Årsrapport 2020

Konsolidert Øk. oversikt balanse

Økonomisk oversikt balanseNote12/31/2020
A. Anleggsmidlar  34 116 308
I. Varige driftsmiddel  17 481 774
1. Faste eigedommar og anlegg4 16 628 910
2. Utstyr, maskiner og transportmiddel4 852 864
II. Finansielle anleggsmidlar  4 916 664
1. Aksjar og delar5 1 789 745
2. Obligasjonar 0
3. Utlån6 3 126 919
III. Immaterielle eigedelar 0
IV. Pensjonsmiddel10 11 717 870
B. Omløpsmiddel2 4 162 797
I. Bankinnskot  2 252 099
II. Finansielle omløpsmiddel  620 067
1. Aksjar og delar 0
2. Obligasjonar7 620 067
3. Sertifikat 0
4. Derivat 0
III. Kortsiktige fordringar  1 290 632
1. Kundefordringar  250 168
2. Andre kortsiktige fordringar  486 715
3. Premieavvik  553 749
Sum eigedelar  38 279 105
EIGENKAPITAL OG GJELD  
C. Eigenkapital  14 300 780
I. Eigenkapital drift  1 506 249
1. Disposisjonsfond  1 248 193
2. Bundne driftsfond11 258 056
3. Meirforbruk i driftsrekneskapen 0
4. Mindreforbruk i driftsrekneskapen 0
II. Eigenkapital investering  354 026
1. Ubunde investeringsfond  278 274
2. Bundne investeringsfond11 75 752
3. Udekt utgjorde i investeringsrekneskapen 0
III. Annan eigenkapital  12 440 505
1. Kapitalkonto3 12 367 951
2. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen drift  72 555
3. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen investering 0
D. Langsiktig gjeld  22 108 805
I. Lån  9 953 688
1. Gjeld til kredittinstitusjonar8 3 023 688
2. Obligasjonslån8 6 930 000
3. Sertifikatlån 0
II. Pensjonsforplikting10 12 155 117
E. Kortsiktig gjeld  1 869 520
I. Kortsiktig gjeld2 1 869 520
1. Leverandørgjeld  424 471
2. Likviditetslån 0
3. Derivat 0
4. Anna kortsiktig gjeld  1 445 049
5. Premieavvik 0
Sum eigenkapital og gjeld  38 279 105
F. Memoriakonti 0
I. Ubrukte lånemiddel  501 026
II. Andre memoriakonti  21 066
III. Motkonto for memoriakontiene - 522 092
Last ned tabelldata (Excel)