Årsrapport 2020

7.7 Bu og aktivitet nord og sør

Brukarundersøking som del av brukarmedverknaden

Brukarmedverknad bidreg til auka trefftryggleik med tanke på utforminga og gjennomføringa av både generelle og individuelle tilbod til menneske med ei utviklingshemming. I 2020 blei det utarbeidd eit opplegg for brukarundersøking blant bebuarar i bufellesskap. Opplegget kombinerte ulike metodar, slik at flest mogleg bebuarar skulle få høve til å delta og uttrykka si meining om tenestene dei får. Smittevernrestriksjonar gjorde det vanskeleg å gjennomføra brukarundersøkinga som planlagt, og undersøkinga er utsett inntil vidare.

Dagsentertilbodet endra av korona

ADL-ferdigheiter
      ADL-trening er oppøving i ferdigheiter som trengst i kvardagslivet, som av- og påkleding, matlaging og personleg hygiene.

ADL-trening er oppøving i ferdigheiter som trengst i kvardagslivet, som av- og påkleding, matlaging og personleg hygiene.

Koronapandemien førte til at dagsentertilbodet for bebuarane i bufellesskap stengde. Bebuarane fekk i staden dagtilbodet sitt i bufellesskapet. Tilsette frå dagsentera har bidrege inn i aktivitetstilbodet. Dette har auka kunnskapen om dagaktivitetar for brukargruppa, og endra merksemda frå matlaging, reingjering, ADL-ferdigheiter etc. Ei erfaring er at det for enkelte bebuarar har vore gunstig å få dagtilbodet sitt i bustaden. Dagane har vore rolegare ved at dei ikkje har måtta reisa ut av bustaden, og ved at dei har fått ha den same personalgruppa rundt seg.

Utviding av Leve HELE LIVET-satsinga

Positiv åtferdsstøtte (PAs)
        Positiv åtferdsstøtte (PAs) er eit overordna rammeverk for å systematisera det miljøterapeutiske arbeidet.

Positiv åtferdsstøtte (PAs) er eit overordna rammeverk for å systematisera det miljøterapeutiske arbeidet. Metodikken skal bidra til å førebygga og redusera utfordrande åtferd, og auka livskvalitet, inkludering og deltaking.

Arbeidet med å legga til rette Leve HELE LIVET-satsinga for personar med ei utviklingshemming starta hausten 2019. I 2020 har bufellesskapverksemdene arbeidd med ein trinnvis implementeringsplan; dette arbeidet er ikkje ferdigstilt og vil halda fram i 2021. Bufellesskapverksemdene har sendt ut informasjon til tilsette og pårørande for å sikra at alle får god informasjon om innhaldet, og kva satsinga betyr for både tilsette, brukarar og pårørande. Verksemdene har òg starta med å legga til rette for innføring i metodikken Positiv åtferdsstøtte (PAs), og vil vidareføra dette arbeidet i 2021.

Implementering av MAP i gang

Ei kompetent og fagleg sterk personalgruppe er viktig for å kunna gi trygge og gode tenester til bebuarane i bufellesskap. Bufellesskapverksemdene er pilotar i innføringa av MAP (møte med aggresjonsproblematikk). Dette er eit heilskapleg opplæringsprogram i å forhindra vald og sørga for at brukar og personell opplever seg trygge. Implementeringa av metoden har starta og vil halda fram i 2021.

Meir differensierte butilbod

Ventelistene til bustad i bufellesskap har auka jamt dei siste åra. I 2020 har arbeidet med å differensiera ventelistene starta opp. Formålet med dette er å få kartlagt det reelle bustadbehovet til brukarane som står på venteliste. Kartlegginga kan gi kommunen eit bilete på kva tenester som manglar, så fleire skal kunna bu i eiga leilegheit framfor å få døgnomsorg. Dette vil vera ein del av Leve HELE LIVET-satsinga for brukargruppa.

I 2020 har Stavanger kommune etablert ein modell for privat og kommunalt samarbeid, der personar med utviklingshemming blir gitt moglegheit til å finansiera kjøp av eigen bustad som alternativ til å leiga bustad. Denne modellen blir kalla Stavanger-modellen. Modellen inneber at kommunen er byggherre for særskilt tilpassa bustader i eit bufellesskap organisert som eit burettslag. Kommunen vil drifta og eiga ein personalbase i bufellesskapet.

Hinna bufellesskap er i ferd med å ferdigstillast, med planlagd innflytting i byrjinga av 2021. Smartby Stavanger og avdelinga for velferdsteknologi ved Helsehuset har vore tilknytta byggeprosjektet for å hjelpa til med smarte løysingar for framtidige behov. Kvar bueining har tekniske løysingar knytte til mellom anna kommunisering med personal frå leilegheit, og dessutan kontroll over kven som ringer på døra. Fleire smarte løysingar er tilrettelagde og kan enkelt takast i bruk dersom behov skulle oppstå. Bustadene blei tildelte brukarar på vårparten, der pårørande fekk tilbod om å sjå planteikningar over bufellesskapet og informasjon om verksemda som bufellesskapet tilhøyrer. I slutten av 2020 har det vore halde felles informasjonsmøte med pårørande til bebuarar som skal flytta inn. Bufellesskapet har òg samarbeidd med dei kommunale tenestene bebuarane får allereie, for å gjera overgangen til ny bustad så lett som mogleg.

Innlemming av to bufellesskap i BUA nord

I 2020 har BUA nord innlemma to bufellesskap frå Rennesøy og Finnøy i verksemda. Mellom anna er det jobba med rutinar og løysingar i ny kommune. Dei tilsette i dei to bufellesskapa har fått tilgang til eit større fagleg miljø å kunna drøfta problemstillingar og utfordringar med.

Økonomi

Bufellesskapa viser eit rekneskapsresultat tilnærma i balanse, med ein forbruksprosent på 99,97 av ei ramme på kr 529 mill. Bufellesskapa har hatt utgifter knytte til koronapandemien på samanlagt kr 12 mill. I 2. tertial blei det gjort ei budsjettstyrking knytt til koronarelaterte utgifter på kr 5 mill.

Det er nokre variasjonar mellom dei ulike bufellesskapa. Bu og aktivitet nord og sør har eit samla meirforbruk på kr 3,2 mill., medan bu og aktivitet psykisk helse har eit mindreforbruk på kr 3,4 mill. Utsett innflytting i planlagde nye bufellesskap har redusert kostnadene. I tillegg har det vore eit mindreforbruk på varer og drift. Dette kjem av eit lågare aktivitetsnivå, færre kurs og reiser og dessutan endringar som er sette i verk for å finansiera styrkt kompetanse.

I 2020 har bu og aktivitet sør og nord samarbeidd for å sikra ei meir effektiv turnusplanlegging som skal redusera kostnadene. Dette arbeidet blir avslutta ved inngangen til 2021.