Årsrapport 2020

Note 11 – 3

Pensjonskostnad og premieavvik KLP SPKSum
 Årets pensjonsopptening, noverdi444 64090 500535 140
 Rentekostnad av kommen pensjonsforplikting335 17748 701383 878
 Forventa avkasting på pensjonsmidla-367 262-43 119-410 381
 Adminstrasjonskostnad27 4623 16130 623
ABerekna netto pensjonskostnad (inkl. adm)440 01799 243539 260
BForfall pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)515 701100 112615 813
CÅrets premieavvik (B-A)75 68386976 553
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsrekneskapen KLP SPKSum
Forfall pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)515 701100 112615 813
CÅrets premieavvik-75 683-869-76 552
DAmortisering av tidlegare års premieavvik 106 495-1 005105 490
EBrutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering  546 51298 238644 750
GPensjonstrekk tilsette74 42321 16795 590
 Årets regnskapsførte pensjonsutgift 472 08977 071549 160
Akkumulert premieavvik KLPSPK Sum
Sum gjenståande premieavvik tidlegare år (pr. 01.01.) 490 676236490 912
Årets premieavvik 75 68386976 552
Sum amortisert premieavvik dette året -106 4951 005-105 490
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 459 8642 110461 974
Arbeidsgivaravgift av akkumulert premieavvik 64 84129865 138
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 524 7052 408527 112
Pensjonsmiddel og pensjonsforpliktingar KLPSPKSum
Netto pensjonsforpliktingar pr. 01.01. 995 475356 4461 351 922
Årets premieavvik -75 683-869-76 552
Amortisert premieavvik  106 495-1 005105 490
Estimatavvik (ført direkte mot eigenkapitalen) -328 795-147 503-476 298
Verknaden av planendringar (ført direkte mot eigenkapitalen) -581 4530-581 453
Nettoeffekt av fisjon/fusjon  2 70702 707
Netto pensjonsforpliktingar pr. 31.12. 118 746207 070325 816
 Av dette:   
 Brutto pensjonsforplikting9 744 0721 530 64411 274 716
 Pensjonsmiddel-9 625 326-1 323 574-10 948 900
 Arbeidsgivaravgift av netto pensjonsforplikting16 74329 19745 940
Last ned tabelldata (Excel)