Årsrapport 2020

7.15 Arbeidstreningssenteret

Arbeidstreningssenteret under korona

Tiltaksplassane
        Arbeidstreningssenteret har arbeidstrening i grupper for ungdom, minoritetsspråklege og langtidsmottakarar av sosialhjelp, i tillegg til jobbverkstad og START.

Arbeidstreningssenteret har arbeidstrening i grupper for ungdom, minoritetsspråklege og langtidsmottakarar av sosialhjelp, i tillegg til jobbverkstad og START. I tillegg blir det gitt individuell oppfølging av KVP-deltakarar i kommunale/private arbeidstreningsplassar, på oppdrag frå Nav-kontora. Arbeidstreningssenteret driftar òg praksisplassar for funksjonshemma (PFF).

I perioden frå mars til juni 2020 blei alle tiltaksplassane ved arbeidstreningssenteret stengde. I denne perioden blei deltakarane følgde opp per telefon og digitalt. Då tilboda opna opp igjen i juni, fekk alle deltakarane i gruppetiltaka eit tilbod i mindre grupper ut frå smittevernomsyn.

Norskundervisninga for deltakarane i gruppetiltaka blei gitt digitalt i heile den perioden gruppetiltaka var stengde. For deltakarar i kvalifiseringsprogrammet er det nasjonalt bestemt i ei mellombels forskrift at tiltaksperioden blir forlengd, noko som har ført til at dei enkelte deltakarane er lengre i tiltaket.

Då tilbodet i jobbverkstaden opna opp igjen i juni, fekk dei unge med aktivitetsplikt tilbod om å møta ein dag i veka, mot det opphavlege tilbodet på fire dagar i veka. Dei enkelte unge får oppfølging per telefon og digitalt dei andre dagane. Tilboda ved jobbverkstaden blei igjen stengde for fysisk frammøte frå november.

Individuell tilpassing av tiltaka

I 2020 har arbeidstreningssenteret gitt tilbod til i underkant av 500 personar, noko som er ein reduksjon på 20 prosent frå året før. I tillegg er det gitt oppfølging til vel 60 personar i arbeidstrening på arbeidsplass, ein auke på vel 40 prosent frå året før. Talet på deltakarar i gruppetiltaka er redusert med i underkant av 30 prosent frå året før. I perioden med avgrensingar i talet på deltakarar i gruppetilboda har det vore prioritert å få etablert fleire arbeidstreningsplassar i både kommunale og private verksemder. Arbeidstreningssenteret har i perioden lagt vekt på å tilby ei individuell tilpassing av tilbodet til den enkelte i tråd med mål i aktivitetsplan og i samarbeid med Nav.

Færre deltakarar i jobbverkstad for unge

220 unge under 30 år har delteke på jobbverkstad som ein del av aktivitetsplikta i 2020. Talet på førespurnader er 45 prosent lågare enn året før, medan talet på deltakarar er redusert med vel 30 prosent. Nedgangen har samanheng med at det i 2019 og byrjinga av 2020 var ein nedgang i talet på nye unge sosialhjelpssøkarar ved Nav-kontora. I periodane med nedstengingar har ikkje Nav-kontora stilt vilkår om å delta i tiltak for å få sosialhjelp.

Av dei vel 220 som har slutta, har 23 prosent fått jobb og 8 prosent gått vidare til skule. 25 prosent har halde fram i ulike arbeidsmarknadstiltak. 6 prosent har halde fram i andre tiltak ved arbeidstreningssenteret etter enda kursperiode.

Stabil utnytting/kapasitet i praksisplassordninga for personar med funksjonsnedsettingar

I underkant av 80 personar, noko som er tilsvarande som året før, har gjennom året delteke i ordninga med praksisplassar for personar med funksjonsnedsettingar (PFF-ordninga). Aktuelle kandidatar er identifiserte i samarbeid med dei vidaregåande skulane, helse- og velferdskontora og dagaktivitetssentera. 15 nye førespurnader har blitt behandla dette året, og 8 nye har starta på praksisplass. Det blir framleis jobba med kartlegging og oppfølging av resten av søknadene. I underkant av 25 prosent av PFF-plassane utløyser statleg refusjon, noko som bidreg til at verksemda kan finansiera oppfølginga av personar i praksisplassordninga.

Evaluering av kommunalt VTA-forsøk

Stavanger kommune får tilskot frå Arbeids- og velferdsdirektoratet tilsvarande ni stillingsheimlar i eit forsøk med kommunalt ansvar for VTA-ordninga. Forsøket er evaluert av Telemarksforskning på vegner av Arbeids- og sosialdepartementet, og rapporten blei publisert hausten 2020.

Stavanger kommune har valt ein todelt modell for forsøket med fire heimlar lagde til kafeen på Lervig sykehjem, og resten av plassane er lyste ut som eit oppdrag (Allservice, avdeling Kvaleberg). Det at Stavanger kommune har valt å bruka både tiltak i kommunal regi som bygger på etablerte strukturar, og å kjøpa plassar frå ei av attføringsbedriftene, har bidrege til at det er mogleg å bygga opp ei heilskapleg teneste rundt VTA-tiltaket. Tilsvarande resultat finn ikkje Telemarksforskning hos dei andre forsøkskommunane. Forsøket er forlengt med eit år, ut 2021, og vegen vidare vil i stor grad avhenga av avgjerder på nasjonalt nivå om ansvar for tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Deltakarane i forsøket ved Lervig sykehjem blei permitterte frå mars til august i samband med at sjukeheimen og kafeen blei stengde for alle andre enn tilsette ved sjukeheimen og bebuarar. Frå august er det funne andre arbeidsoppgåver i sjukeheimen, mellom anna ved hovudkjøkkenet, vaktmeisterteneste og i kafeen for å tilby mat til dei tilsette.

Økonomi

Rekneskapsresultatet for arbeidstreningssenteret viser eit mindreforbruk på kr 1,2 mill. av ei budsjettramme på kr 15,8 mill. Dette svarer til ein forbruksprosent på 92,2. Årsaka til mindreforbruket er i hovudsak høgare inntekter enn forventa og mindreforbruk på kr 0,5 mill. som er overført frå året før. I tillegg har verksemda hatt lågare driftsutgifter i perioden med stengde lokale, som utgifter til kurs, mat og transport, men auke i kjøp av smittevernutstyr.