Årsrapport 2020

8.6 Økonomi

Rekneskapen for for by- og samfunnsplanlegging viser eit mindreforbruk på kr 2,7 mill. av ei budsjettramme på kr 75,3 mill. Dette svarer til ein forbruksprosent på 96,4.

Stab har eit mindreforbruk på kr 3,9 mill. Det positive avviket kjem av ei forskyving av konsulentutgifter til 2021 i samband med retakseringa av alle bustad-, fritids-, og næringseigedommar i kommunen. Budsjettet til konsulentutgifter ligg på stab, og må sjåast i samanheng med meirutgiftene på byutvikling.

Mindreforbruket hos byggesak og byantikvar kjem av meirinntekter på byggesak og mindreforbruk på byantikvar. Formidlingsmillionen, eit informasjonstiltak for huseigare i trehusbyen, har eit underforbruk på grunn av både korona og kapasitet hos byantikvaren, og at midlar til ei stilling blei ståande ubrukte fram til ny medarbeidar starta opp i august 2020.

Byggesak blir drive etter sjølvkostprinsippet. Rekneskapsresultatet ved utgangen av 2020 viser eit mindreforbruk, og det er avsett kr 2,5 mill.  til bunde driftsfond.

Beredskap og samfunnsutvikling har eit meirforbruk på kr 0,2 mill. Avviket ligg i hovudsak på beredskapstenesta. Koronapandemien har kravd store ressursar, og dette har ført til utsette oppgåver i 2020.

Kart og digitale tenester går i tilnærma balanse.