Årsrapport 2020

8.5 Beredskap og samfunnsutvikling

Avdeling for beredskap og samfunnsutvikling har ansvar for det strategiske arbeidet til kommunen innanfor samfunnstryggleik, områdeløft, folkehelse og klimatilpassing. Avdelinga har òg eit særskilt ansvar ved beredskapssituasjonar.

Samfunnstryggleik

2020 blei eit veldig annleis år for avdelinga, sidan koronapandemien har definert mykje av aktivitetsbiletet for beredskap og bandlagt betydelege ressursar sidan staben blei sett.

Handterte hendingar 2020

Beredskapsstaben blei sett ved fleire hendingar i 2020:

  • januar blei det sett stab i samband med storbrannen på Sola flyplass.
  • januar blei det sett beredskapsstab i samband med koronapandemien, denne situasjonen held fram inn i 2021.
  • –11. februar blei det sett beredskapsstab i samband med høg vasstand. Tiltak blei sette i verk og situasjonen handtert.
  • Omfattande cyberangrep i Noreg hausten 2020 er følgde opp, men det har ikkje vore behov for å setta beredskapsstab.

Det blir gjennomført rutinemessig evaluering etter større hendingar, og identifiserte læringspunkt skal følgast opp av tenesteområda.

Øvingar

Leiarteamet til kommunedirektøren har fått opplæring i proaktiv metode og beredskapsplan for å styrka evna til å leia i beredskapssituasjonar. Av omsyn til ressurssituasjonen til dei andre tenesteområda har det vore færre øvingar enn vanleg, men pandemien har gitt mykje praktisk erfaring med beredskapsarbeid.

Prosjekt

Heilskapleg risiko- og sårbaranalyse blei lagd fram for kommunestyret i januar 2020.

Ny beredskapsplan blei ferdigstilt i samband med kommunesamanslåinga og dekker dei ulike identifiserte hendingane som utløyser ein beredskapssituasjon.

Pandemisituasjonen og kapasitetsutfordringar ved avdelinga har påverka framdrifta og gjennomføringa av fleire planlagde prosjekt gjennom året.

Informasjonssenter for befolkninga: Her handlar det om å sjå på løysingar som sikrar kommunikasjon og kontaktpunkt med befolkninga i tilfelle kriser med utfall av EKOM (elektronisk kommunikasjon). Prosjektet er ikkje fullført.

Prosjekt 17. mai: Arrangementet blei avlyst.

Eigenberedskapsveka 2020: Avdelinga hadde planlagt ein kampanje for å styrka eigenberedskapen og gjera innbyggarane mindre avhengige av hjelp i ein innleiande fase av ei krise eller katastrofe. Kampanjen måtte gå ut på grunn av koronasituasjonen.

Folkehelse

I 2020 har hovudprioriteringa vore å sikra folkehelseperspektivet i planarbeidet til kommunen, jf. folkehelselova §§ 4 til 7. Folkehelserådgivarane har hatt ei sentral rolle i planlegginga og etableringa av eit nytt administrativt planforum, som skal sikra tverrfagleg samarbeid og koordinering av areal- og samfunnsplanar. I tillegg skal forumet vera eit sentralt verkemiddel for å sikre interessene til barn og unge i planlegginga.

Pandemien vil sannsynlegvis føra til auka sosiale forskjellar i helse, og dette er noko me har hatt særleg merksemd på dette året.

Arbeidet med ny strategi for folkehelsearbeidet er starta opp.

Det er gjort eit forarbeid til ny strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft.

Områdesatsinga på Storhaug

Områdesatsinga på Storhaug var i 2020 i sitt tredje driftsår, og det er igangsett ei rekkje organisatoriske, fysiske, miljømessige og sosiale tiltak. I 2020 har prosjektet lytta til stemmene til ungdommen og lagt til rette for medverknad. 13 ungdommar med fleirkulturell bakgrunn har fått opplæring i intervjuteknikk og kvalitativ metode, og rundt 60 intervju er loggførte og analyserte. Resultata av innsiktsarbeidet skal løfta fram stemmene til unge på Storhaug, og motivera dei til å delta i diskusjonar om spørsmål som gjeld dei. Ungdommane har òg testa ut dei digitale verktøya Decidim og Your priorities. Folkebudsjettering gjennom Decidim er testa ut i ungdomsklubbane på Storhaug og i Hillevåg.

I 2020 er òg bydelsfellesskapet i Kvitsøygata 3vidareutvikla, som skal bli eit miljø for tenesteutvikling, tenesteyting og innovasjon saman med relevante aktørar. Lokalet skal òg vera ein møteplass som legg til rette for aktivitet og deltaking. Koronasituasjonen har gitt nyttige refleksjonar rundt kor viktig det er å skapa gode fysiske knutepunkt i bydelen.

Områdeløft Hillevåg

Områdeløft Hillevåg 2018–2020 er i gang  i samsvar med plan og vedtak. Statusrapport for arbeidet blei lagt fram i kommunalutvalet i sak 109/20. I tillegg blei vidareføring av områdeløft Hillevåg behandla i sak 110/20. Kommunestyret har vedteke vidare satsing på områdeløft i Hillevåg for 2021–2023.

Klimatilpassing

Klimatilpassing blir omtalt under kapittel 2.5 Grøn spydspiss.

Mangfald og inkludering

Tilskotsordningar og prosjekt legg til rette for frivillige og ideelle organisasjonar som jobbar strategisk for mangfald og inkludering. I 2020 blei det mellom anna tildelt folkehelsemidlar til KIA, Islamsk opplæringssenter, Home-Start, Flam Noreg, Open Hands for you og Hekta.

I samarbeid med kommunikasjonsavdelinga blei det laga ei koronarettleiing som Islamsk opplæringssenter og Flam Noreg nytta i informasjonsarbeidet sitt.

Prosjektgruppa for områderegulering i Hillevåg har hatt møte med ulike innvandrargrupper i Hillevåg i samband med høyringsrundar.

Kriminalitetsførebygging

Nordic Safe Cities

Stavanger er medlem av det nordiske samarbeidet Nordic Safe Cities, som jobbar mot radikalisering og valdeleg ekstremisme. I 2020 har Stavanger delteke i eit prosjekt om trygge byrom. Stavanger er òg med i Trygg By Norge, initiert av Gjensidigestiftelsen og Nordic Safe Cities.

Samver

Stavanger kommune leier den regionale gruppa Samver, som arbeider for å kjempa mot radikalisering og valdeleg ekstremisme. Gruppa består av kommunar, fylkeskommunar, kriminalomsorg, politi, PST og RVTS vest. Samver har eit rådgivingsteam som rettar seg mot pårørande til anteke radikaliserte, og arrangerer ein årleg konferanse. I 2020 har det vore fem møte med heile gruppa, i tillegg til møte om ei ny mentorutdanning.

I tillegg har Stavanger hatt fire saker som har blitt handterte av kommune/politi/PST – med møte og oppfølging.

Politiråd

Politiråd og politikontaktar er blant prioriteringane i nærpolitireforma. Politiråd er eit formalisert samarbeid mellom politiet og kommunen om kriminalitetsførebygging og tryggleik i lokalsamfunnet.

Det er utarbeidd ein politirådsavtale, og det er gjennomført 12 møte i 2020.

Politirådet har blitt samde om følgande satsingsområde:

  1. Førebygging av vald og seksuelle overgrep
  2. Førebygging av kriminalitet blant barn og unge
  3. Sikring av det offentlege rommet
  4. Samarbeid knytt til oppfølging av innbyggarar med rus- og psykiatri-utfordringar
  5. Økonomisk kriminalitet, inkludert arbeidslivskriminalitet


Digitale truslar

Auka kunnskap og medvit knytt til straum og EKOM

Dette var eit planlagt satsingsområde for 2020 som har blitt utsett som følge av pandemihandteringa. Det er igangsett eit arbeid for å etablera ein strategi for cybertryggleik. Dette blei ikkje fullført i 2020, men vil takast opp i 2021, samtidig som straum og EKOM vil vera ein viktig del av strategien for samfunnstryggleik som blir utarbeidd i 2021.