Årsrapport 2020

14.1 Hovedoversikt drift

Økonomisk oversikt driftNoteRekneskap 2020Justert budsjett 2020Opphavleg budsjett 2020
Driftsinntekter    
1 Rammetilskot 2 948 1282 971 6392 802 827
2 Inntekts- og formuesskatt 5 548 4565 430 0005 497 500
3 Eigedomsskatt 215 890215 054214 000
4 Andre skatteinntekter 000
5 Andre overføringar og tilskot frå staten 369 902361 051297 743
6 Overføringar og tilskot frå andre 1 361 7361 053 097911 148
7 Brukarbetalingar19442 139452 797504 595
8 Sals- og leigeinntekter 876 796810 049807 258
9 Sum driftsinntekter 11 763 047 11 293 687 11 035 071
Driftsutgifter    
10 Lønnsutgifter205 373 4975 182 4965 192 458
11 Sosiale utgifter11,201 276 2221 310 0381 354 152
12 Kjøp av varer og tenester213 479 6503 540 0343 343 424
13 Overføringar og tilskot til andre 1 025 1981 001 473840 623
14 Avskrivingar4530 203330 383328 770
15 Sum driftsutgifter 11 684 76911 364 42411 059 427
16 Brutto driftsresultat 78 278-70 737-24 356
Finansinntekter/-utgifter    
17 Renteinntekter 136 100151 072242 519
18 Utbytter5277 857277 600295 600
19 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel 6 7443 4000
20 Renteutgifter 232 345256 980339 077
21 Avdrag på lån10348 950349 162391 962
22 Netto finansutgifter -160 593-174 070-192 920
23 Motpost avskrivingar 530 203330 383328 770
24 Netto driftsresultat 447 88885 576111 494
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:    
25 Overføring til investering -252 298-252 190-259 334
26 Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond13,14-101 37818 9041 138
27 Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond -262 136-20 210146 702
28 Bruk av tidlegare års mindreforbruk24167 924167 9200
29 Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat -447 888-85 576-111 494
30 Framførte til inndekning i seinare år (meirforbruk) 000
Last ned tabelldata (Excel)