Årsrapport 2020

Note 13

Bundne fond Behaldning 01.01.2020  Avsetningar  Bruk av fond  Behaldning 31.12.2020
Bundne driftsfond    
Sjølvkostfond32 404 44 544 -1 773 75 175
Øyremerkte middel85 799 133 351 -85 799 133 351
Interkommunal beredskap mot akutt forureining  - IUA 5 987 1 737 0 7 724
Nye Stavanger/reformstøtte kommunesamanslåing 10 386 19 704 -10 386 19 704
Sum 134 576 199 336 -97 958 235 954
Bundne investeringsfond    
Startlån 10 516 90 0 10 606
Øyremerkte middel4 959 2 157 -4 959 2 157
Utbyggjarbidrag36 080 0 0 36 080
Andre bundne investeringsfond263 4 0 266
Sum51 817 2 251 -4 959 49 109
Last ned tabelldata (Excel)