Årsrapport 2020

7.5 Heimebaserte tenester

Redusert tilbod under pandemien

I nedstengingsperioden frå mars til april fekk brukarar med tenester frå heimebaserte tenester eit noko redusert tilbod. Tenesteomfanget blei vurdert for den enkelte mottakaren og halde på eit nødvendig og forsvarleg nivå. Mellom anna fekk nokre færre besøk frå heimesjukepleia per dag i ein periode. Fleire brukarar takka òg nei til tilbodet i periodar, fordi dei var redde for smitte. Dei miljøterapeutiske einingane endra måten dei var i kontakt med brukarane på. Oppfølging skjedde på telefon og digitalt. Brukarar fekk tilbod om samtalar i samband med turar ute, noko mange opplevde som positivt. Aktivitetssentera for menneske med psykiske utfordringar har vore delvis stengde i 2020. Det har redusert tilbodet og den sosiale aktiviteten til denne brukargruppa betydeleg.

Prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati utvida

Det treårige prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati starta som ein pilot ved Eiganes og Tasta heimebaserte tenester og Byfjord helse- og velferdskontor hausten 2018. Erfaringane frå piloten viste at avviklinga av bestillar-/utførarmodellen, og innføringa av ny finansieringsmodell, førte til at ansvar og roller mellom helse- og velferdskontora og heimebaserte tenester blei endra, og at nye samhandlingsrutinar må etablerast. Piloten blei derfor avslutta hausten 2020. Det blei vedteke å utvida prosjektet til å gjelda alle helse- og velferdskontora og alle verksemdene i heimebaserte tenester i kommunen.

Nytt pasientforløp for nye brukarar av tenestene

Som ein del av Leve HELE LIVET-satsinga blei eit pasientforløp for nye brukarar implementert i 2020. Målet med pasientforløpet er at fleire skal klara seg sjølve best mogleg etter målretta og tidsavgrensa oppfølging, og at fleire skal få kvardagsrehabilitering, kvardagsmeistring, velferdsteknologi og tenester i sjukepleieklinikken. Pasientforløpet er designa for å gjera tydeleg at kommunen jobbar for å nå målet om meistring hos alle som søker tenester frå første dag. Å arbeida med forventningsavklaringar var ei av tilrådingane frå Rogaland Revisjon IKS, i rapporten «Kvalitet i eldreomsorgen – leve hele livet». For å lykkast med pasientforløpet må samhandlinga mellom fagpersonane vera godt koordinert slik at brukaren når måla sine.

Prosjektet Sammen om bruker

Prosjektet Sammen om bruker var ein del av omstillingsprogrammet, og hadde som mål å definera og gjera tydelegare ansvarsområda, arbeidsoppgåvene og rollefordelinga mellom heimesjukepleie, miljøteneste og praktisk bistand. Resultatet av ei kartlegging av forbetringsområde har danna grunnlag for vidare arbeid med samhandlinga internt i verksemdene i 2020. Arbeidet held fram gjennom Friere faglighet og mindre byråkrati, nytt pasientforløp og dessutan prosjektet Felles bruker – felles innsats.

Ny finansieringsmodell innført

Den nye budsjettfinansieringsmodellen som erstattar den tidlegare ABI-modellen (aktivitetsbaserte inntekter), blei innført 1. januar 2020 i alle verksemdene i heimebaserte tenester. Viktige mål med den nye modellen er forenkling, mindre detaljstyrt tildeling, større økonomisk føreseielegheit og mindre administrasjon. Heimebaserte tenester er den siste av helse- og omsorgstenestene som går over til rammefinansiering. ABI-modellen er dermed avslutta som finansieringsmodell innanfor helse- og velferdstenestene i Stavanger kommune.

Organisatoriske endringar ved kommunesamanslåinga

I samband med kommunesamanslåinga 1. januar 2020 blei ansvaret for å gi tenester til brukarar på Austre Åmøy overført frå Eiganes og Tasta heimebaserte tenester til heimetenesta i Rennesøy. Det førte til ein auke i oppdragsmengda og auka talet på brukarar for Rennesøy helse- og omsorgssenter.

For å bygga eit meir robust fagmiljø rundt brukarar som får miljøteneste i eigen heim, blei Rennesøy og Finnøy miljøterapeutiske eining etablert 1. januar 2020. Brukarane og tilsette frå dei to tidlegare kommunane blei då samla i denne eininga. Avdelinga har kontor og oppmøtestad i Vikevåg, medan driftsansvaret er lagt til Eiganes og Tasta heimebaserte tenester. Brukarane får framleis tenesta der dei bur.

Tilrettelegging for fire sjukepleieklinikkar

Tilbodet og drifta av sjukepleieklinikken blei flytta frå Helsehuset til to av verksemdene i heimebaserte tenester våren 2019. Etter ein gjennomgang av effekt og moglegheiter for auka bruk av sjukepleieklinikkane blei det hausten 2020 vedteke at det skulle etablerast sjukepleieklinikk i ytterlegare to verksemder. Lokale til dei to nye sjukepleieklinikkane i Madla og Tjensvoll heimebaserte tenester og Hillevåg og Hinna heimebaserte tenester blei ferdigstilte i desember, og opnar i januar 2021.

Alle verksemdene samlokaliserte

Tilrettelegging av lokale for samlokalisering av Hillevåg og Hinna heimebaserte tenester starta våren 2019. Ombygginga og utvidinga av avdeling Hillevågs eksisterande lokale i Torgvegen 15 blei ferdig i byrjinga av 2020. Frå og med mars 2020 var dermed alle verksemdene i heimebaserte tenester samlokaliserte.

Økonomi

Rekneskapen for tenesteområdet heimebaserte tenester viser eit meirforbruk på kr 2,5 mill. av ei samla budsjettramme på kr 453,5 mill. Dette utgjer ein forbruksprosent på 100,55. Brukarmassen er tilsvarande lik i 2020 som i 2019, men brukartyngda har blitt redusert med 12,5 prosent. Dette kjem av at brukargruppa med høge vedtak har blitt redusert. Helse- og velferdskontora og heimebaserte tenester har via prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati jobba saman for å gi rett antal timar til brukarane. I den nye finansieringsmodellen beheld verksemdene budsjettmidlane, noko som gjer det meir føreseieleg sidan lønnskostnadene ikkje varierer like mykje som brukartyngda.

Ein av grunnane til eit betydeleg lågare meirforbruk i 2020 er arbeidet rundt vikarbruk. Det blei i 2019 starta eit arbeid med å få redusert bruken av vikarar ved å tilsetta fleire sjukepleiarar, noko som har gjort at vikarkostnadene hos dei fire verksemdene til saman er reduserte med kr 14 mill. Korona og stengde tenester kan òg ha hatt ein innverknad på denne reduksjonen. Denne reduksjonen må òg sjåast i samanheng med auke i lønn hos heimebaserte tenester.