsmiddel3 492 013176 400127 8303 796 243-13 0163 783 226
I. Bankinnskot og kontantar1 781 667141 45199 7322 022 85102 022 851
II. Finansielle omløpsmiddel548 3130279548 5920548 592
1. Aksjar og delar000000
2. Obligasjonar548 3130279548 5920548 592
3. Sertifikat000000
4. Derivat000000
III. Kortsiktige fordringar1 162 03334 94827 8181 224 800-13 0161 211 783
1. Kundefordringar195 12200195 122-12 966182 156
2. Andre kortsiktige fordringar433 41521 97013 944469 329-50469 279
3. Premieavvik533 20212 97813 875560 0540560 054
4. Konserninterne kortsiktige fordringar 294002940294
Sum eigedelar32 109 3141 385 799933 18534 428 298-13 01634 415 281
C. Eigenkapital1 245 30751 87585 4131 382 59401 382 594
I. Eigenkapital drift 976 22451 28971 4961 099 01001 099 010
1. Disposisjonsfond703 90139 05153 557796 5090796 509
2. Bundne driftsfond123 4472 8838 246134 5760134 576
3. Meirforbruk i driftsrekneskapen000000
4. Mindreforbruk i driftsrekneskapen 148 8779 3559 693167 9240167 924
II. Eigenkapital Investering269 08258613 917283 5840283 584
1. Ubunde investeringsfond218 72130012 746231 7670231 767
2. Bundne investeringsfond50 3612861 17051 817051 817
3. Udekt utgjorde i investeringsrekneskapen000000
III Annen eigenkapital 9 324 271297 469122 9789 744 71809 744 718
1. Kapitalkonto9 364 113297 930125 1279 787 17009 787 170
2. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen drift-39 841-461-2 149-42 4510-42 451
2. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen investering 000000
D. Langsiktig gjeld19 806 072985 769692 78921 484 630021 484 630
I. Lån8 786 494546 298315 9259 648 71709 648 717
1. Gjeld til kredittinstitusjonar2 790 694546 298315 9253 652 91703 652 917
2. Obligasjonslån5 930 000005 930 00005 930 000
3. Sertifikatlån000000
4. Konsernintern langsiktig gjeld 64 0000064 000064 000
5. Anna langsiktig gjeld 1 800001 80001 800
II. Pensjonsforplikting11 019 578439 471376 86411 835 913011 835 913
E. Kortsiktig gjeld1 733 66450 68632 0051 816 355-13 0161 803 339
I. Kortsiktig gjeld1 733 66450 68632 0051 816 355-13 0161 803 339
1. Leverandørgjeld450 89210 8687 558469 318-12 789456 529
2. Likviditetslån000000
3. Derivat000000
4. Anna kortsiktig gjeld1 282 77239 81824 4471 347 037-2271 346 810
5. Premieavvik000000
Sum eigenkapital og gjeld32 109 3141 385 799933 18534 428 298-13 01634 415 281
F. Memoriakonti000000
I. Ubrukte lånemiddel584 60471 13612 298668 0380668 038
II. Andre memoriakonti20 8043 817024 621024 621
III. Motkonto for memoriakontiene-605 408-74 953-12 298-692 6580-692 658
Last ned tabelldata (Excel)