Årsrapport 2020

7.2 Helse- og velferdskontor

Nytt pasientforløp implementert

Kommunalt palliativt team (KPT)
      Kommunalt palliativt team (KPT) består av lege og sjukepleiar med spesialisering i lindrande omsorg og behandling/palliasjon.

Kommunalt palliativt team (KPT) består av lege og sjukepleiar med spesialisering i lindrande omsorg og behandling/palliasjon. Teamet jobbar tverrfagleg og kan bidra med praktisk bistand, rådgiving og kompetanseheving. KPT vil, saman med eksisterande helsepersonell, kartlegga behovet til pasienten og skreddarsy helsehjelp ut frå behovet.

Kven er me til for?
KPT er ei teneste for pasientar som har ein livstruande sjukdom og har behov for lindrande behandling. Tilbodet er basert på behovet til pasienten, ikkje diagnose, prognose eller alder. Tenesta blir tilboden uavhengig av bustad.

Som ein del av arbeidet med å styrka Leve HELE LIVET-satsinga blei pasientforløp for nye brukarar implementert i 2020. Målet med pasientforløpet er at fleire skal klara seg sjølve best mogleg etter målretta og tidsavgrensa oppfølging, og at fleire skal få kvardagsrehabilitering, kvardagsmeistring, velferdsteknologi og tenester i sjukepleieklinikkane. I tillegg er det eit mål at fleire brukarar skal få tilbod om hjelp frå kommunalt palliativt team. Pasientforløpet blei designa for å gjera tydeleg at kommunen jobbar for å nå målet om meistring hos alle som søker tenester frå dag 1. Å jobba med forventningsavklaringar var ei av tilrådingane frå Rogaland Revisjon IKS, i rapporten «Kvalitet i eldreomsorgen – leva hele livet».

Auka bruk av velferdsteknologi

Volumet på enkelte velferdsteknologiske løysingar har auka betydeleg frå 2019 til 2020, sjå tabell. Mellom anna auka bruken av elektroniske medisindispenserar, digitale tilsyn og mobil tryggleiksalarm i 2020. Helse- og velferdskontora har gjennom året fått auka kunnskap om kva velferdsteknologi er, og korleis han skal behandlast og settast i drift. Avdeling for velferdsteknologi har hatt jamlege møte med helse- og velferdskontora for å bidra til auka bruk. Målet er at velferdsteknologi skal vera ein integrert del av tenestetilbodet i kommunen, og å legga til rette for ein tryggare, meir aktiv og sjølvstendig kvardag for innbyggarar i Stavanger med behov for helse- og velferdstenester.

LøysingTalet på 31.12.19Talet på 31.12.20Prosentvis auke
Elektronisk medisindispenser 99 117 18 %
Mobil tryggleiksalarm 1 20 2000 %
Døralarm 8 8 0 %
Fallalarm 47 169 260 %
Tabell 7.1 Velferdsteknologi
Last ned tabelldata (Excel)

Relasjonell kapasitet for styrkt samhandling

Relasjonell kapasitet
        Relasjonell kapasitet er evna til å skapa effektive samarbeidsrelasjonar om komplekse og dynamiske tverrfaglege og tverrorganisatoriske oppgåver, når og der behovet oppstår.

Relasjonell kapasitet er evna til å skapa effektive samarbeidsrelasjonar om komplekse og dynamiske tverrfaglege og tverrorganisatoriske oppgåver, når og der behovet oppstår.

Som ein del av prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati ved Byfjord helse- og velferdskontor og Eiganes og Tasta heimebaserte tenester blei det gjennomført ei kartlegging av relasjonell kapasitet i verksemdene. Kartlegginga identifiserte forbetringsområde innanfor kommunikasjon og samhandlinga mellom dei ulike aktørane rundt brukaren. Tiltak for å forbetra desse har blitt ein del av innføringa av pasientforløp i heimebaserte tenester. Dette arbeidet legg no grunnlaget for nye samhandlingsrutinar i oppfølginga av brukarar.

Det treårige prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati starta som ein pilot ved Eiganes og Tasta heimebaserte tenester og Byfjord helse- og velferdskontor hausten 2018. Erfaringane frå piloten viste at avviklinga av bestillar-/utførarmodellen, og innføringa av ny finansieringsmodell, førte til at ansvar og roller mellom helse- og velferdskontora og heimebaserte tenester blei endra, og at nye samhandlingsrutinar må etablerast. Piloten blei derfor avslutta hausten 2020, og det blei vedteke å utvida prosjektet til å gjelda alle helse- og velferdskontora og alle verksemdene i heimebaserte tenester i kommunen.

Ny felles forvaltningseining for Eiganes, Tasta, Rennesøy og Finnøy

Byfjord helse- og velferdskontor blei felles forvaltningseining for kommunedelane Eiganes, Tasta, Rennesøy og Finnøy frå 1. januar 2020. Frå seinhausten 2019 og gjennom første halvår 2020 gjorde helse- og velferdskontoret nye vedtak for alle brukarar i kommunedelane Rennesøy og Finnøy. I nokre saker var det behov for nye kartleggingar for å fornya vedtak og gi rett teneste, og kartleggingsbesøka blei gjennomførte av helse- og velferdskontoret, eventuelt av heimetenesta viss det var meir formålstenleg. Byfjord helse- og velferdskontor vidareførte samhandlingsforuma som blei etablerte med helse- og omsorgssentera i Vikevåg og på Judaberg før samanslåinga.

Helse- og velferdskontora var stengde for publikum i periodar i 2020. Dette har ført til at Byfjord helse- og velferdskontor ikkje har hatt fast nærvær ved innbyggartorga i Vikevåg og på Judaberg. Innbyggarservice ved innbyggartorga har vore viktige samarbeidspartar overfor innbyggarane, gjennom å gi rettleiing om tenester og søknadsgang og dessutan hjelpa til med informasjon og hjelp. Pågangen har ikkje vore stor i 2020.

Heilskaplege og koordinerte tenester

Prosjektet Styrke koordinerende enhet blei vidareført i 2020. Prosjektet har med bakgrunn i data frå intervju og ei innspelssamling gjort tydeleg ansvaret og oppgåvene til den koordinerande eininga og koordinatoren. Prosjektet foreslår at koordinatorrolla hovudsakleg blir teken hand om nær brukarane av tilsette i verksemdene som utfører tenester. Det er utarbeidd ein plan for implementering av tilrådingar, rutinar og kompetanseheving.

Betre samarbeid om utskrivingsklare pasientar frå psykiatrisk divisjon

Stavanger kommune har hatt jamlege samarbeidsmøte med Helse Stavanger HF om utskrivingsklare pasientar. Gjeldande samarbeidsavtalar blir nytta i dette samarbeidet, og talet på utskrivingsklare pasientar som ventar på tilbod frå kommunen, er redusert i 2020. I enkelte tilfelle er det behov for meir prinsipielle vurderingar, og desse blir då tekne med samhandlingsavdelinga ved Helse Stavanger HF.

Styrkt pårørandearbeid

Når helse- og velferdskontora vurderer behov for helse- og omsorgstenester, omfattar det i ein kartleggingsfase oftast ei eller anna form for råd og rettleiing. Behovet blir tilpassa den enkelte, og kan vidare inngå som ein del av tenestene som blir sette i verk. På denne måten blir pårørandestøtte sikra på både forvaltnings- og utførarnivå. Helse- og velferdskontora har fått få førespurnader som berre omfattar behov for opplæring og rettleiing relatert til særleg tyngande omsorgsoppgåver.

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Rogaland Revisjon IKS la i 2020 fram rapporten «Forvaltningsrevisjon, BPA-ordningen, Stavanger kommune 2020». Brukarane er gjennomgåande godt fornøgde med BPA-ordninga. Rapporten viser ein kraftig brukar- og utgiftsvekst dei siste åra. Rogaland Revisjon IKS konkluderer i rapporten med at Stavanger kommune praktiserer BPA-ordninga i tråd med intensjonane i lova. Det blir påpeika at den kommunale utføraren har eit forbetringspotensial når det gjeld oppfølging av assistentane.

Heildøgns bu- og omsorgstenester frå privat leverandør

Ny rammeavtale for kjøp av heildøgns bu- og omsorgstenester blei inngått våren 2019. Avtalen omfattar heildøgns bu- og omsorgstenester til vaksne personar med alvorleg psykisk sjukdom, psykisk utviklingshemming og/eller rusmiddelavhengnad og barnebustader til aktuelle barn og unge. Tidlegare har forseinkingar i planlagde og påbyrja byggeprosjekt for kommunale bufellesskap ført til ein auke i kjøp av heildøgns bu- og omsorgstenester, og at forventa reduksjon i kjøp av slike tenester har blitt forseinka. Stavanger kommune ferdigstiller tre bufellesskap tidleg i 2021. Tildeling av leilegheitene i dei nye bufellesskapa og samarbeid rundt dei nye butilboda i kommunen er påbyrja. Nokre av plassane er tildelte bebuarar som tidlegare har fått tenester frå privat leverandør.

Økonomi

Rekneskapen for helse- og velferdskontora viser eit samla meirforbruk på kr 20,8 mill. av ei budsjettramme på kr 301,4 mill. Dette utgjer ein forbruksprosent på 106,89.

Budsjettavvik er relaterte til kjøp av heildøgns bu- og omsorgstenester, der helse- og velferdskontora hadde ein auke siste halvår på kr 16 mill. samanlikna med første halvår i 2020. Auken er relatert til enkelte brukarar, og må sjåast i samanheng med refusjon for ressurskrevjande tenester der kommunen får refundert store delar av kostnadene.

Administrasjonen inkludert klientutgifter gjekk i balanse i 2020. Kommunale tenester hadde eit budsjettavvik som hovudsakleg er knytt til omsorgslønn og støttekontakt.

I 2020 gjekk den siste verksemda som framleis nytta ABI-modellen, over til ny finansieringsmodell. Dermed blei ABI-modellen hos helse- og velferdskontora avslutta, og budsjetta knytte til denne modellen flytta ut til verksemdene som leverer tenestene. Tidlegare år har ABI-modellen kunna påverka budsjetta til helse- og velferdskontora positivt ved nedgang i aktivitet og negativt ved oppgang i aktivitet. ABI-budsjetta har dermed ingen påverknad av resultatet i 2020.